عوامل مؤثر بر امنیّت پایدار مرزهای استان آذربایجان غربی با تاکید بر عامل اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملّی

3 دانشیار دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

4 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

استان آذربایجان غربی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بدلیل برخورداری از تنوع قومی، مذهبی، اجتماعی و... وجود افکار تجزیه طلبانه و فساد و ضعف دولت‏‌های مرکزی در طول تاریخ، همواره با چالش‏های سیاسی و امنیّتی روبرو بوده که این عوامل باعث عقب افتادگی و ضعف توسعه در ابعاد مختلف شده است. در حال حاضر نیز به لحاظ آسیب پذیری های موجود و رقابت بین قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛ در معرض تبلیغات گستردۀ رسانه‌های معاند و تهدیدهای مختلف و ترکیبی قرار دارد. شناسایی و تعیین عوامل اصلی و مؤلفه‌های اولویت‌دار در محیط داخلی و خارجی و عوامل همبندساز با تاکید برعامل اقتصادی، باهدف تحکیم و تقویت امنیّت پایدار مرزهای استان، دراین تحقیق مورد اهتمام بوده است. بررسی‌های انجام‌شده تحقیق نشان می‌دهد عوامل اصلی مؤثر بر امنیّت پایدار مرزهای استان آذربایجان غربی شامل:«عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیّتی و نظامی» می‌باشد، ولی اولویت آن‌ها از نگاه جامعه‌آماری متفاوت است.
مطالعات و تحقیقات به عمل آمده نشانگر این است که؛ «عامل اقتصادی» از چهار عامل اصلی دیگر، بر امنیّت پایدار مرزهای استان آذربایجان غربی تأثیرگذارتر است و عامل اقتصادی با مؤلفه‌های داخلی و خارجی مطالعه شده می تواند بیشترین تاثیر را در افزایش امنیّت پایدار مرزهای استان آذربایجان‌غربی به همراه داشته باشد. بدین معنی که به میزانی که از عامل اقتصادی با مؤلفه‌های داخلی و خارجی آن، بهره گیری شود؛ منجربه تقویت امنیّت پایدار مرزهای استان آذربایجان‌غربی خواهد شد و قطعاً کم توجهی به عامل اقتصادی با مؤلفه‌های داخلی و خارجی آن، باعث تضعیف امنیّت پایدار مرزهای استان آذربایجان‌غربی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the stable security of the borders of West Azarbaijan province with an emphasis on the economic factor.

نویسندگان [English]

  • Farzin Hassani 1
  • Mohsen Moradiyan 2
  • Hossein Zolfeghari 3
  • Fatholah Kalantari 4
1 مدیر
2 عضو هیئت علمی
3 عضو هیئت عملی
4 عضو هیئت عملی
چکیده [English]

Until the victory of the Islamic Revolution, West Azarbaijan province has always faced numerous political and security challenges due to its ethnic, religious, geographical, social, economic diversity and the existence of separatist thoughts, as well as the corruption and weakness of the central governments throughout history. These factors have caused the backwardness and weakness of development in its various dimensions. Examining the statistics and main economic, social, cultural, political, etc. indicators of this province on a national scale; It is a proof that the face of security and underdevelopment is the fact that the province of West Azarbaijan
It is grappling with the challenges and issues related to it.
In this research, with the exploratory mixed method, the results obtained from qualitative, documentary and library studies in accordance with the results obtained from interviews with elites and questionnaire data, show that the main factors and priority sub-factors effective on the stable security of the borders West Azarbaijan province; Without the integration of the functions by the connecting factors, each of them separately, one-dimensional and separately cannot lead to the stability of security, but with the special work of the connecting factors; Their partial functions are combined and aligned and produce the cohesive and desirable result of "sustainable security".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Sustainable security
  • Economic factors
  • West Azerbaijan

منابع و مآخذ

 

الف)- منابع فارسی

 
- احمدی، سیدعباس (1396)، آراء و نظریه­های علمی دکتر محمد رضا حافظ نیا، مشهد، انتشارات پاپلی.
- حافظ نیا، محمدرضا (1389)، قدرت و منافع ملی، تهران: نشر انتخاب.
- رحمتی، منصور و محمدی حمیدی، سمیه، بررسی و تحلیل شاخص­های توسعه امنیت زا در مناطق مرزی (مورد مطالعه: مناطق مرزی غرب کشور)، تهران: فصلنامه علمی امنیّت ملی، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستان 1400.
- زرقانی، سیدهادی (1389)، نقد و ارزیابی مدل­های سنجش قدرت ملی، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 6 شماره 1.
- زرقانی، سیدهادی (1386)، مقدمه­ای بر قدرت ملی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- زرقانی، سیدهادی (1385)، ارزیابی عوامل و متغیرهای موثر بر قدرت ملی و طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها، رساله دوره دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 
 
 
 

ب)- منابع انگلیسی

 
- Cohen, Saul (1994), Geopolitics in the new world Era, In Reordering in the world. USA: Westview press.
- Goldstein, Joshuas (1999), International Relations. New York, Longman.
- Glanssner, Martin (2004), Political Geography. Blak Hill.
- Muir, Richard (1981), Modern Political Geography. Mac millan Education, London and Hong Kong.
- Tellis, Ashley, L. Bially, Janice, Cohen, A. Eliot, Layne, Christopher (2000), Measuring National Power in the Postindustrial Age. Rond: New York, 2000.