تهیه مقیاس خطرپذیری جوانان در جرم زایی متأثر از رسانه ها و تاثیر آن بر پایداری در بزهکاری (مطالعه موردی مجرمین سابقه دار جوان 35-18 ساله تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)

چکیده

تهیۀ مقیاسی برای سنجش خطرپذیری جوانان در جرم‌زایی متأثر از رسانه‌ها و تعیین تأثیر آن بر میزان پایداری در بزهکاری هدف پژوهش حاضر بود. مطالعه از نوع پژوهش­های پیمایشی و جامعۀ آماری مجرمین حرفه‌ای جوانی که بین 35-18سال سن که سابقه‌دار جرائم پرخطر می­باشد (19149نفر) که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 376 نفر تعیین و به­صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند؛ برای تدوین مقیاس از سه پرسشنامۀ خطرپذیری جوانان، پیمایش رفتار پرخطر جوانان و رفتار تهاجمی به­عنوان منبع بهره‌گیری شد که چهار فراسنج هیجان‌جویی، سرکشی، بی‌پروایی، جرم‌زایی با رفتار تهاجمی طراحی گردید. روایی علمی مقیاس با استفاده از «روایی محتوا»، «روایی سازه» انجام گرفت. آزمون کفایت نمونه‌گیری کایزر-میر-اولکین در سطح مطلوب و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنی‌دار بود. یافته‌های تحلیل عاملی نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی را مبنی بر چهار عاملی بودن این مقیاس تأیید و مدل بدست آمده با داده­های پژوهش برازش داشت. میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس 70/0، فراسنج «هیجان‌طلبی در جرم‌زایی» 75/0، «بی‌پروایی در جرم‌زایی» 87/0، «جرم‌زایی با رفتار تهاجمی» 79/0 و «سرکشی در جرم‌زایی» 83/0 محاسبه شد که نشان از روایی و اعتبار مناسب مقیاس دارد. یافته‌های برگرفته از آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون علامت مشخص کرد که هر4 فراسنج موصوف بر پایداری در بزهکاری مجرمین جوان حرفه‌ای اثرگذار بوده و نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد هیجان‌طلبی در جرم‌زایی بیشترین و میل به جرم‌زایی با رفتار تهاجمی کمترین تأثیر را بر پایداری در بزهکاری مجرمین حرفه‌ای جوان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of youth risk scale in media-influenced crime and its effect on sustainability in delinquency (Case study of professional juvenile offenders aged 18-35 years in Greater Tehran)

نویسندگان [English]

 • GHolamhosein Biabani 1
 • mojtaba sotoudeh gondoshmeyan 2
1 Assistant Professor of Amin Police Sciences University
2 . PhD student in criminal and criminology at the Islamic Azad University of, (author),
چکیده [English]

the aim of the present study was to prepare a scale for measuring the risk of young people in media-influenced crime and to determine its effect on the degree of sustainability in delinquency. The study is a survey and the statistical population is young professional offenders between 18-35 years old. The statistical population of the study includes criminals with a history of high-risk crimes (19,149 people) who based on Cochran's formula, the sample size of 376 people was determined and selected by simple sampling. To compile the scale, three questionnaires of youth risk-taking, survey of high-risk youth behavior and aggressive behavior were used as a source. Four parameters of excitement, rebellion, recklessness, and criminalization with aggressive behavior were designed. Scientific validity of the scale was performed using "content validity", "structural validity". The Kaiser-Mir-Olkin sampling adequacy test was statistically significant and the Bartlett sphericity test was statistically significant. Findings of factor analysis confirmed the results of exploratory factor analysis based on the fact that this scale is four factors and the obtained model fit with the research data. Cronbach's alpha for the scale of 0.70, the parameter of "excitement in criminality" 0.75, "recklessness in criminality" 0.87, "criminality with aggressive behavior" 0.79 and "rebellion in criminality" 83 / 0 was calculated which indicates the validity and validity of the scale. Findings from one-sample t-test and symptom test showed that all four parameters were effective on stability in delinquency of young professional offenders and the results of Friedman test showed that excitement was the highest in criminalization and the tendency to criminalize with aggressive behavior was the lowest. It has an effect on sustainability in delinquency of young professional offenders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk-taking
 • Criminalization
 • Delivery stability
 • Excitement
 • Recklessness
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آسیایی، رؤیا (1392)، جایگاه رسانۀ ملی در عصر ارتباطات و نقش آن در جرم‌زایی و جرم‌زدایی؛ دایره‌المعارف علوم جنایی، کتاب دوم، تهران: انتشارات میزان.
  • آقاجانبگلو، سوسن؛ انعامی، شهره؛ علوی، حمیرا (1390)؛ بررسی رابطۀ هیجان‏خواهی و ارتکاب به جرم نوجوانان بزهکار (مورد مطالعه: ­کانون اصلاح و تربیت استان بوشهر)، فصلنامۀ علمی‌تخصصی دانش انتظامی بوشهر، دورۀ 2، ش5، تابستان1390، 145-162.
  • آقایی، مجید؛ ملانوروزی، کیوان (1397)، تحلیل جرم‌شناختی تئوری ناکامی-پرخاشگری در خشونت تماشاگران فوتبال، مطالعات روانشناسی ورزشی، ش26، زمستان 1397، 166-151.
  • احمدی، حبیب؛ عباسی شوازی، محمدتقی؛ یادگاری، رامین؛ کرمی، فرشاد (1396)، مطالعۀ رابطۀ بین استفاده از رسانه‌های مدرن و تمایل به بزهکاری در بین نوجوانان دانش‌آموز (مقطع متوسطه شهر بستک)، دورۀ 6، شماره4، زمستان1396، صص53-70.
  • احمدی، حبیب؛ معینی، مهدی (1394)، بررسی رابطۀ مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان (مطالعۀ موردی شیراز)، پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران؛ دورۀ 4، شمارۀ 1، صص24- 1.
  • بیابانی، غلامحسین (1392)، نقش رسانه در پیشگیری از جرم، فصلنامۀ وسایل ارتباط جمعی (رسانه)؛ دورۀ 24، ش 3، پاییز1392، صص42-33.
  • جارویس، مت (2011)، روانشناسی ورزش (مرجع در روانشناسی ورزش)، برگردان نورعلی خواجه­وند، تهران: انتشارات دستان.
  • جیولیونوتی، ریچارد (1391)، نظریه‌های جامعه‌شناختی انتقادی در ورزش، ترجمۀ افسانه توسلی، تهران: نشر علم.
  • حاتمی، شکوفه؛ نقاش‌زاده، شادی؛ محمدی، مهسا؛ پورمحمدی، پریا؛ مدملی، یعقوب؛ بهرامی، نصرت (1394)، بررسی میزان خطرپذیری و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهرستان دزفول در سال 1394، کنگرۀ سراسری روان‌شناسی کودک و نوجوان، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
  • رجبی، سوران (1394)، تأثیر دوگانۀ رسانه‌ها بر نگرش جوانان به آسیب­های اجتماعی در استان بوشهر، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 14، ش27، 31-1.
  • رزمان، علی (1397)، بررسی نقش رسانه‌ها در ارتکاب جرایم، فصلنامۀ علمی‌حقوقی قانون‌یار، دورۀ اول، بهار1397، 138-119.
  • زاده‌محمدی، دکترعلی؛ احمدآبادی، زهره؛ محمود، حیدری (1390)، تدوین و بررسی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی، مجلۀ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، س17، ش 3، پاییز 1390.
  • سوری، احمد (1394)، روانشناسی ترافیک، چ دوم، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
  • شوبکلائی، زهرا؛ جعفری، سیده شهربانو (1399)، خطرپذیری در نوجوانان،چ اول، تهران: انتشارات گنجور.
  • قربانی، علیرضا و خسروی، مصطفی (1396)، رفتارهای پرخطر پیامد عضویت در شبکه‌های مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس)، نشریۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران، دورۀ 8، ش2، زمستان1396، 149-169.
  • عباس‌زاده، محمد؛ سعادتی، موسی؛ محمدی، عاطفه (1392)، بررسی نقش رسانه‌های جمعی در بروز پرخاشگری (مطالعۀ موردی تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز)، فصلنامۀ دانش انتظامی آذربایجان‌شرقی، س4، ش اول، بهار1392، 17-1.
  • عظیم‌زاده، شادی (1390)، جرم‌شناسی تطبیقی پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و امریکا، چ اول، تهران: نشر جاودانه.
  • علیوردی‌نیا، اکبر؛ حسنی، محمدرضا (1396)، بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده‌نگر؛ فصلنامۀ پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دورۀ 6، ش3، پاییز1396، 73-96.
  • لیزکوک (1394)، سبک­های رهبری مدیران زن و مرد، ترجمۀ مهدی ایران­نژاد­،چ سوم، تهران: نشر مدیران.
  • مداح، مجید؛ خیرخواهان، ابراهیم (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در بین مجرمان سرقت و موادمخدر، فصلنامۀ پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی؛ س9، ش4، زمستان1393، 26-9.
  • میرفردی، اصغر؛ فرجی، فروغ (1395)، بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطۀ آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج، جامعه‌شناسی کاربردی، س27، ش2، تابستان1395، 110-93.
  • مهرابی، حسینعلی؛ محمودی، فهیمه؛ مولوی، حسین (1395)، پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس باورهای دینی، هیجان‌خواهی، آلودگی محیط و رسانه‌ها در دانشجویان دختر، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، س17، ش2، تابستان1395، 14-4.
  • مهدی‌زاده، شراره؛ قاضی‌نژاد، مریم؛ قائمی‌جندابی، ربابه (1395)، رسانه‌های تصویری و رفتارهای خشوﻧﺖآمیز در نوجوانان، پژوهش­های انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده، ش6، بهار1395، 67-85.
  • نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ بیگی، هاشم (1397)، دانشنامۀ جرم‌شناسی، چ اول، تهران: گنج دانش.
  • نیازی، محسن؛ سلیمان‌نژاد، محمد (1399)، زمینه‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شهر کاشان، پژوهش­نامۀ مددکاری اجتماعی، س4، ش16، تابستان1399، 203-169.
  • نیکخو، محمدرضا (1396)؛ رابطۀ هیجان‌خواهی مجرمان زن با تعداد محکومیت و نوع جرم آن­ها؛ نشریۀ اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دورۀ10، ش40، 61-51.
  • نورالهی، حانیه؛ برزگر، اکرم؛ عوض­آبادیان، فرشید؛ سلیمانی، عاطفه؛ علیخانی، آرزو (1394)، ارایۀ الگوی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت­های حیاتی، دوفصلنامۀ مدیریت بحران، ش7، بهار و تابستان 1394، 56-47.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Chibucos,T.,& Leite,R.(2015).Readings in family theory. London: Sage Poblications.
  • Delisi, M. Vaughn, M. G. Gentile, D. A. Anderson, C. A. & Shook, J. J. (2017) Violent Video Games, Delinquency, and Youth Violence: New Evidence”. Youth Violence and Juvenile Justice, 11(2): 132-142.
  • Eriksson, I., Cater. A., Andershed, A. K. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protect youth from problems: A review of previous reviews. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5,477_ 482.
  • D.P, (2012) Criminal Career research in United Kingdom, BRJ Criminal.
  • Ferguson, C. J. (2015) “Does Movie or Video Game Violence Predict Societal Violence? It Depends on What You Look at and When”. Journal of Communication, 65(1): 193-212.
  • Ferguson, C. J. Barr, H. Figueroa, G. Foley, K. Gallimore, A. LaQuea, R. & Stevens, J. (2015) “Digital poison? Three Studies Examining the Influence of Violent Video Games on Youth”. Computers in Human Behavior, 50: 399-410.
  • Gerbner, G., Morgan, M., Gross, L., Signorielli, N., & Shanahan, J. (2012) Growing up with television: Cultivation processes. J. Bryant & D. Zillmann (Eds.). Media Effects: Advances in theory and research. 2nd edition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, Inc.
  • Jarvis, M. (2011). sports psychology. khakecand. publishing. Translator noorAli khajevand, Tehran, Kowsar publishing, p:97.
  • Kadiri, K. K. & Muhammed, A. Y. (2018) “Mass Media as Correlated of Children Behavoural Problems in Kwara State of Nigeria”. Journal of Media and Communication Studies, 3)5): 198-202.
  • Lu, X.; Yu, Zh.; Guo, B. & Zhou, X. (2014). Predicting the content dissemination trends by repost behavior modeling in mobile social networks, Journal of network and computer applications, 42: 197-207.
  • Markery, C., Marker, P., Tinsley, B. (2013). Personality, puberty and preadolescent girls risky behavior: examine the predictive value of the five-factor model of personality. Journal of Research Personality, 37(2): 19-45.
  • Reiner, R. (2012) "Political economy and criminology: the return of the repressed. In: Hall, Steve and Winlow, Simon, (eds.) New Directions in Criminological Theory". Routledge, Abingdon, Oxon, 30-51.
  • Sullivan, Christopher, Veysey, Bonita, Hamilton. Zachary, Grillo. Michele, (2007) Reducing out of community placement and Recidivism: Diversion of Delinquent youth with Mental Health and Substance Use Problems from the Justice system, International Journal of offender therapy and Comparative Criminology, SAGE Publication.
  • Tolan, P.H., Gorman-Smith, D., Henry, D.B., & Schoeny, M. (2010) " The effects of a booster prevention program on child behavior and family functioning: The SAFE Children program". Prevention Science. 10, 287-297.