دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 1-548 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی:الگوی راهبردی حفاظت سایبری از زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-48

رضا تقی پور؛ حمیدرضا لشکریان؛ علی ناصری؛ رحیم یزدانی چهاربرج


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند