مهمترین کنشگران تحول آفرین در اقلیم کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و فنون فارابی

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام یافته است. به این ترتیب که ابتدا از طریق منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی اطلاعات جمع آوری و سپس با برخی صاحب‌نظران و خبرگان این حوزه مصاحبه هدفمند و عمیق انجام شده و در نهایت نیز برای آزمون پایایی بحث، از نشست علمی خبرگی در این رابطه استفاده شده تا مهم‌ترین کنشگران تحول آفرین در اقلیم کردستان عراق استخراج گردد. برابر پژوهش صورت گرفته مهم‌ترین کنشگر داخلی اقلیم کردستان عراق، حزب دموکرات، مهم‌ترین کنشگر منطقه‌ای، کشور ایران و مهم‌ترین کنشگر فرامنطقه‌ای در تحولات اقلیم، آمریکا می‌باشد. منطق و مراحل استنتاج، در مقاله تشریح شده است.
بازیگران متعدد و متعارضی در اقلیم کردستان عراق دخیل شده‌اند. بعضی از این بازیگران، بازیگران طبیعی و از پیش موجود هستند و برخی دیگر به‌ صورت سببی و به خاطر تحولات ناشی از تغییر رژیم‌ها، به منطقه آمده‌اند. این در حالی است که در درون اقلیم کردستان هم، نیروهای متعدد و متعارضی وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Important Transformative Actors in Kurdistan Regional government of Iraqi

نویسندگان [English]

 • davood rezaie 1
 • ghadir nasri 2
1 Assistant Professor of Farabi University of Science and Technology
2 Associate professor and faculty member of Kharazmi University استاد
چکیده [English]

Iragi Kurdistan Region in terms of Geopolitical importance Sensitive Position and Abundant oil and gas Rreserves it has Provided the ground for the Presence of Regional and Supra Regional Avtors that Seek to Play a role in climate change in line with their National interedts. the Fundanmental question is which of the actors has the highest number of plays and discourses and who are the power engineers one by one? Frome irans point of view which ones are considered to be one and which one is considered a rival and heterogeneous.?The present article seeks to answer such question.This research has been applied in a qualitative way with a descriptive- analytical approach.In this way, information is first collected through library and Internet resources then som in- depth interviews were conducted with some experts .Finally,an expert scientific meeting was used to test the reliability of the discussion to extract the most important transformational actors in the Iragi Kurdistan region.According to the research, the most important domestic activist in the Iragi Kurdistan region is the Democratic Party. The most important regional actor in Iran and the most important trans regional actor in the United States.The razor and the inference steps are practiced in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iraqi Kurdistan region
 • Activists
 • Multiple and conflicting Powers
 • Strategic alignment
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • اخوان کاظمی، مسعود؛ عزیزی، پروانه، (1390)، کردستان عراق هارتلند ژئوپلیتیکی رژیم اشغالگر قدس، تهران: فصلنامه راهبرد شماره 60
  • اسلامی، مسعود؛ کوهی، ابراهیم؛ راستگو، محمدرضا، (1393)، چالش‌های تجزیه عراق: منافع آمریکا و کشورهای همسایه، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 10
  • اسدی، علی‌اکبر، (1392)، آمریکا و مدیریت اختلافات بغداد اربیل، تهران: پژوهشکده مطالعات کاربردی
  • آشوری، داریوش، (1390)، دانشنامه سیاسی، شماره 38
  • حاتمی، محمدرضا؛ سانیار، میکائیل، (1396)، همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم تابستان 1396
  • حافظ­نیا، محمدرضا، (1391)، تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه، تهران: فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83
  • خالدی، حسین؛ محمدی، محمدرضا، (1391)، ژئوپلیتیک کردستان عراق، تهران: نشر انتخاب
  • خبرگزاری کردپرس، (30/7/1397)، تهران: نتایج انتخابات اقلیم کردستان عراق
  • رضایی، داود، (1394)، اهداف و منافع رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، تهران: فصلنامه مطالعات منطقه‌ای شماره 30
  • زارعی، محمد، (1397)، حضور رژیم صهیونیستی در کردستان عراق، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی ندا.
  • زارعی، بهادر؛ رنجبری، کمال، (1396)، تحلیل چالش‌های اقلیم کردستان و حکومت مرکزی و تأثیر آن بر آینده کشور، تهران: فصلنامه سیاست، شماره 4
  • زیبا کلام، صادق؛ عبـدالله­پور، محمدرضا، (1390)، ژئوپلیتیک شکننده کردستان عراق، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به رژیم اشغالگر قدس، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه سیاست
  • سلطانی، محمدعلی، (1385)، نقش کردها در پاسداری از فرهنگ و تمدن ایرانی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه
  • عه بدوللا، خه بات، (2005)، بنه ماتیورییه کانی جوگرافیای عه سکه ری کوردستانی باشور، سلیمانیه، چاپی دوره دوم
  • محمدیان، علی؛ ترابی، قاسم، (1394)، تبیین تأثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان، فصلنامه علوم سیاسی
  • مرادیان، محسن، (1390)، مبانی نظری امنیت، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی
  • مسعودنیا، حسین؛ رضازاده، مجتبی، (1396)، اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل، فرصت‌ها و چالش‌ها، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد شهرضا
  • نصری، قدیر؛ رضایی، داود، (1393)، امکان‌سنجی استقلال کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه امنیت پژوهشی شماره 42.
  • نصری، قدیر، (1397)، ترامپ با موضوع کردهای عراق چه خواهد کرد، فصلنامه جهان اسلام، شماره 67
  • نصری، قدیر؛ رضایی، داود، (1398)، مهم‌ترین تهدیدات جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق فصلنامه بین‌رشته‌ای دانشگاه عالی دفاع ملی، زمستان 1398
  • نامی، محمدحسن؛ محمدپور، علی، (1387)، جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسائل ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Meintjes,Albertusjacobus,The complication of Kurdish independence,journal of political science,scientifice research publishing,2018, available at:www.scrip.org/journal/ojps2018
  • Mostafa jalal hasan, the kurds in Iraq:problem an solution available at: http:/doi.org/10.3127/jopss.10005/april 2018
  • Martin, Kamran,Lineages of the Islamic state:An international historical sociology of state deformation in Iraq,journal of historical sociology,march 2017
  • Mills, Robin M. (2013),Northern Iraqs Oil Chessboard:Energy,Politics and Power.Insight Turkey.Vol.15,No.I