واکاوی و تبیین نقش رسانه ملی در مدیریت تغییرات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت آینده پژوهی دفاع ملی وپژوهشگرصداوسیما

2 دانش آموخته مطالعات امنیت ملی

چکیده

رسانه ‏ها در دنیای امروز جایگاه ویژه و منحصر به فردی در مدیریت افکار عمومی دارند به طوری که نظام‏ های سیاسی تلاش می‏ کنند از رسانه‏ ها برای هدایت و مهندسی ارزش‏ها و نگرش‌های جامع استفاده کنند. در واقع رسانه‌ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تغییر و تحولات اجتماعی به شمار می‌آیند و به واسطه این کارکرد مهم، تاثیر مستقیمی در انسجام ملی و در نهایت افزایش قدرت نرم کشورها می‏ گذارند. هدف از انجام این پژوهش این است که نقش رسانه ملی را در مدیریت تغییرات اجتماعی واکاوی وتبیین کند بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش این است که نقش رسانه ملی مبتنی بر پیش‌بینی و پیش‌تدبیری و با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی ـ ایرانی موجب مدیریت تغییرات اجتماعی خواهد شد. برای پاسخگویی به مساله تحقیق از روش‌ آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه‌های رسانه و ارتباطات، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی تشکیل داده‌اند.که از پرسشنامه نیزبه عنوان تکنیک جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است ضمن اینکه برای آزمون روائی و پایائی گویه‌های پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان، انجام پیش‌آزمون و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری این پژوهش،نشان می‌دهد که نقش رسانه ملی بر مدیریت تغییرات اجتماعی تعیین‌کننده بوده و تأثیر مثبت دارد و با الهام از آموزه‌های اسلامی ـ ایرانی موجب ارتقاء و افزایش قدرت نرم کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and explaining the role of IRIB in managing social change

نویسندگان [English]

 • alireza keyghobadi 1
 • ali asghar jafary 2
1 A graduate of National Defense future research management and IRIB
2 National Security Research Institute faculty
چکیده [English]

In today's world, the media have a special and unique place in the management of public opinion, so that political systems try to use the media to guide and engineer comprehensive values and attitudes. In fact, the media is one of the most important tools for managing social change and transformations, and due to this important function, have a direct impact on national cohesion and ultimately increase the soft power of countries. The purpose of this study is to understand the role of national media. Analyze and explain in the management of social change. Accordingly, the main hypothesis of the research is that the role of the national media based on prediction and foresight and using Islamic-Iranian teachings will lead to the management of social change. To answer this question, mix methods have been used. The statistical population of this study consists of experts in the fields of media and communication, sociology and social sciences. To test the validity and reliability of the questionnaire items from the perspective of experts, pre-test and also calculation of Cronbach's alpha (0.80) has been used. The data collection tool was a questionnaire and reference to documents. The results of statistical tests of this study show that the role of national media on the management of social change is decisive and has a positive effect and inspired by Islamic-Iranian teachings will promote and increase the soft power of the country

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public opinion
 • irib
 • soft power
 • social change management
 • منابع و ماخذ

  • بازار محتوا و صندوق بازنشستگی صدا و سیما به آدرس ir، 1397.
  • بهرامی کمیل ،نظام؛ "نظریه رسانه‌ها؛ جامعه‌شناسی ارتباطات" به نقل ازرول[1]، 1361؛ هاکسلی[2]، 1366؛ فوکو[3]، 1378، 1389 ،تهران .
  • دادگران، محمد .(1382). مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه .
  • ساروخانی، باقر .(1393). جامعه شناسی نوین ارتباطات، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات.
  • شیخ آقا بزرگ تهرانی و هوشنگی، مجید .(1389). دو آفتاب در یک سرزمین: در تکریم مکانت خاندان بزرگسادات کشفی، چاپ 18، طوبای محبت.
  • عامری، داوود .(1388). درآمدی بر منزلت اعتباری و کارکردی قدرت نرم رسانه ای، مجموعه مقالات رسانه و جنگ نرم، چاپ اوّل، تهران، معاونت فرهنگی و دفاعی ستادکل نیروهای مسلح.
  • عظیمی، مهرداد .(1395). رسانه و بعد اجتماعی امنیت ملی، انتشارات ندای الهی.
  • علی عسگری، عبدالعلی  و مکبری، سیدامیرحسین .(1390). مدیریت راهبردی رسانه و ارائه مدل مفهومی جدید  نشریه «پژوهش های ارتباطی»، شماره65.
  • علی‌عسگری، عبدالعلی؛ صلواتیان، سیاوش؛ والبرزی دعوتی، هادی .(1393). تدوین آینده های محتمل و مطلوب رسانه ملی در فضای اینترنت، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 21، شماره 77.
  • عیوضی، محمدرحیم؛ و کیقبادی، علیرضا .(1391). تبیین قلمرو راهبرد، ماموریت، رسالت، هدف و چشم‌انداز در آینده‌نگاری راهبردی، نشریه مطالعات آینده‌پژوهی، شماره 3.
  • فرهنگی، علی‌اکبر؛ و احمدزاده، روح‌الله .(1388). نقش ساختاری هنجاری ـ زبانی در عملیات روانی و جنگ نرم ، مجموعه مقالات رسانه و جنگ نرم، چاپ اوّل ، تهران ، معاونت فرهنگی و دفاعی ستادکل نیروهای مسلح.
  • کرباسیان ،مهدی ورمضانی، رقیه .(1393طراحی مدلی برای ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی سرمایه گذاری در خرید تجهیزات پلیسی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان انسان (مطالعه موردی دستگاه تشخیصی طیف سنجی جرمی) فصلنامه پژوهش های مطالعات مدیریت انتظامی پاییز 1393, دوره 9, شماره 3.
  • کروتی، دیوید؛ و هوینس، ویلیام .(1391). رسانه و جامعه ؛صنایع ،تصاویر و مخاطبان ،ترجمه مهدی یوسفی و سید رضا مرزانی ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) .
  • کریمی قهرودی، محمدرضا؛ جعفری، علی‌اصغر؛ و کیقبادی، علیرضا .(1400). بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آینده کشورهای پیشتاز دلالت‏ها، درس‏ها و آموزه‏ها برای تمدن نوین اسلامی، فصلنامه 2 سالانه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران.
  • کستلز، مانوئل .(1394). قدرت ارتباطات، مترجم: آذری نجف آبادی، محمد، انتشارات دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
  • واگو، استفان .(1373). درآمدی بر تئوری‏ها و مدل‏های تغییرات اجتماعی، ترجمه احمد غروری زاد، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
  • ویلیامز، مایکل چالرز .(1389). فرهنگ و امنیت، مترجم: طالبی آرانی، روح‌الله و نورمحمدی، مرتضی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

   

  • Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of management review, 10(4), 803-813.
  • Haeffner, M., Leone, D., Coons, L., Chermack, T., 2012. The effects of scenario planning on perceptions of learning organization characteristics. Hum. Resour. Dev. Q. 23 (4),519–542.
  • Heger, T., Boman, M., 2015. Networked foresight—the case of EIT ICT Labs. Technol. Forecast.Soc. Chang. 101, 147–164.
  • Rohrbeck, H.G. Gemünden, Corporate foresight: its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm, Technol. Forecast. Soc. Chang. 78 (2) (2011) 231–243.
  • Serenko, A., 2013.Meta-analysis of scientometric research of knowledge management : discovering the identity of the discipline. J. Knowl. Manag. 17 (5), 773–812.
  • Cohen, D. Levinthal, Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, Adm. Sci. Q. 35 (1) (1990) 128–152.
  • Yoon, J., Kim, Y., Vonortas, N. S., & Han, S. W. (2018). Corporate foresight and innovation: the effects of integrative capabilities and organisational learning. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 633-645.