دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 1-230 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 
5. الگوی راهبردی اقتدار ملی بر پایه علم با تأکید بر مدیریت جهادی

صفحه 107-136

dor:20.1001.1.33292538.1398.9.31.5.9

محمد مهدی نژاد نوری؛ داود عابدینی؛ مجید رمضانی؛ عسگر ساوری


7. ارائه الگوی راهبردی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 173-198

dor:20.1001.1.33292538.1398.9.31.7.1

جمشید نصرت آبادی؛ حمیدرضا لشکریان؛ محمد مردانی؛ محمدرضا موحدی صفت