مقاله پژوهشی: تحلیل شکاف عوامل کلیدی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز ۴ ۱۴۰

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

2 دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، گامی اثرگذار در مدیریت راهبردی سازمان‌های موفق است، سازمان‌ها با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل شکاف این عوامل و در نهایت مدیریت مبتنی بر آن می‌کوشند تا با کوتاه‌ترین زمان در بهترین مسیر موفقیت قرار گیرند..هدف این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب این عوامل است. نوع تحقیق کاربردی، توسعه‌ای وبا روش تحقیق آمیخته می‌باشد و لذا ازدونوع جامعه آماری کمی و کیفی بهره گیری شد.با مطالعات کتابخانه‌ای و برگزاری جلسات هم‌اندیشی و مصاحبه با نخبگان، داده‌ها جمع‌آوری و الگوی مفهومی عوامل موفقیت درون سازمانی و برون سازمانی شامل(16 بعد، 61 مؤلفه و 231 شاخص)طراحی گردید. سپس با تهیه پرسشنامه و در نظر گرفتن نمونه آماری 50 نفره هدفمند، به بررسی وآزمون الگوی مفهومی پرداخته شد.در نهایت ۱۳ مولفه از میان 61 مؤلفه پیشنهادی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت شناخته شدند. 11 مؤلفه کلیدی (توسعه سیستم ها،راهبرد تعامل گرایی، فناوری‌های نوین،رضایت مندی کارکنان،امنیت سیستم ها،مدیریت هدفمند هزینه ها، راهبرد انطباق گرایی،نظارت و ارزیابی سیستمی،بهره وری،سبک مدیریت مشارکتی،ارگانیک بودن ساختار) به عنوان عوامل کلیدی درون‌سازمانی و 2مؤلفه(تعامل با ارکان امنیت ساز،جلب مشارکت مردمی) به عنوان عوامل کلیدی برون‌سازمانی شناسایی گردیدند. تحلیل شکاف این عوامل نیز با توجه به میزان امتیازدهی به شاخص‌ها در وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در پرسشنامه صورت پذیرفت که در میان آنها مؤلفه توسعه سیستم‌ها بیشترین شکاف و امنیت سیستم‌ها دارای کمترین شکاف بود. در نهایت مجموع این 13 مؤلفه در گروه‌های با شکاف خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم قرار گرفتند. که براساس آنها پیشنهادات کاربردی وعملیاتی داده شد.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع دینی

 1. قرآن کریم
 2. نهج‌البلاغه، ترجمه : محمد دشتی، چاپ دوم(۱۳۸۶)، مشهد، آئین تربیت.
 3. صحیفه سجادیه، ترجمه : محمد جواد مولوی‌نیا، چاپ چهارم(۱۳۸۸)، قم، سرور.
 

ب. منابع فارسی

 1. امام خامنه‌ای(مدظله‌)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در : WWW.Khamenei.ir
 2. الوانی، مهدی،(1385)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 3. اعرابی، سید محمد؛ شمس‌کلاهی، هانیه، (1392)، مقاله : الگوی گونه‌شناسی استراتژی‌های مدیریت انرژی، تهران: مجله راهبرد، شماره 69.
 4. امیری، عبدالرضا،(زمستان 1388)، مقاله: مطالعه فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از ظهور فناوری‌های نوین اطلاعاتی: گامی به‌سوی تدوین راهبرد در ناجا، مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 4.
 5. آهنگران، جعفر، (1389)، پایان‌نامه: عوامل کلیدی موفقیت و طراحی الگوی آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،
 6.  دیوید، آرفرد، (1394)، مدیریت راهبردی، ترجمه علی پارساییان، تهران : انتشارات فرهنگی.
 7. جعفری، مصطفی ؛ اخوان، پیمان، (پاییز1385)، مقاله: طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 8. عبدالغفاری، عطاءالله؛ نجف‌پور، رامین؛ اوهانجیانس، مانوئل،(1392مقاله: ارائه مدل شناسایی عوامل کلیدی موفقیت با رویکرد راهبرد، تهران: کنفرانس بین‌المللی مدیریت راهبردی.
 9. غفاریان، وفا ؛کیانی، غلامرضا،(۱۳۸۶)، پنج فرمان برای تفکر راهبردی، تهران : انتشارات افرا.
 10. صالح اصفهانی، علی‌اصغر،(1393)، مدیریت راهبردی کاربردی، تهران: نشر توانگران.
 11.  میرانوری، سحر السادات، ( 1388)، پایان‌نامه: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی.
 12. واحدی، مرتضی،(1388)، امنیت و اطلاعات در عصر جهانی‌شدن، تهران: دانشگاه دفاع ملی.
 13. طرح راهبردی ناجا، (1395)، تهران : مرکز مطالعات راهبردی ناجا.
 

ج. منابع انگلیسی:

-          Bullen, C. V. & Rockart, j. F. (1981). A primer on critical success factors. Cambridge, MA: Center for informa tion Systems Research MIT.