دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، مرداد 1398، صفحه 1-349 (همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند) 
مقاله پژوهشی: ارائه مدل مفهومی منطقی طبقه‌بندی تهدیدات سایبری زیرساخت-های حیاتی

صفحه 201-231

محسن آقایی؛ علی معینی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان؛ علی اصغر زارعی


شماره‌های پیشین نشریه

همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند
همه مقاله های این شماره پژوهشی می باشند