دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 7-412 
1. ارائه الگوی راهبردی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

صفحه 7-24

جمشید نصرت آبادی؛ محسن مؤمنه؛ محمدحسین یاقوت پور؛ محمد مهدی نژاد نوری


3. قلمرو اختیارات ولی‌فقیه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیت ملی

صفحه 53-74

حسین رجایی؛ علیرضا سلیمی؛ سیدعلیرضا حسینی؛ محمدحسین ناظمی اشنی