ارائه مدلی برای ارزیابی امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسندۀ مسئول)

3 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین­الملل و ناکامی نظام سلطه در عرصۀ تهدیدهای سخت و هزینه­بر بودن آن موجب تغییر راهبرد دشمنان نظام اسلامی و استفاده از ظرفیت­های موجود در فضای سایبری
به­منظور تقابل با جمهوری اسلامی ایران گردیده است. امنیت فضای سایبری یکی از مؤلفه­های امنیت ملی است که باید به­طور جدی مورد توجه واقع شده و به­صورت پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی مناسب امنیت سایبری باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها در حوزه­های مختلف شده و با برنامه­ریزی و ارایۀ راهبردهای لازم در نهایت موجب ارتقاء آن می­گردد؛ در همین راستا هدف این پژوهش دستیابی به مدل بومی ارزیابی امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران است؛ بر این اساس با استناد به فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی در حوزۀ سایبر و اسناد مؤسسات جهانی و با به­کارگیری فن خوشه­بندی در تحلیل محتوا و روش دلفی، پنج مفهوم حکمرانی، حقوقی و قانونی، توانمندسازها و ظرفیت­سازی، دفاعی- امنیتی و اجتماعی-فرهنگی به­عنوان ابعاد اساسی مدل ارزیابی امنیت سایبری مورد شناسایی قرار گرفتند؛ سپس مؤلفه­ها و ذی­نفعان هر یک از این ابعاد استخراج شدند و در نهایت مدل ارزیابی امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید خبرگان حوزۀ سایبر ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for assessing the cyber security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • mohammad reza karimi ghohroudi 1
 • Hafez Mohammadi 2
 • Amir Massoud Saadatmand 3
1 Member of the Faculty of Malik Ashtar University of Technology,
2 Ph.D. student sndu
3 Ph.D. student
چکیده [English]

The strategic position of the Islamic Republic of Iran in the region and the international system and the failure of the domination system in the field of severe and costly threats has changed the strategy of the enemies of the Islamic system and the use of existing capacities in cyberspace to confront the Islamic Republic of Iran.  Cybersecurity is one of the components of national security that should be seriously considered and evaluated on an ongoing basis. Proper assessment of cyber security identifies the strengths and weaknesses of countries in various fields and by planning and providing the necessary strategies, ultimately leads to its promotion. In this regard, the purpose of this study is to achieve a native model of cyber security assessment of the Islamic Republic of Iran. Based on the orders and measures of the Supreme Leader, upstream documents in the field of cyber and documents of global institutions and using the clustering technique in content analysis and Delphi method, five concepts of governance, legal, empowerment and capacity Construction, defense-security and socio-cultural were identified as the main dimensions of the cyber security assessment model and then the components and stakeholders of each of these dimensions were extracted and finally the cyber security assessment model of the Islamic Republic of Iran was presented after approval by cyber experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyber Security
 • Cyber Security Assessment
 • Delphi Method
 • Cyberspace
 • Model
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • انتظامی، حسین (1392)، افق فناوری اطلاعات و ارتباطات در نگاه امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  • اهداف و سیاست­های مرکز ملی فضای مجازی،10 تیر (1395).
  • تقی­پور، رضا؛ اسماعیلی، علی(1397)­، طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری ج ا ا ، فصلنامۀ امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  • حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی،14شهریور (1394).
  • خلیلی­پور رکن­آبادی، علی­؛ نورعلی وند، یاسر (­1391­)، تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی ش 56.
  • سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (1387).
  • سیاست­های کلی برنامۀ ششم توسعۀ کشور (1394).
  • شهیر، احسان (1396)، طراحی الگوی راهبردی بومی امنیت فضای مجازی کشور، رسالۀ دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • عالی­پور، حسن(1393)­، امنیت سایبری در افق1404(چالش­ها و راهکارهای حقوقی رویارویی با بزه­های امنیتی سایبری)، تهران، همایش ملی دفاع سایبری.
  • کمیتۀ دایمی پدافند غیر­عامل کشور، سند راهبردی پدافند سایبری کشور (1394).
  • مؤسسۀ آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، راهنمای تدوین راهبرد ملی امنیت سایبری، 1395.
  • محمود­زاده، ابراهیم؛ اسماعیلی، کیوان (1397)­، الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح، فصلنامۀ امنیت ملی، س هشتم، ش سی­ام، زمستان، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • ملائی، علی؛ کارگری، مهرداد؛ خراشادی­زاده، محمدرضا (­1397­)، الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی­ها، فصلنامۀ امنیت ملی، س هشتم، ش 29.
  • نصرت­آبادی، جمشید؛ لشکریان، حمیدرضا؛ مردانی شهربابک، محمد­؛ موحدی­صفت، محمد­رضا (1397)، ارائۀ الگوی راهبردی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح ج ا ا، فصلنامۀ امنیت ملی، س نهم، ش سی و یکم، بهار.
  • نصرت­آبادی، جمشید؛ مؤمنه، محسن؛ یاقوت­پور، محمد­حسین؛ مهدی نژاد نوری، محمد (1398)، ارائۀ الگوی راهبردی ارزیابی شبکۀ ملی اطلاعات، فصلنامۀ امنیت ملی، س نهم، ش سی و سوم، پاییز­.
  • نوبخت، محمد­باقر (1393)، روش تحقیق پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Australian Strategic Policy Institute (Aspi), Creating an Asia–Pacific Cyber Maturity Metric,2017
  • Commonwealth Telecommunications Organisation (Cto), Commonwealth Approach for Developing National Cybersecurity Strategies,2015
  • e-Governance Academy, National Cyber Security Index 2018,2018
  • European Union Agency for Network and Information Security, An evaluation Framework for National Cyber Security Strategies,2014
  • International Telecommunication Union, Global Cybersecurity Index 2018,2019
  • Potomac Institute for Policy Studies, CYBER READINESS INDEX 2.0,2015
  • TGlobal Cyber Security Capacity Centre University of Oxford, Cyber Security Capability Maturity Model (CMM) – V1.2,2014