الگوی ساز و کارهای مشارکت مردمی با پلیس در تأمین امنیت پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه جامع علوم انتظامی امین‌ و عضو انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی‌ دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

3 استادیار گروه پیشگیری ازجرم دانشگاه جامع علوم انتظامی امین و عضو انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران امین

چکیده

چکیده
یکی از عوامل اصلی و تأثیر گذار در موفقیت برنامه‌های پلیس در تأمین امنیت عمومی، مشارکت مردمی و تقویت عوامل تقویت‌کننده آن می‌باشد. این پژوهش با هدف ارائه الگوی سازوکارهای مشارکت مردمی با پلیس در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت پایدار انجام پذیرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و بر اساس نوع داده، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه فرماندهان و مدیران مأموریتی سطوح عالی پلیس می‌باشند که برای تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند تا اشباع نظری استفاده گردید. ابراز جمع‌آوری داده مصاحبه نیمه­ساختاریافته می‌باشد که روایی آن به روش صوری و پایایی آن از روش بازآزمون استفاده شد. سپس داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوی مورد تجزیه­وتحلیل قرارگرفت. در مجموع، تعداد 137 شاخص به عنوان سازوکارهای مشارکت مردمی با پلیس در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت پایدار شناسایی گردیدند که در قالب مدل پنج بعدی؛ اطلاع‌رسانی (34 شاخص)، مشارکت خواهی (35 شاخص)، مشارکت­جویی (26 شاخص)، همکاری (23 شاخص) و توانمندسازی (19 شاخص) سامان داده شد. نتایج نشان می‌دهد پلیس برای پیشگیری از جرم و تأمین امنیت پایدار باید سازوکارهای شناسایی شده در جلب مشارکت مردمی را که در قالب الگو طراحی شده است، در سطوح راهبردی، تاکتیکی و اجرایی در صدر برنامه‌های خود قرار داده و عملیاتی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of mechanisms of public participation with the police in providing stable security

نویسندگان [English]

  • sayyad darvishi 1
  • parviz ahi 2
  • abdorrahman mirzakhany 3
1 دانشیاردانشگاه جامع علوم انتظامی امین
2 دانشیار
3 استادیار
چکیده [English]

Introduction: One of the main and influential factors in the success of police programs in providing public security is public participation and the strengthening of its strengthening factors. This research has been done with the aim of providing a model of mechanisms of public participation with the police in providing stable security.
Method: The present research is qualitative in terms of applied purpose, descriptive in nature and based on the type of data. The statistical population of this research is all commanders and mission managers of high levels of the police, which was used to determine the sample from the method of purposive sampling to theoretical saturation. The expression of data collection is a semi-structured interview, the validity of which was used by the formal method and the reliability was used by the retest method. Then the data was analyzed using the content analysis method.
Findings: In total, 137 indicators were identified as mechanisms of public participation with the police in providing sustainable security, which in the form of a five-dimensional model; Informing (34 indicators), seeking participation (35 indicators), seeking participation (26 indicators), cooperation (23 indicators) and empowerment (19 indicators) were organized.
Results: The results show that in order to provide stable security, the police should put the identified mechanisms in attracting people's participation, which are designed in the form of a model, at the top of their plans at the strategic, tactical, and executive levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community-oriented police
  • participation of people and police
  • dimensions of participation in security
  • sustainable security