امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق‌(ع)

2 (نویسنده مسئول) دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

درک مفهوم امنیت ملی در اندیشه حکمرانان جمهوری اسلامی نقش محوری در تصمیم گیری و رفتار صحیح سیاستگذاران و مسئولین امنیتی ایفا می‌کند، تهدیدات آتی کشور را کاهش وخنثی خواهد نمود. بنابراین پاسخ به این که امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به چه معناست، به عنوان سؤال اصلی و عناصر تشکیل دهنده در این مفهوم کدامند و مؤلفه‌های مفهومی امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از چه اولویت‌هایی برخوردار می­باشند، سؤالات فرعی تحقیق می‌باشد. رویکرد پژوهش توصیفی، تحلیلی و روش آن، کیفی و تحلیل محتوا بوده و جمع­آوری داده‌ها نیز اسنادی با ابزار فیش‌برداری انجام گرفته است. تمامی 234 فیش موجود مستند، به‌عنوان جامعه آماری تمام شماری شده و مورد مطالعه و تحلیل محتوا قرار گرفت، نتایج حاکی از این است که مؤلفه‌های فراوانی در تعریف امنیت ملی تأثیرگذار هستند که بایستی به آن‌ها توجه نمود و نیز مهم‌ترین و اولویت­دار‌ترین مؤلفه‌های مفهوم امنیت ملی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) منافع ملی، وحدت ملی دارای بالاترین اهمیت بوده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. لذا درک روشن از مفهوم امنیت ملی در اندیشه اسلامی می‌تواند گفتمان بومی امنیت ملی را تقویت نموده و به مسئولان حکمرانی کشور و متولیان برقراری امنیت ملی در شناخت وظایف و مسئولیت­ها و حل مؤثر مسائل امنیتی در جهت دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National security in the mind of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Asghar Eftekhari 1
  • majid shamani 2
1 Dean of the Faculty of Islamic Education and Political Science, Imam Sadegh University
2 National Defense and Strategic Research University and Institute
چکیده [English]

The understanding of national security in the minds of the rulers of the Islamic Republic plays a central role in the decision-making and correct behavior of policy makers and security officials, it will reduce and neutralize threats to the country.
Therefore, the answer to what is the meaning of national security inthe thought of the Supreme Leader as the main question and what are the constituent elements in this concept and what are the priorities of the conceptual components of national security in the thought of the Supreme Leader Sub-questions of the research The approach of the research is descriptive and analytical, and its method is qualitative and content analysis, and data collection is also done through documents using a survey tool.
All 234available documents were counted as a statistical population and were studied and content analyzed, the results indicate that many components are influential in the definition of national security. which should be paid attention to and also the most important and most priority components of the concept of national security in the thought of the Supreme Leader national interests, national unity have the highest importance and have been assigned the most frequency. Therefore, a clear understanding of the concept of national security in Islamic thought can strengthen thenative discourse of national security and help the country's governing officials and those in charge of establishing national security in recognizing their duties and responsibilities and effectively solving security issues in order to achieve a desirable level of sustainable national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security؛ National Security؛ Thought؛
  • threat
  • Supreme Leader