نقش بیمه سلامت در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 2- دانش آموخته دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تأمین سلامت و امنیت و آرامش لازم در خانواده‌ها در خصوص دسترسی آسان به خدمات سلامت با هزینه کم همواره مورد تأکید قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بوده است.

هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی راهبردی نظام بیمه سلامت کشور و نقش آن در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در قسمت اول مقاله از روش تحقیق کیفی و در قسمت دوم به‌منظور اعتبارسنجی مدل شناسایی شده از روش تحقیق کمی بهره گرفته شده و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS و SPSS به تعیین برازش مدل پرداخته شد. مدل پژوهش شامل 5 متغیر اصلی با عناوین کارکرد تأمین مالی سلامت، ابعاد نظام بیمه سلامت، شاخص‌های درون‌زای نظام سلامت، افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر، شاخص‌های امنیت ملی است. مؤلفه‌های هر بعد بدین شرح می­باشد: (شاخص‌های امنیت ملی: کارآمدی نظام سیاسی، رضایتمندی، اعتماد، وجود مکانیسم‌های جبرانی، وجود شبکه کنترلی مؤثر)؛ (شاخص‌های درون‌زای نظام سلامت: عدالت در تأمین مالی، پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی مردم)؛ (ابعاد نظام بیمه سلامت: انباشت ریسک، مبنای پوشش، پایداری مالی)؛ (کارکرد تأمین مالی سلامت: تجمیع منابع، خرید راهبردی، تدارک خدمت).

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم.
 • سایت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir
 • ·         قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • ·         سند چشم‌اندازجمهوری اسلامی ایران در افق 20 سال آینده.
 • ادیانی، سیدمرتضی و همکاران، (1393)، گزارش جهانی سلامت (2010) تـــــأمین منابع در          نظام سلامت، چاپ دوم، تهران: جهاد دانشگاهی.
  • افتخاری، اصغر، (1382)، روش‌شناسی اثباتی در مطالعات امنیتی، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی.
  • آقابخشی، علی، (1363)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات تقریر.
  • بوزان، باری، (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  • پژوهشکده مطالعات راهبردی، (1384)، استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی، اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  • حسن‌زاده، علی، (1390)، عدالت، بیمه‌های اجتماعی و خرید راهبردی خدمات سلامت، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات بهرام.
  • حسن‌زاده، علی، (1395)، تولیت در نظام سلامت از نظر تا عمل، چاپ اول، تهران: انتشارات جدی­کار
  • حسن‌زاده، علی، (1393)، نظام‌های بازپرداخت دارو، چاپ اول، تهران: انتشارات گامی تا فرزانگان.
  • دلاور، علی، کوشکی، شیرین، (1392) روش تحقیق آمیخته، چاپ دوم، تهران: نشر ویرایش.
  • ربیعی، علی، (1387)، مطالعات امنیت ملی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه.
  • رجب­پور، مجید، (1382)، مطالعه تطبیقی بیمه همگانی سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو مناسب برای ایران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  • روشندل، جلیل، (1372)، بررسی تهدیدات داخلی و خارجی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم استراتژیک
  • زارع حسین و همکاران، (1389)، بیمه‌های اجتماعی سلامت در جهان و ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • طریقت، محمدحسن و همکاران، (1387)، سیاست ملی سلامت در ایران (مطالعه تطبیقی)، تهران:                           مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • عرب، محمد و همکاران، (1389)، نظام‌های بیمه سلامت، چاپ اول، تهران: جهاد دانشگاهی.
   • قانون بیمه همگانی مصوب، (1373)، تهران: مجلس شورای اسلامی.
   • قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین، اجتماعی، (1383)، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی فرهنگی هنری آهنگ آتیه.
   • کریمی­مله، علی و همکاران، (1389)، تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی.
   • گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی، (1392)، الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، داعا.
   • مجموعه مقالات، (1384)، همایش امنیت اجتماعی، تهران.
   • مرادیان، محسن، (1391)، مبانی نظری امنیت، تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
   • مسعودی­اصل، ایروان و همکاران، (1394)، نظام‌های بهداشتی درمانی تطبیقی، چاپ اول، تهران: ساتل.
   • مطالعه گروهی، (1392)، الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: داعا،
   • هاشمیان­فرد، زاهد (1390)، امنیت در اسلام، تهران: داعا.