بررسی عوامل موثر بر فساد اداری با نگرش به سلامت بورکراتیک در سازمان های دولتی (مورد مطالعه:بخش معدن وازرت صنعت، معدن و تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام و عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران

3 استاد تمام و عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مبارزه با فساد اداری و سلامت بورکراتیک به عنوان مسئله ای حیاتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌باشد. بستر و مأمن فساد اداری، اداره امور دولتی است و از جمله اینکه در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دلیل نقشی که در نظام اقتصادی کشور دارد وجود سلامت بورکراتیک و شناخت عوامل موثر بر آن دارای اهمیت است. از این رو هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر فساد سازمانی با نگرش به سلامت بورکراتیک است و کلیه کارکنان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان جامعه آماری (1100 نفر)، تعداد حجم نمونه 285 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss 23 انجام شده است.
در نتیجه تحقیق، مهمترین عوامل موثر بر سلامت اداری که منجر به کاهش فساد اداری در بخش معدن وزارت متبوع می گردند عبارتند از نظارت کارآمد، شایسته سالاری در انتصابات، مسئولیت پذیری کارکنان، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی کارکنان، وجود سیستم پاداش و مجازات عادلانه، تامین معیشتی کارکنان، عدم پاسخگویی به بهره برداران. این عوامل 4/21 درصد از متغیر وابسته (سلامت بورکراتیک) را تبیین می‌کنند. میزان تاثیرگذاری این عوامل در افزایش سلامت بورکراتیک و کاهش فساد اداری 4/21 درصد می باشد که باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان در این حوزه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting bureaucratic health in government organizations (Case study: Mining Department of the Ministry of Industry, Mines and Trade)

نویسندگان [English]

 • manzar ahmadi 1
 • ebrahim motaghi 2
 • alireza mohsenitabrizi 3
1 Dashanjovi, Ph.D. in Political Sociology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 , Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bureaucratic health and the fight against corruption is a vital issue in many developing countries, including Iran. The bedrock of corruption is the administration of government affairs and in the Ministry of Industry, Mines and Trade, due to its role in the country's economic system, the existence of bureaucratic health and knowledge of the factors affecting it is important. Therefore, the main purpose is to study the factors affecting bureaucratic health and all employees and managers of this ministry as a statistical population (1100 people). The sample size was 285 people and simple random sampling method was used. Data analysis was performed in the form of descriptive and inferential statistics from of SPSS 23 software. As a result of research, that the most important factors affecting administrative health that lead to reducing corruption in the mining sector of the Ministry mentioned are: efficient supervision, meritocracy in appointments, staff accountability, organizational justice, organizational trust, satisfaction Job, Employees 'organizational commitment, Existence of fair reward and punishment system, Employees' livelihood, Lack of accountability to exploiters. these factors explain a total of 21.4% of the dependent variable, (bureaucratic health), At Overall the effectiveness of these factors in increasing bureaucratic health and reducing corruption is 21.4%, which should be considered by Officials and planners, be placed in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption
 • administrative corruption
 • Bureaucratic Health
 • منابع

  • مقام معظم رهبری. (1397). دیدار مقام معظم رهبری با رئیس‌جمهوری وقت و اعضای هیئت دولت. روزنامه کیهان.
  • آقازاده، فتاح. (1397). تدوین مدل خط‌مشی اداری سلامت بوروکراتیک و مبارزه با تمایل به فساد اداری در سطح حکومت محلی، رساله دکتری در رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
  • تنهایی، حسین ابوالحسن. (1394). نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران، انتشارات بهمن برنا، چاپ اول.
  • جعفری، محمد. (1395). تأثیر دولت الکترونیک در ارتقای سلامت اداری با نقش واسطه‌ای شفافیت سازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشکده مدیریت.
  • رفیع پور، فرامرز. (1388). سرطان اجتماعی فساد، تهران، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار.
  • ربیعی، علی .(1391). زنده‌باد فساد، (جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.
  • ریتزر، جورج. (1395). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی؛ تهران، انتشارات علمی، چاپ اول.
  • سازمان شفافیت جهانی. (2021). گزارش سالیانه فساد، سازمان شفافیت بین‌المللی، دانشگاه پاساو، آلمان، برلین.
  • طهماسبی، رضا. (1390). درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت.
  • قاسمی، حسین. (1393). حکمرانی خوب به مثابه الگویی برای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی به راهنمایی دکتر احمد رشیدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران.
  • Brehning, Z. (2016). Multidimensiona Health Review of Scientific Research, Harvard University.America.
  • Brown, M. (2005). Corporate integrity, rethinking, rganizational ethics and Leadersh, Cambridge university press.
  • Caiden, G.E. (2019). Coping With Administrative Corruption, An Academic Perspective.Office of Justice Programs, University india,18, (2).
  • Krylova, Y. (2020).Administrative corruption and its effects on Russian entrepreneurs: a regional aspect. Journal of Small Business & Entrepreneurship, Volume 30, 2018, Issue 2.