تحلیل رویکردهای آمریکا درچهاردهه مقابله وچالش با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل، رویکردهای ایالات متحده آمریکا در طول چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مسالة ارتباط ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، ماهیت موضوع از منظر هزینه‌های چالش و سازش و همچنین فرصت‌ها و تهدیدات مربوط به ارتباطات بین این دو، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته است، بنابراین از آنجا که این پژوهش در راستای کمک به درک صحیح درخصوص رابطة ایران و آمریکا انجام می‌شود، پژوهشی کاربردی- بنیادی است و از آنجایی که، رویکردهای آمریکا در چهار دهة مقابله با جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌نماید، پژوهش توسعه‌ای است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، ایالات متحده آمریکا در قالب بکارگیری سه رویکرد قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند، هر آنچه در توان داشته است را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بکار برده است و شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که پس از انقلاب اسلامی ایران، اقدامات آمریکا به دفعات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است.
هچنین نتیجة بررسی رویکردهای تقابلی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقایسه راهبردهای جمهوری خواهان و دمکرات‌ها، نشان می‌دهد که دشمنی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، محدود به دولت‌های مختلف و یا به‌صورت کلی‌تر محدود به جمهوری‌خواهان یا دمکرات‌ها نیست، بلکه متوجه کلیت نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

American approaches in four decades of confrontation with the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • kazem samdeliri 1
 • mohammad eghbal aliasghari 2
 • Ali Naghi Talebi 2
 • Mohammad Reza Dara 2
 • Reza Safari Darreie 2
1 sndu
2 Supreme Political Expert
چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine and analyze the approaches of the United States of America to confront the Islamic Republic of Iran during the four decades of the Islamic Revolution. The analysis of the research findings shows that the United States has used everything it could to confront the Islamic Republic of Iran in the form of three approaches of hard power, soft power and smart power, and it can be seen that in the post-revolutionary period, US actions It has endangered the national security of the Islamic Republic of Iran.
Examining the US confrontational approaches against the Islamic Republic of Iran and comparing the strategies of Republicans and Democrats, it is clear that the US enmity with the Islamic Republic of Iran is not limited to this or that government and to Republicans or Democrats in general, but to the entire US political system. It is against the Islamic Republic of Iran. In this study, while examining the dimensions of the relationship with the United States, the nature of the issue has been explained in terms of the cost of challenges and compromises, as well as the opportunities and threats of communication with the United States. It is a applied-fundamental research, and since we intend to explain the US approaches in the fourteen decades of confrontation and challenge with the Islamic Republic of Iran, it will be a developmental research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Iran"
 • "The united states"
 • "Hard Power"
 • "Soft Power"
 • " Smart Power"
 • فهرست منابع و مآخذ

  الف- منابع فارسی

  • آقابخشی، علی. (1388). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
  • تولایی، محمد. (1387). تحلیلی بر گفتمان هیئت حاکمه جدید آمریکا، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
  • جعفرپور، رشید. (1387). قدرت هوشمند آمریکا وراهبرد ها، بتاریخ 22/12/1387 مندرج در سایت:
  • خامنه ای، سیدعلی. (1397). سخنرانی در دیدارمسئولان نظام 2/3/97، پایگاه اطلاع رسانی دفترمقام معظم رهبری، leader.ir.
  • خامنه ای، سیدعلی. (1396). سخنرانی در دیداررئیس واعضای مجلس خبرگان رهبری24/12/96، پایگاه اطلاع رسانی دفترمقام معظم رهبری، leader.ir.
  • خداوردی حسن و فرزانه رحمتی. (1397). «راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات سیاسی، دوره 10، شماره 39.
  • ذاکراصفهانی،علیرضا. (1388). چالش بنیادین اسلام با ماهیت دیپلماسی غرب، مجله سیاست خارجی پائیز1388،سال23،شماره23.
  • رهنورد، حمید و حیدری، محمدعلی. (1388). عوامل تحول و ثبات در سیاست خارجی دولـت اوبامـا”فـصلنامه راهبرد، شماره 51 .
  • ریگان، رونالد. (1369). در کاخ سفید چه گذشت؟، چاپ اول، ترجمة حسین ابوترابیان، تهران، . نشر البرز
  • سایت راسخون. (1387). روش ایران در قدرت نرم اثر گذار تر از آمریکا است ، بتاریخ 7/2/1387، مندرج در: http://www.rasekhoon.net.
  • سلیمانی پورلک، فاطمه. (1389). قدرت نرم در راهبردی خاورمیانه ای آمریـکا، پژوهـشکده مطالعات راهبردی
  • سنایی راد ،رسول. (1388) .جایگاه تهدید نرم در قدرت هوشمند علیه ایران اسلا می، روزنامه جوان، شماره2817.
  • سپهری یدالله ، عباسی مصیب و حسینی آهنگری سیدحسن .( 1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 2.
  • سلیمانی پورلک فاطمه .(1389). قدرت نرم در راهبردی خاورمیانه ای آمریـکا، تهران: پژوهـشکده مطالعات راهبردی.
  • شعبانی، محمدرضا و عبدالله هندیانی. (1387). بسیج، شناخت ومدیریت تهدیدات نرم، در قدرت نرم، جلد3، تهران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
  • عزتی، عزتاالله .( 1382). ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، چاپ دوم. تهران، سمت.
  • عسگری، محمود. (1389). رویکردی انتقادی به نظریه قدرت نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28.
  • فرهادی، محمد و مرادیان، محسن. (1387). درک قدرت نرم با نگاهی به جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
  • گلشن پژوه، محمود رضا. (1387). جمهوری اسلامی و قدرت نرم، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی. نشرشادان.
  • گودرزی سهیل، سلطانی‌نژاد احمد، زهرانی مصطفی و اسلامی محسن. (1396)، «بررسی رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در پرتو فرهنگ راهبردی»، مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 10، شماره 39
  • مرسلی، فاطمه .(1388). کانونهای فکری استکبار( معرفی عملکرد بنیادهای جنگ نرم)،‌ تهران، نشر اسرارقلم.
  • معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرار گاه ثار الله .(1378). نفوذ و استحاله, تهران, انتشارات سپاه.
  • مطهر نیا، مهدی. (1388). .مفهومی به نام قدرت هوشیارانه، سایت همشهری آنلاین، تاریخ 7/2/88 .
  • موسوی، سید هاشم. (1387). قدرت هوشمند؛ نبرد جدید امریکا علیه ایران، به نقل ازسایت رجاء نیوز،‌تاریخ 26/12/87 (rajanews ).
  • نای، جوزف، الف. (1387) ، قدرت نرم ؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
  • نائینی، علی محمد. (1386). تهدید نرم، ابعاد و ویژگیها ، تاریخ 18/12/86 به نقل ازسایت:
  • sanayenews.com)).
  • نائینی، علی محمد. (1389). درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره28.
  • نگارش, حمید. (1380). هویت دینی وانقطاع فرهنگی, تهران, نمایندگی ولی فقیه در سپاه .      
  • واعظی، حسن. (1381). ایران و امریکا؛ بررسی سیاست­های امریکا در ایران، تهران: انتشارات سروش.
  • هادیان، ناصر؛ احدی، افسانه. (1388). جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی .” فصلنامه بین المللـی روابـط خـارجی، سال اول، شماره سوم .
  • مرسلی فاطمه. (1388). کانونهای فکری استکبار( معرفی عملکرد بنیادهای جنگ نرم)،‌ تهران، نشر اسرار قلم.
  • هادیان ناصر؛ احدی افسانه. (1388). جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی، ” فصلنامه بین المللـی روابـط خـارجی، سال اول، شماره سوم .
  • یوسفی محمد جویباری، قربانی گلشن‌آباد محمد و احمدی بابک. (1399). «ماهیت رویکرد مقابله‌جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه (2015- 2001)»، مطالعات بیداری اسلامی، دوره 9، شماره1.

   

   

   

  ب منابع انگلیسی:

  • Chuck Hagel,(2004) "A Republican Foreign Policy,” Foreign Affairs, uly/August.
  • Dana H. Allin, Philip H (2003) Gordon and Michael E. O’Hanlon, "The Democratic Party and Foreign Policy,” World Policy Journal, 2003, Spring,
  • Jo Freeman,(1986) "The Political Culture of the Democratic and Republican Parties,”Published in the Political Science Quarterly, Vol. 101, No. 3, Fall 1986,
  • Nye, Joseph,s . (2004) “Soft Power and American Foreign Policy.” Political Science Quarterly, Summer. Sullivan, Patrick (1982) Geopolitics Australia (1988) Croom Helm Ltd.
  • Renewing America’s Promis,(2008) The Draft 2008 Democratic National Platform,Convention Platform Standing, Convention Committee, Inc., August
  • Republican Platform, (2008), at: http://www. gop.com/pdf/Platform FINAL_WithCover. pdf.
  • William Keefe,(1998) Parties, Politics, and Public Policy in America, Congressional Quarterly, 8th Edition.
  • https://ir.voanews.com/a/us-iran-trump/4751674.html.
  • https://ir.voanews.com/a/us-pompeo-iran-strategy-demands/ 440388 .html .