دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهمن 1402، صفحه 9-156 (پائیز) 

مقاله پژوهشی

امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری

صفحه 9-38

اصغر افتخاری؛ مجید شامانی


بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری (فیزیکی و اجتماعی) بر احساس امنیت در شهر تهران

صفحه 63-88

هانیه رخشانی فرد؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ حسین آقاجانی مرساء


تبیین چارچوب روش شناسی تحقیق در مطالعات امنیت شهری

صفحه 89-114

سید یحیی صفوی؛ امیر حسین الهامی؛ محمد امین پورطاهری


الگوی ساز و کارهای مشارکت مردمی با پلیس در تأمین امنیت پایدار

صفحه 115-136

صیاد درویشی؛ پرویز آهی؛ عبدالرحمن میرزاخانی


تبیین نقش و فرآیند آگاهی از صلح در ورزشکاران (رویکرد امنیت ملی )

صفحه 137-156

زهره کردگاری؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت؛ منصور شریفی