دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 1-230 
5. الگوی راهبردی اقتدار ملی بر پایه علم با تأکید بر مدیریت جهادی

صفحه 107-136

محمد مهدی نژاد نوری؛ داود عابدینی؛ مجید رمضانی؛ عسگر ساوری


7. ارائه الگوی راهبردی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 173-198

جمشید نصرت آبادی؛ حمیدرضا لشکریان؛ محمد مردانی؛ محمدرضا موحدی صفت