مقاله پژوهشی:نقش بیمه سلامت در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 2- دانش آموخته دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تأمین سلامت و امنیت و آرامش لازم در خانواده‌ها در خصوص دسترسی آسان به خدمات سلامت با هزینه کم همواره مورد تأکید قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بوده است.

هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی راهبردی نظام بیمه سلامت کشور و نقش آن در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در قسمت اول مقاله از روش تحقیق کیفی و در قسمت دوم به‌منظور اعتبارسنجی مدل شناسایی شده از روش تحقیق کمی بهره گرفته شده و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS و SPSS به تعیین برازش مدل پرداخته شد. مدل پژوهش شامل 5 متغیر اصلی با عناوین کارکرد تأمین مالی سلامت، ابعاد نظام بیمه سلامت، شاخص‌های درون‌زای نظام سلامت، افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر، شاخص‌های امنیت ملی است. مؤلفه‌های هر بعد بدین شرح می­باشد: (شاخص‌های امنیت ملی: کارآمدی نظام سیاسی، رضایتمندی، اعتماد، وجود مکانیسم‌های جبرانی، وجود شبکه کنترلی مؤثر)؛ (شاخص‌های درون‌زای نظام سلامت: عدالت در تأمین مالی، پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی مردم)؛ (ابعاد نظام بیمه سلامت: انباشت ریسک، مبنای پوشش، پایداری مالی)؛ (کارکرد تأمین مالی سلامت: تجمیع منابع، خرید راهبردی، تدارک خدمت).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of health insurance in the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Rabiei 1
  • Reza Chahi 2
1 Associate Professor of Payame Noor University
2 Ph.D. National Security at National Defense University
قرآن کریم.
سایت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) قابل دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir
·         قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
·         سند چشم‌اندازجمهوری اسلامی ایران در افق 20 سال آینده.
ادیانی، سیدمرتضی و همکاران، (1393)، گزارش جهانی سلامت (2010) تـــــأمین منابع در          نظام سلامت، چاپ دوم، تهران: جهاد دانشگاهی.
افتخاری، اصغر، (1382)، روش‌شناسی اثباتی در مطالعات امنیتی، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی.
آقابخشی، علی، (1363)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات تقریر.
بوزان، باری، (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
پژوهشکده مطالعات راهبردی، (1384)، استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی، اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
حسن‌زاده، علی، (1390)، عدالت، بیمه‌های اجتماعی و خرید راهبردی خدمات سلامت، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات بهرام.
حسن‌زاده، علی، (1395)، تولیت در نظام سلامت از نظر تا عمل، چاپ اول، تهران: انتشارات جدی­کار
حسن‌زاده، علی، (1393)، نظام‌های بازپرداخت دارو، چاپ اول، تهران: انتشارات گامی تا فرزانگان.
دلاور، علی، کوشکی، شیرین، (1392) روش تحقیق آمیخته، چاپ دوم، تهران: نشر ویرایش.
ربیعی، علی، (1387)، مطالعات امنیت ملی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه.
رجب­پور، مجید، (1382)، مطالعه تطبیقی بیمه همگانی سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو مناسب برای ایران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
روشندل، جلیل، (1372)، بررسی تهدیدات داخلی و خارجی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم استراتژیک
زارع حسین و همکاران، (1389)، بیمه‌های اجتماعی سلامت در جهان و ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
طریقت، محمدحسن و همکاران، (1387)، سیاست ملی سلامت در ایران (مطالعه تطبیقی)، تهران:                           مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
عرب، محمد و همکاران، (1389)، نظام‌های بیمه سلامت، چاپ اول، تهران: جهاد دانشگاهی.
قانون بیمه همگانی مصوب، (1373)، تهران: مجلس شورای اسلامی.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین، اجتماعی، (1383)، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی فرهنگی هنری آهنگ آتیه.
کریمی­مله، علی و همکاران، (1389)، تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی.
گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی، (1392)، الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، داعا.
مجموعه مقالات، (1384)، همایش امنیت اجتماعی، تهران.
مرادیان، محسن، (1391)، مبانی نظری امنیت، تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
مسعودی­اصل، ایروان و همکاران، (1394)، نظام‌های بهداشتی درمانی تطبیقی، چاپ اول، تهران: ساتل.
مطالعه گروهی، (1392)، الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: داعا،
هاشمیان­فرد، زاهد (1390)، امنیت در اسلام، تهران: داعا.