تهدیدات آینده امنیت داخلی جمهوری اسلامی‌ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه امنیت داخلی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استادیار گروه امنیت داخلی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار گروه عملیات ویژه، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

پیش‌بینی، مبنای بسیار از تصمیمات برای آینده می‌شود. هدف این تحقیق پیش‌بینی تهدیدات آینده امنیت داخلی است. این پژوهش کاربردی با رویکرد ترکیبی­ (کمی-کیفی) انجام شده است. بخش اول متکی به ­روش سندپژوهی و با استفاده از اسناد موجود در مرکز مطالعات راهبردی فراجا با ابزار فیش‌برداری و بخش دوم، با روش دلفی صورت گرفت. نظریات 12 نفر از خبرگان در خصوص تهدیدات با ابزار مصاحبه جمع‌آوری و تهدیدات در قالب پرسشنامه 144 گویه‌ای به خبرگان ارائه شد. نظر خبرگان در خصوص این تهدیدات دریافت و موافقت، مخالفت یا پیشنهاد اصلاحی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. شاخص‌های روایی محتوایی (CVI, CVR) میزان همگرایی این نظرات را مشخص کرد. این تحقیق نشان داد که در 12 حوزه (فضای مجازی، رسانه، دانش و فناوری، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اطلاعاتی- امنیتی، حقوقی، معنوی، جمعیتی و سازمانی)، 39 کلان‌روند وجود دارد که می‌تواند 140 تهدید در حوزه امنیت داخلی تولید نماید. سازمان انتظامی برای رویارویی با تهدیدات امنیت داخلی در برخی از حوزه‌ها نمی‌تواند مستقلا ورود کند و برای ورود به عرصه‌هایی که وظایف مستقیم نیز دارد، نیازمند حمایت‌های قانونی صریح و تعیین وظایف، حدود اختیارات، تصویب شیوه‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هایی خاص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future threats to the internal security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Ehteshami 1
  • AhmadReza Radan 2
  • esmail karamzadeh 3
1 Faculty of Amin Police University
2 Faculty of Amin Police University
3 Faculty of Amin Police University
چکیده [English]

Forecasting the future becomes the basis of many decisions for the future. The purpose of this research is to predict future threats to internal security. This research is applied in terms of purpose, which was done with a mixed approach. The first part relies on the document research method and using the documents available in the FARAJA Strategic Studies Center, and the second part was realized with the Delphi method. The opinions of 12 experts regarding threats were collected through interview methods, and threats were presented to the experts in the form of a 144-item questionnaire. The opinion of the experts regarding these threats and their agreement, opposition or correction proposal was examined. CVI, CVR determined the degree of convergence of these opinions. This research showed that in 12 fields (virtual space, media, knowledge and technology, cultural-social, political, economic, environmental, information-security, legal, spiritual, demographic and organizational), there are 39 macro trends that can produce 140 threats in the field of internal security. Face internal security threats, the law enforcement organization cannot enter directly and independently in some areas, and to enter the areas where it has direct duties, it needs clear legal support and assignment of duties, approval of specific guidelines and instructions that prevent confusion. It is a mission for employees of the organization to take away the possibility of institutional abuses against the performance of FARAJA's duties. However, openness and transparency in the laws seem necessary to determine the limits of the powers and duties of the police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal security
  • future threats
  • security threats
  • law enforcement implications
  • security implications