درک معنایی پیامد های مدارای اجتماعی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران؛ با تاکید براحساس امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی ورزش دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 دانشیار ، گروه جامعه شناسی ورزش ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف درک معنایی پیامدهای مدارای اجتماعی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران، با تاکید براحساس امنیت اجتماعی با روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری تعدادی ازصاحب نظران جامعه شناسی ورزش بودند که از بین آنها17 مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند انجام و باکمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. برای گرد آوری اطلاعات از روش مصاحبه، مشاهده و یادداشت میدانی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش مجموعه ای از مضامین اولیه ای بود که طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آن‌ها مقوله‌های فرعی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، میان مقوله‌های فرعی ارتباط برقرار و پیامدهای مدارای اجتماعی تماشاگران در قالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد؛ در مرحله کدگذاری گزینشی سیر داستان ارائه و مقوله هسته ترسیم گردید. نتایج نشان داد؛ پیامد های مدارای اجتماعی منجر به کنش همدلانه واحساس امنیت اجتماعی در بین تماشاگران می شود و از طرفی فقدان مدارای اجتماعی باعث تضعیف پیوندهای اجتماعی تماشاگران می شود که بازنمود ظاهری آن؛ افزایش خشونت در بین آنها خواهد بود. بنابراین؛ رعایت عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری مدیران ورزشی، ارتقای سطح کیفی رسانه ها برای همبستگی بیشتر بین تماشاگران، ایجاد فضایی امن در ورزشگاه و نهایتا ترویج فرهنگ مدارای اجتماعی در بین تماشاگران بسیار ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the semantic consequences of social tolerance of Iranian Premier League spectators; emphasizing the sense of social security

نویسندگان [English]

 • mohammadreza baniasadi 1
 • bahram ghadimi 2
 • kaveh khabiri 3
 • zahra alipourdarvish 4
 • shahla hojjat 5
1 Ph.D. Student of Sport Sociology, Islamic Azad University Science and Research Branch
2 Associate Professor, Department of Sociology of Sport, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

The present study was conducted with the qualitative method with the aim of understanding the semantic consequences of the social tolerance of the spectators of the Iranian Premier League, emphasizing the sense of social security. The statistical population was a number of sports sociology experts, among whom 17 interviews were conducted with the purposeful sampling method and analyzed with the help of MaxQDA software. Interview, observation and field notes were used to collect information. The research findings were a set of primary themes that were collected during the open coding process and subcategories were extracted from them; Then, in the axial coding phase, the relationship between the subcategories and the consequences of social tolerance were determined in the form of the axial coding paradigm; In the selective coding stage, the course of the story was presented and the core category was drawn. The results showed; The consequences of social tolerance lead to empathic action and a sense of social security among the audience, and on the other hand, the lack of social tolerance weakens the social ties of the audience, whose outward representation; There will be an increase in violence. So; Observance of social justice, accountability of sports managers, improvement of media quality for more solidarity among spectators, creating a safe atmosphere in the stadium and finally promoting a culture of social tolerance among spectators seems very necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Tolerance
 • Football Spectators
 • Feeling of social security
 • فهرست منابع و مآخذ

   

   

  الف. منابع فارسی

   

  • آقایی، مجید، و صفاری، علی (1397). بررسی جرم شناختی خشونت تماشاگران فوتبال. پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، 6(11 )، 35-67.   https://sid.ir/paper/269776/fa
  • ادیبی سده،  مهدی؛ رستگار،  یاسر و بهشتی، سید صمد(1391). مدارای اجتماعی و ابعاد آن. فصلنامة علم  پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، 1، 376-.353 http://refahj.uswr.ac.ir/article-۱-۱۳۶۶-fa.html.
  • اسلامی آزاد، اسلام؛ ایمان زاده، مسعود؛ محرم زاده، مهرداد و عزیزیان، نسرین (1401). ارزیابی مدل فرهنگ رفتاری اخلاق مدار در بین تماشاگران فوتبال لیگ برتر ایران. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره 5، شماره 10، 1246-1264.Doi: 30510/PSI.2022.323477.2929 
  • اکو، اومبرتو(1378)، تعاریف بی مدارایی، در تسامح از دیروز تا امروز،ترجمه مازیار مهیمنی و محمدرضا شیخ محمدی، تهران، نشر ثالث.
  • اونق، ناز محمد؛ حقی، ناصر و صوفی خجسته، عبدالخلیل(1398) بررسی رابطه بین دینداری و تحمل اجتماعی در دانش آموزان شهرستان کلاله. مطالعات جامعه شناسی، 12(42)، 103-124.
  • بشیریه، حسین(1374).دولت عقل: ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیاسی.تهران: موسسه نشر علوم نوین .
  • بنی اسدی، محمدرضا؛ قدیمی، بهرام؛ خبیری، کاوه؛ علیپور درویش، زهرا و حجت، شهلا (1400)، ارائه الگوی مدارای اجتماعی تماشاگران باشگاهای لیگ برتر فوتبال ایران، فصلنامه علمی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره10، شماره2، 122-111.  https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8236.
  • بهرامی، بهرام (1374). نمونه گیری گلوله برفی. تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس .
  • بهشتی، سیدصمد؛ علیزاده آرند، مصطفی و کنعانی, زهرا. (1398) تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج،پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، doi:10.22108/srspi.2020.121070.1489.106-87.8(2).
  • بیات، بهرام و قنبری، محمد. (1397). تبیین تأثیر تهدیدات تروریستی بر احساس امنیت عمومی. امنیت ملی، 8(29 )، 87-108. 524510/fa https://sid.ir/paper/
  • بیاتی، پروانه(1397)، تبیین جامعه شناختی چالش ها و فرصت های مرتبط با مدارای اجتماعی شهروندان شهر تهران، مجله بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی)،دوره  9 ، شماره  .2 39-17.    doi: 22059/IJSP.2018.68618
  • پیری، حسن و نیازی، محسن (1400). فراتحلیل مطالعات نسبت اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی در ایراناسلام و مطالعات اجتماعی9(شماره 1(پیاپی 33)), 150-177. doi: 10.22081/jiss.2021.59385.1729
  • جلائیان بخشنده، وجیهه؛ قاسمی، وحید و ایمان، محمد تقی (1397) تدوین و سنجش پذیری مقیاس مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساخت یابی گیدنز، دو فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، سال هفتم، شماره 12 ، 160-135. com/p1886700.
  • جهانگیری، جهانگیر و افراسیابی، حسین (1390). مطالعه خانواده های شهر شیراز در زمینه عوامل و پیامدهای مدارا. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 22(3 (پیاپی 43))، 153-175. https://sid.ir/paper/154972/fa
  • خجسته مهر، رضا؛ داتلی بگی، مژگان و عباس پور، ذبیح اله (1397). آزمون مدل مدارا با رویکرد اسلامی در بافت زندگی زناشویی. روانشناسی خانواده، 5(1 )، 57-70. 250028/fa https://sid.ir/paper/
  • ذکائی، محمد سعید و امیری مقدم، محدثه (1400). بر ساخت اجتماعی مدارا در زندگی روزمره شهری. جامعه شناسی کاربردی، دوره32، شماره4، 24-1. 22108/JAS.2021.124458.1958 doi:
  • رحمتی، محمدمهدی و محسنی تبریزی، علیرضا (1382). بررسی عاملهای جامعه شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال مطالعه موردی: شهر تهران. المپیک، 11(4-3 (پیاپی 24))، 77-91. 35731/fa https://sid.ir/paper/
  • زالی زاده، مسعود؛ باقری، معصومه و ملتفت، حسین (1397) بررسی عوامل خانوادگی موثر بر مدارای اجتماعی( مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز). جامعه شناسی کاربردی، 29(2)، 146-129.doi: 10.22108/jas.2018.75185.0
  • زمانی، طوبی؛ محسنی تبریزی، علیرضا و شاه‌محمدی، عبدالرضا (1399). تبیین جامعه‌شناختی احساس ناامنی اجتماعی و تأثیر آن بر نابردباری اجتماعی (مورد مطالعه ساکنان بالای 18 سال شهر تهران، فصلنامه علمی امنیت ملی،10(38)، 388-363.
  • عظیمی گرگانی، هادی(1392)،بررسی مبانی فلسفی تولرنس با رویکردی به تسامح و تساهل، پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی)، دوره ، شماره10 ،28-10.com/p1175839.
  • علیزاده، امیر رضا و انتشاری، فاطمه (1399)، بررسی عوامل موثر بر شیوه های ابراز خشونت در تماشاگران و بازیکنان فوتبال، نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، شماره 41، 57-45.https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/503
  • فتحعلی، محمود (1378)، تسا‌هل‌ و تسا‌مح‌ اخلاقی‌، دینی و سیا‌سی، قم، موسسه فرهنگی طه.
  • فراستخواه، مقصود (1389)،چرا مدارا می کنیم یا نمی کنیم، روزنامه شرق، 13 آبان
  • قادرزاده، امید و نصرالهی، یوسف (1398)، مدارای اجتماعی در جوامع چند فرهنگی؛ مطالعه پیمایشی شهروندان میاندوآب، نشریه علوم اجتماعی( ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 16، شماره 33، 89-133. . doi: 10.22067/jss.v16i1.69008.16(1),89-133
  • قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید و نورعلی وند، علی (1388). توصیف جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال . المپیک، 17(1 (پیاپی 45))، 69-79. https://sid.ir/paper/37927/fa
  • محسنی تبریزی، علیرضا (1395)، روش تحقیق کیفی در مکاتب تفسیری (زمینه و کاربرد)، انتشارات اطلاعات.
  • مرادی، مهدی و ستاری فر، صادق (1398). بررسی پرخاشگری و خشونت در فوتبال و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و کنترلی. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1196582
  • مهرآیین، محمدرضا (1393)، نظریات جدید جامعه شناسی ورزش، تهران،نشر جامعه شناسان.
  • نیکخواه، هدایت اله؛ ولی پور، زهرا؛ سرافراز، پرنیان و آهو قلندری، سیده زینب (1399) تعیین‌کنند‌ه‌های اجتماعی مد‌ارای اجتماعی د‌ر شهر بند‌رعباس، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 20، شماره 78، 177-137.http://r refahj.uswr.ac.ir/article-13617-fa.html
  • نیک­نژاد، محمدرضا؛ شعبانی بهار، غلامرضا و قربانزاده زعفرانی، سیدقاسم (1393). سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. (26) 13، 76-63.

   

   

   

   

  ب. منابع انگلیسی