دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، شهریور 1402، صفحه 9-196 (تابستان ) 
تحلیل رویکردهای آمریکا درچهاردهه مقابله وچالش با جمهوری اسلامی ایران

صفحه 35-62

کاظم سام دلیری؛ محمداقبال علی اصغری؛ علی نقی طالبی؛ محمدرضا دارا؛ رضا صفری


ارایه مدل ترکیبی برای تیم پاسخ گویی فوریتی رایانه ای مراکز دفاعی

صفحه 87-112

محمدرضا کریمی قهرودی؛ رضا کشاورز؛ محمدرضا موحدی صفت؛ محمود صالح اصفهانی


مدل مفهومی بلوغ امنیت سایبری اپراتورهای بزرگ مخابراتی (موبایل) کشور

صفحه 137-154

شهریار بیژنی؛ محمد طالبی؛ محمد حسن انتظاری؛ محمود صالح اصفهانی


نفوذ سیاسی آمریکا در دوره پهلوی

صفحه 179-196

کاظم سام دلیری؛ محمدرضا خسروی؛ بهمن رحیمی؛ منوچهر شریفی