دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 1-349 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 
11. مقاله پژوهشی: راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت با تأکید بر وحدت ملی

صفحه 265-295

dor:20.1001.1.33292538.1398.9.32.11.7

غلامرضا رحیمی؛ غلامعلی حداد عادل؛ نبی الله دهقان؛ علی مبینی دهکردی؛ وحید احمدی