مقاله پژوهشی: تحلیل شکاف عوامل کلیدی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز ۴ ۱۴۰

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

2 دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، گامی اثرگذار در مدیریت راهبردی سازمان‌های موفق است، سازمان‌ها با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل شکاف این عوامل و در نهایت مدیریت مبتنی بر آن می‌کوشند تا با کوتاه‌ترین زمان در بهترین مسیر موفقیت قرار گیرند..هدف این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب این عوامل است. نوع تحقیق کاربردی، توسعه‌ای وبا روش تحقیق آمیخته می‌باشد و لذا ازدونوع جامعه آماری کمی و کیفی بهره گیری شد.با مطالعات کتابخانه‌ای و برگزاری جلسات هم‌اندیشی و مصاحبه با نخبگان، داده‌ها جمع‌آوری و الگوی مفهومی عوامل موفقیت درون سازمانی و برون سازمانی شامل(16 بعد، 61 مؤلفه و 231 شاخص)طراحی گردید. سپس با تهیه پرسشنامه و در نظر گرفتن نمونه آماری 50 نفره هدفمند، به بررسی وآزمون الگوی مفهومی پرداخته شد.در نهایت ۱۳ مولفه از میان 61 مؤلفه پیشنهادی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت شناخته شدند. 11 مؤلفه کلیدی (توسعه سیستم ها،راهبرد تعامل گرایی، فناوری‌های نوین،رضایت مندی کارکنان،امنیت سیستم ها،مدیریت هدفمند هزینه ها، راهبرد انطباق گرایی،نظارت و ارزیابی سیستمی،بهره وری،سبک مدیریت مشارکتی،ارگانیک بودن ساختار) به عنوان عوامل کلیدی درون‌سازمانی و 2مؤلفه(تعامل با ارکان امنیت ساز،جلب مشارکت مردمی) به عنوان عوامل کلیدی برون‌سازمانی شناسایی گردیدند. تحلیل شکاف این عوامل نیز با توجه به میزان امتیازدهی به شاخص‌ها در وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در پرسشنامه صورت پذیرفت که در میان آنها مؤلفه توسعه سیستم‌ها بیشترین شکاف و امنیت سیستم‌ها دارای کمترین شکاف بود. در نهایت مجموع این 13 مؤلفه در گروه‌های با شکاف خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم قرار گرفتند. که براساس آنها پیشنهادات کاربردی وعملیاتی داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and The Analysis of the gaps to-be-met in Key success factors of NAJA up until the end of 1404 horizon document

نویسندگان [English]

  • Ismaeel Ahmadi Moghaddam 1
  • Hamid Reza Radan 1
  • Parviz Yaghoobi 2
1 Associate Professor of Police Science University
2 Graduated from Higher National Defense University
چکیده [English]

Regarding 1404 horizon document NAJA organization is planned to be a secure sufficient and ultimately a role model for its counter-parts in the region countries. According to the latest IPSA report ( a non-governmental organization  which specializes in military and police studies ) ,  NAJA  placed 80 among 127 countries therefore assuming the rank it appears that we are yet far from the ultimate desired rank. Identifying the crucial success factors and analyzing the difference between the current and the desired state of these factors is the purpose of this research. The type of  the research is a hybrid of  practical, progressive with traits of research methodology therefore two types of sample groups ( quantitative and qualitative ) were used. Utilizing library-oriented research, critical thinking sessions and interviewing the nobles, data were gathered and consequently the conceptual pattern of both within and without organization success factors (consisting of 16 dimensions, 61 factors and 231 standards) were designed. Then by conducting a questionnaire for a practical statistical sample for 50 analyzing   and testing of the conceptual pattern began. Eventually 13 out of 61 proposed factors were recognized as the selected crucial success factors. Development of systems, interactivity guidelines , updating to the latest technology , personnel satisfaction , security  of the systems , purposeful expense management , alignment oriented guidelines , systematic monitoring and evaluation , utilization, co-operational style of management  and having an organic structure as the within-organization factors ,cooperation with security principals and  public participation attraction as the without-organization factors were  recognized. Analysis of the gap between these factors and their optimal state were determined though the amount of points that were given to the afro-mention standards .results showed that among the factors the Development of systems had the most and security of the systems had the least gap to the optimal state. Consequently these 13 factors were placed under the following categorizations: very wide, wide, medium and narrow gap, using these the practical and executive offers were then proposed.

الف. منابع دینی
قرآن کریم
نهج‌البلاغه، ترجمه : محمد دشتی، چاپ دوم(۱۳۸۶)، مشهد، آئین تربیت.
صحیفه سجادیه، ترجمه : محمد جواد مولوی‌نیا، چاپ چهارم(۱۳۸۸)، قم، سرور.
 
ب. منابع فارسی
امام خامنه‌ای(مدظله‌)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در : WWW.Khamenei.ir
الوانی، مهدی،(1385)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
اعرابی، سید محمد؛ شمس‌کلاهی، هانیه، (1392)، مقاله : الگوی گونه‌شناسی استراتژی‌های مدیریت انرژی، تهران: مجله راهبرد، شماره 69.
امیری، عبدالرضا،(زمستان 1388)، مقاله: مطالعه فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از ظهور فناوری‌های نوین اطلاعاتی: گامی به‌سوی تدوین راهبرد در ناجا، مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 4.
آهنگران، جعفر، (1389)، پایان‌نامه: عوامل کلیدی موفقیت و طراحی الگوی آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،
 دیوید، آرفرد، (1394)، مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارساییان، تهران : انتشارات فرهنگی.
جعفری، مصطفی ؛ اخوان، پیمان، (پاییز1385)، مقاله: طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عبدالغفاری، عطاءالله؛ نجف‌پور، رامین؛ اوهانجیانس، مانوئل،(1392مقاله: ارائه مدل شناسایی عوامل کلیدی موفقیت با رویکرد راهبرد، تهران: کنفرانس بین‌المللی مدیریت راهبردی.
غفاریان، وفا ؛کیانی، غلامرضا،(۱۳۸۶)، پنج فرمان برای تفکر راهبردی، تهران : انتشارات افرا.
صالح اصفهانی، علی‌اصغر،(1393)، مدیریت راهبردی کاربردی، تهران: نشر توانگران.
 میرانوری، سحر السادات، ( 1388)، پایان‌نامه: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی.
واحدی، مرتضی،(1388)، امنیت و اطلاعات در عصر جهانی‌شدن، تهران: دانشگاه دفاع ملی.
طرح راهبردی ناجا، (1395)، تهران : مرکز مطالعات راهبردی ناجا.
 
ج. منابع انگلیسی:
-          Bullen, C. V. & Rockart, j. F. (1981). A primer on critical success factors. Cambridge, MA: Center for informa tion Systems Research MIT.