دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 7-412 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 

مقاله پژوهشی

1. مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

صفحه 7-24

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.33.1.9

جمشید نصرت آبادی؛ محسن مؤمنه؛ محمدحسین یاقوت پور؛ محمد مهدی نژاد نوری