نقش سرویس های اطلاعاتی در مدیریت بحران های بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکترای تخصصی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در این مقاله سعی شده است نقش سرویس های اطلاعاتی در اعلام هشدار اولیه بحران های سیاسی، تشدید و حل و فصل آنها مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله استدلال می کند که در این دنیا با پیچیدگی و به هم پیوستگی فزاینده ی سرویس های اطلاعاتی ممکن است پیش بینی بحران و نتایج محتمل آن برای سیاستگذاران مهیا نباشد، اما احتمال کمک سرویس های اطلاعاتی به سیاستگذاران در درک موقعیت بحرانی، غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی متصور است چراکه پیچیدگی آن طیف گسترده ای از نتایج محتمل را در بر می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است و به این نتیجه می رسد که طی ادوار زمانی مختلف نقش سرویس های اطلاعاتی در مدیریت بحران به ویژه با ظهور و گسترش دنیای وب تکامل گسترده ای یافته و رویداد های پیش‌بینی نشده می توانند از طریق دنیای کاملا شبکه بندی شده با پیامدهای فاجعه بار و همینطور رویداد های کم اهمیت به حیطه یک بحران تشدید شده انعکاس پیدا کنند. از این رو، نیاز مبرم به روش جدیدی برای حمایت از سیستم اطلاعاتی برای سیاست ‌گذارانِ درگیر بحران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of intelligence services in managing international crises

نویسندگان [English]

 • seyed Hasan aqili 1
 • MohammadJavad Ramezani 2
1 SNDU
2 SNDU
چکیده [English]

This article tries to examine the role of intelligence services in announcing the initial warning of political crises, their intensification and resolution. This article argues that in this world, with the increasing complexity and interconnectedness of intelligence services, crisis forecasting and its likely consequences may not be available to policymakers, but the potential for intelligence services to help policymakers understand critical, uncertain and It is unpredictable because its complexity encompasses a wide range of possible outcomes. This research has been done with a qualitative approach and with a descriptive-analytical method and library study tools and concludes that the role of intelligence services in crisis management has evolved over different periods of time, especially with the emergence and expansion of the web world. And unforeseen events can be reflected in an intensified crisis through a fully networked world with catastrophic consequences, as well as trivial events. Hence, there is an urgent need for a new way of supporting the information system for policymakers in crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligence service
 • crisis
 • management
 • web network
 • فهرست منابع و مآخذ

  • آیه الله خامنه‌ای، سید علی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری: http://farsi.khamenei.ir.
  • حاجیانی، ابراهیم. (1390). هشدار دهی: کارکرد تحلیل اطلاعاتی در جلوگیری از غافلگیری، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 14، شماره 3، شماره مسلسل­53، 103-126.
  • حسینی، سید حسین. (1385). بحران چیست و چگونه تعریف می‌شود، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره 1و2، 7-51.
  • شجاع مؤدب، حمیدرضا حسینی تاش، سید علی؛ آقایی، محسن­ و امیری مقدم، رضا. (1399). ارائه مدل تحول در چرخه‌های ظهور بحران‌های سیاسی­امنیتی، متأثر از فضای سایبر، فصلنامه علمی امنیت ملی، 10(35)، 179-204.
  • صدیقی­گاریز، سیما؛ زارع، حمید؛ عرب سرخی، ابوذر ومحمودی، سید محمد. (1399). ارائه چهارچوبی مفهومی جهت ایمن‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های مبتنی بر رویکرد فراترکیب، فصلنامه علمی امنیت ملی، شماره 10(36)، 103-126.
  • عبدالله خانی، علی. (1389). نظریه‌های امنیت، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر ایران، تهران.
  • گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی. (1391). طراحی راهبردی مدیریت بحران‌های طبیعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، انتشارات داعا.
  • مازور، گرهارد. (1367). بحران چیست و چه وقت بروز می‌کند، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، کیهان فرهنگی، شماره 3، سال 5.
  • میرمحمدی، مهدی. (1386). کارکردهای سازمان اطلاعاتی در کشورداری، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 57، 153 – 198.
  • نوریان، احمد و رمضانی، محمدجواد. (1399). غیرامنیتی کردن مسائل اجتماعی؛ مطالعه موردی شهر تهران، فصلنامه علمی امنیت ملی، شماره 10 (36)، 441-466.
  • واعظی، محمود. (1389). نظام نوین بین‌الملل و مدیریت بحران‌های بین‌المللی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 56، 5 – 42.
  • Alexander L George (1991). Avoiding war; Problems of crisis management. Oxford: Westview Press, 1991) .
  • BBC (2004). Two 3-part television series The Power of Nightmares by Adam Curtis and broadcast. 20 & 27 Oct and 3 Nov 2004.
  • Bennett, Michael and Edwad Waltz (2007), Counter deception principle and applications for National Security. Boston: Artech House.
  • Berg, d.m & Robb, s (1992). Crisis management and the paradigm case. In E.L.Torth & R.L Health EDU. Rhetorical and critical approaches to public relations. Hillsdale, NJ. Lawrence Erlbaum associates.
  • Betts, Richard K (2007). Enemies of intelligence; Knowledge and power in American National Security (New York: Columbia University Press.
  • Boin, Arjen and Paul’t Hart and others (2005), The politics of crisis management; Public leadership under pressure. Cambridge: University Press.
  • Boisot, Max and Bill McKelvey (2006), “Speeding up strategic foresight in a dangerous and complex world: a complexity approach”. Corporate strategies under international terrorism adversity. Cheltenham: Edward Elgar.
  • Bracken, Ian Bremmer and David Bordon (2008), Managing strategic surprise; Lessons from risk management and risk assessment. Cambridge: University Press.
  • Byman, Daniel (2005). “Strategic surprise and the September 11 attacks,” Annual Review of Political.
  • Caldwell, Dan (1989), "The Cuban Missile Affair and the American Style of Crisis Management", Parameters, Vol.XIX.No.1. 49-60.
  • CIA (Jan 2003). Analyst Jack Davis, “Strategic warning: If surprise is inevitable, what role for analysis?” Sherman Kent Center for Intelligence Analysis, Occasional Papers, vol.2/i available at https://www.cia.gov/library/kent-center-occasional-papers/vol2no1.htm.
  • CIA History Staff (1992). CIA documents on the Cuban missile crisis 1962 Washington D.C.: CIA.
  • Cilliers, Pal (2007), “Making sense of a complex world.” In Mika Aaltonen, The third lense; Multi-ontology sense-making and strategic decision making. Aldershot: Ashgate.
  • Coombs, W. T. (2007). Ongoing crisis communication: planning, managing and responding. LosAngeles. Sage.
  • Fink, Steven (2002) “how to manage a crisis” manuals, on which see Crisis management: Planning for the inevitable. Backinprint.com.Edition; Cincinnati, Ohio: Authors Guild.
  • Fishbein, Warren and Gregory Treverton (2004), “Making sense of transnational threats”. Sherman KentCentre for Intelligence Analysis, Occasional Papers, vol. 3/I at: http://cia.gov/library/keng-center-occasional-papers/vol3no1.htm.
  • Friedman, M. (2002). Everyday crisis management: how to think like an emergency physician. Naperville, IL: first decision press.
  • Gowing, Nik (2009). ‘Skyful of Lies’ and Black Swans; The new tyranny of shifting information power in crises, RISJ Challenges. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism/ University of Oxford.
  • Graham Allison & Philip Zelikow (1999). Essence of Decision; Explaining the Cuban missile crisis.New York: Longman/Addison-Wesley.
  • Guan, Kwa Chong (2010) “Cooperation and confidence building: a Southeast Asian perspective.” Southeast Asia and the rise of Chinese and Indian naval power; between rising naval powers. London/New York: Routledge.
  • Handel, Michael (1981).The diplomacy of surprise. Cambr, Mass.: Harvard University Press.
  • Heath, R & Miller, D (2004), a rhetorical approach to crisis communication: management, communication process, and strategic approach response. In Health EDU. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum associates.
  • Herets, Elstree (2011). Attributed to H Kissinger and quoted with his permission in M Leventhal, The hand of history; An anthology of history quotations commentaries.
  • Heuer Jr, Richard J (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington D.C.: Center for Study of Intelligence, CIA.
  • James G Blight & David A. Welch (1998). Intelligence and the Cuban missile crisis.London: Frank Cass.
  • Jervis, Robert (2010). Why intelligence fails; Lessons from the Iranian Revolution to the Iraq war. Ithaca: Cornell University.
  • Johnson, Loch K (2009). “Strategic warning; Intelligence support in a world uncertainty and surprise”. Handbook of intelligence studies London: Routledge.
  • Kahneman, Daniel (2011). Thinking, fast and slow. London: Penguin/Allen Lane.
  • Klaus Knorr and Patrick Morgan (1983), Strategic military surprise; Incentives and opportunities. New Brunswick, JJ: Transaction Books.
  • Lebow, Richard N (1981). Between peace and war; the nature of international crisis. Baltimore: John Hopkins University Press.
  • Lee Lerner, von K. and Brenda Wilmoth Lerner (2004). Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security, 3 Bände, Detroit: Gale.
  • Neustadt, Richard E and Ernest R May (1986), Thinking in time; the uses of history for decision makers. New York: Free Press.
  • Omand, David (2010). The British perspective, in his securing the state. London: Hurst.
  • Scheuer, Michael (2007).Imperial Hubris; Why the West is losing the war on terror. London: Bassey’s.
  • Smith, Denis (2006) “The crisis of management: Managing ahead of the curve,” . Key readings in crisis management; Systems and structures for prevention and recovery. London: Routledge.
  • Snowden, David J & Mary E Boone (2007), “A leader’s framework for decision making,” Harvard Business Review . November, 85(11):pp 68-76.
  • Weick, E. (1988). “Enacted sensemaking in crisis situations,” Journal of Management Studies 25/iv, 305-17.
  • Whaley, Barton (1973). codeword Barbarossa. Cambr. Mass.: MIT Press.
  • Williams, Phil (1976). Crisis management; Confrontation and diplomacy in the nuclear age, New York: J Wiley.