دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 7-412 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

صفحه 7-24

جمشید نصرت آبادی؛ محسن مؤمنه؛ محمدحسین یاقوت پور؛ محمد مهدی نژاد نوری


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند