دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، خرداد 1402، صفحه 9-180 

مقاله پژوهشی

گونه‌شناسی مفهوم و عناصر اصلی فضای سایبری در اسناد راهبردی امنیت سایبری ملی کشورهای منتخب

صفحه 9-36

محمدرضا کریمی قهرودی؛ شیما معین آزاد؛ ابراهیم کریمی قهرودی


اختلالات روانی شایع در اعضای فرق ضد امنیت فرهنگی

صفحه 91-106

سیدعلی حسینی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ حسن احدی


الزامات موثر تامین امنیت اقتصادی بر بستر تولید دانش بنیان

صفحه 127-156

محمدعلی عامری؛ حسین ذوالفقاری؛ ابوالفضل پورمنافی