دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 1-548 
3. مؤلفه‌های فرهنکی خودکنترلی امنیتی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

صفحه 79-124

حسین ظریف‌منش؛ حسین شمشیری؛ محمدباقر حبی؛ کوروش بدری


7. راهبردهای هدایت فرهنگی در فضای مجازی با تأکید بر نقشه مهندسی کشور

صفحه 212-244

امیرحسین پورعصاریان؛ محمد علی سید هاشمی؛ جواد آبشناس جامی