مقاله پژوهشی:بررسی امنیت سیاسی از منظر برنامه‌ریزی منطقه‌ای دفاعی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)

2 دکتری برنامه‌ریزی شهری، گروه فنی و مهندسی، معاونت پژوهش و نوآوری، سازمان جغرافیایی کشور

چکیده

امنیت سیاسی شامل رویکردهای مختلف و متفاوتی می­باشد که این موارد در مکان و زمان­های گوناگون به شکل­های متفاوتی نمایان می‌شود. امنیت سیاسی مشتمل بر حال فعلی تفکرات جاری بر اساس روابط سیاسی شکل گرفته و تعریف می‌شود. آمایش سرزمین باید به شیوه­ای اجرا شود که مشارکت اقشار مردم و نمایندگان سیاسی آن‌ها را تضمین کند. الزامات تحقق طرح آمایش سرزمین در جهت توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین می­باشد که شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین ایران، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل­های منطقه­ای، حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیت‌ها، به­خصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است.

پژوهش حاضر کاربردی می­باشد و بر اساس ماهیت و روش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. ماهیت داده­های مورد استفاده کمّی است و شیوۀ گردآوری داده­ها و اطلاعات میدانی و اسنادی می­باشد. چارچوب نگارش را می‌توان بر پایۀ رابطۀ متقابل شاخص­های امنیت در بعد سیاسی، جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه­ای و تحقیقات میدانی (مصاحبه) و تهیۀ پرسشنامه صورت پذیرفته است که برای تحلیل داده­های این قسمت از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک AHp استفاده شده است.سؤال پژوهش امنیت سیاسی در استان سیستان و بلوچستان در چه وضعیتی می­باشد و به تفکیک شهرستان­های استان وضعیت چگونه است؟ که از این رو، هدف پژوهش بررسی امنیت سیاسی استان سیستان و بلوچستان در پهنه سرزمینی، می­باشد. بر اساس نتایج حاصله در حوزه امنیت سیاسی شهرستان­های زابل، دلگان، نیمروز، زهک و مهرستان (زابلی) به ترتیب اولویت نسبت به دیگر شهرستان‌ها دارای امنیت سیاسی بیشتری می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of political security from the perspective of regional defense planning using a hierarchical analysis

نویسندگان [English]

 • Ehsan Doratkar 1
 • Sirous Nabiouni 2
 • Alireza Abbasi 2
1 Master of Regional Planning, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University (Corresponding Author)
2 Ph.D in Urban Planning, Department of Engineering, Research and Innovation, Geographical Organization of Iran
چکیده [English]

Land administration must be implemented in a manner that guarantees the participation of the people and their political representatives. The requirements for the implementation of the land development plan for the long-term development of the country are based on the principles of land management, including security and defense considerations, efficiency and economic efficiency, the unity and integrity of the land of Iran, the expansion of social justice and regional equilibrium, protection Environment and natural resources rehabilitation, preservation of Islamic, Iranian identity and protection of cultural heritage, facilitating and regulating the internal and external relations of the country's economy, removing exclusions, especially in rural areas of the country. A region that has the power of political security can be a prerequisite for the development of balanced development in the region and the land.
 By increasing security and providing appropriate security solutions to the territory of the land, we can see the establishment and sustainability of maintaining the population and preventing demographic migration. The present research is based on the purpose of applied scientific research and based on the nature and method of the descriptive-analytical method has been used. The nature of the data used is small and is a way of collecting data and information from the field and documents.
 The writing framework can be based on the interrelationship between security indicators in the political dimension, information gathering through library studies and field research (interviewing), and the preparation of a questionnaire. For analysis of the data, this method has been used to analyze the AHP technique. Question of Political Security Political situation in Sistan and Baluchestan province in what condition and how is the province of the province? And the overall objective: the achievement of sustainable security in the political dimension in Sistan and Baluchestan Province, is the minor objective: to examine the political security of the Sistan and Baluchestan province in the Territorial Territory. Based on the results obtained in the area of political security in Zabol, Dargan, Nimroz, Zahak and Mehrestan (Zabali), the priority is more secure than other cities.

 • منابع:

  • اطاعت، جواد؛ موسوی، سیده زهرا، (1390)، رابطه متقابل امنیت ناحیه­ای و توسعه‌یافتگی فضاهای سیاسی با تأکید بر سیستان و بلوچستان، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اوّل.
  • اعظمی، هادی؛ دهمرده، معصومه؛ جمال، سعید، (1391)، بررسی و تحلیل چالش‌های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان، همایش ملّی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش­ها و رهیافت­ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
  • بذرافشان، جواد؛ طولابی نژاد، مهرشاد، (1395)، تحلیل اثرات و کارکردهای سرمایه اجتماعی در امنیت پایدار روستاهای مناطق مرزی بخش مرکزی شهرستان سراوان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 41.
  • بوزان، باری، (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمۀ پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوّم.
  • توفیق، فیروز، (1372)، تحلیل عاملی تلفیق شاخص­های منطقه­ای، مجله آبادی، 40.
  • جان‌پرور، محسن؛ صالح‌آبادی، ریحانه؛ حسینی، سیده سمیره، (1396)، تبیین مخاطرات ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان)، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 24.
  • جهان­تیغ، رضا؛ فرجی­راد، عبدالرضا؛ سیاری، حبیب‌الله؛ سرور، رحیم، (1395)، بررسی ظرفیت­های ژئوپلیتیکی سواحل مکران و نقش آن در امنیت پایدار منطقۀ جنوب شرق، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال چهاردهم، شماره 55.
  • حافظ­نیا، محمدرضا؛ قادری حاجت، مصطفی، (1393)، بی‌عدالتی فضایی و مخاطرات انسانی، مجله مخاطرات، شماره 2.
  • حسینی، محمود، (1385)، سیستان و بلوچستان، ناامنی­ها و ریشه­ها، مجله چشم‌انداز ایران.
  • داوری اردکانی، رضا؛ شاکری، رضا، (1388)، امنیت سیاسی در ‌اندیشه امام خمینی(ره)، دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اوّل.
  • زبردست، اسفندیار، (1380)، کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، مجله هنرهای زیبا، دوره دهم، زمستان.
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، (1396).
  • طلوعی، هادی، (1395)، رابطه مناسبات قومی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه سیاست، شماره 10.
  • قاسمی­فر، عزت­اله؛ تقی­زاده، سیامک، (1395)، نقش عوامل ژئوپلیتیک در توسعه استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی سپهر، شماره 86.
  • قدسی­پور، سیدحسن، (1380)، مباحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ سوّم.
  • کیانی، اکبر؛ فاضل­نیا، غریب؛ رضایی، بیت‌الله، (1391)، بررسی و اولویت‌سنجی مخاطرات محیط طبیعی شهر زابل، مجله جغرافیا و مطالعات طبیعی، شماره 1.
  • مختاری­هشی، حسین؛ وزین، نرگیس؛ قادری حاجت، مصطفی، (1396)، بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 54.
  • مهرگان، محمدرضا، (1383)، پژوهش عملیاتی پیشرفته، انتشارات کتاب دانشگاهی، چاپ اوّل.

   

  • Bowen, W. M. (1993). AHP: Multiple Criteria Evaluation in Klosterman. New Brunswick: Center for Urban Policy Research
  • .