نفوذ سیاسی آمریکا در دوره پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

«نفوذ» یکی از راهبردهای اعمال قدرت است که در اعصار قدیم در اشکال سخت و نیمه سخت و در عصر جدید در قالب نرم از سوی کشوری علیه کشور دیگر یا از جانب شخصی بر روی شخص دیگر اعمال می گردد. در این مقاله محققین با هدف بررسی نفوذ سیاسی آمریکا در دوره پهلوی برآنند تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مدل کیفی با رویکرد تبیین‌گری اختیار عاقلانه و ساختاری– علّی، محورها و مصداق‌های نفوذ سیاسی آمریکا در دوره پهلوی مبتنی بر اسناد و مدارک متقن را مورد توجه و مداقه قرار دهند.
بررسی ساختار سیاسی دوره پهلوی نشان می‌دهد آمریکا برای نفوذ در حوزه سیاسی این دوره به جهت ساختار حکومت استبدادی که عمده قدرت در اختیار حاکم است لذا تمرکز خود را با اولویت یک بر قدرت اول سیاسی کشور(شاه) و سپس بر قدرت دوم سیاسی کشور(دولت مردان عالی پهلوی) نموده و با نفوذ و تسلط بر این دو محور اهداف و منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا را تأمین می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

American political influence in the Pahlavi period

نویسندگان [English]

 • Kazem Sam Deliri 1
 • Mohammadreza Khosravi 2
 • Bahman Rahimi 3
 • manochehr sharifi 3
1 Associate Professor of the Supreme National Defense University
2 Assistant Professor at of Supreme National Defense University
3 p.h.d of Supreme National Defense University
چکیده [English]

"Influence" is one of the strategies of exercising power that is exercised in ancient times in hard and semi-hard forms and in the new age in soft form by one country against another or from one person to another. In this article, with the aim of examining American political influence in the Pahlavi period, researchers intend to use a descriptive-analytical research method based on a qualitative model with a rational and structural-causal explanatory approach to the axes and examples of American political influence in the Pahlavi period. Examine sound documents.
An examination of the political structure of the Pahlavi period shows that the United States, in order to influence the political sphere of this period, due to the structure of the authoritarian government in which the main power is in power, therefore focuses first on the first political power of the country (Shah) and then on the second political power. The country (the government of the great Pahlavi men) and by influencing and dominating these two axes, it will achieve the goals and interests of the United States in the West Asian region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • America
 • Pahlavi
 • influence
 • political influence
دوره 13، شماره 48 - شماره پیاپی 48
تابستان 1402
شهریور 1402
صفحه 179-196
 • تاریخ دریافت: 22 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1402