متولیان تأثیرگذار بر فرآیند ایجاد قدرت بازدارندگی و پیشگیری از تهدیدات و حملات سایبری در نظام دفاع سایبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر- (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بازدارندگی یکی از مباحث اساسی در حوزه دفاعی- امنیتی هر کشور می­باشد. از این رو تقویت و توسعه ادبیات راهبردی در حوزه بازدارندگی و به‌طور خاص در امنیت و دفاع سایبری به منظور بهره­برداری سازمان­های مسئول در راستای تدوین و اجرای سیاست­های کلی فضای سایبر یکی از موضوعات پر اهمیت و اساسی می­باشد. ایجاد قدرت بازدارندگی معتبر نقشی کلیدی در دفاع سایبری و تأمین امنیت دارا می­باشد، برای رسیدن به این مهم می­بایست نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز در کنار یکدیگر و با هماهنگی، مأموریت‌های اصلی را انجام دهند. در این پژوهش قصد داریم تا با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری متولیان مؤثر بر فرآیند ایجاد قدرت بازدارندگی و پیشگیری از تهدیدات و حملات سایبری را در نظام دفاع سایبری شناسایی نماییم و بررسی نماییم هر متولی در این فرآیند در چه سطحی، از کدام متولیان تأثیر می­پذیرد و بر کدام متولیان تأثیر می­گذارد.
در پایان نتایج تحقیق نشان می­دهد که کلیه 14 نهاد نظام دفاع سایبری بر روی فرآیند ایجاد قدرت بازدارندگی و پیشگیری از تهدیدات و حملات سایبری تأثیرگذار بوده و جهت حصول اهداف بازدارندگی مورد نیاز می­باشند. در گام دوم با توجه به تأثیرگذاری نهادهای متولی بر روی یکدیگر، مبتنی بر ورودی و خروجی هر نهاد، سطح تأثیرگذاری هر نهاد تعیین شده است. نهادهای سطح بالاتر قدرت نفوذ بیشتری بر دیگر نهادها دارند و دارای قدرت تصمیم­گیری بالاتری هستند و نهادهای سطوح پایین‌تر وابستگی بیشتری به دیگر نهادها دارند.

کلیدواژه‌ها


 • ·                     دهقانی، علی­اصغر، (1397)، بازدارندگی سایبری در امنیت نوین جهانی: تهدید سایبری روسیه و چین علیه زیرساخت های حیاتی آمریکا، رهیافت­های سیاسی و بین‌المللی.
 • ·                     دولت­آبادی باقری، علی، (1392)، نقش بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و دوم، شماره 85، زمستان 1392، صفحات 37-87.
 • ·                     سازمان پدافند غیرعامل، (1393)، سند راهبردی پدافند سایبری کشور، ماهنامه پاپسا شماره اول، خردادماه.
 • ·                     ساوره­درودی، مصطفی؛ پوریانی، جابر، (1397)، امنیت سایبری در رژیم صهیونیستی.
 • ·                     قوانین کشور، (1394)، سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم، ابلاغ رهبری به رئیس‌جمهور، قوانین کشور.
 • ·                     ملائی، علی؛ کارگری، مهرداد؛ خراشادی­زاده، محمدرضا، (1397)، الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی­ها، فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، صفحات 141-172.
 • ·                     ملائی، علی؛ محمدی، علی، (1392)، ارائه نظام رصد و پایش تهدیدات و حملات فضای سایبر با استفاده از معماری ISAC. فصلنامه نگرش امنیتی سال اول، شماره چهارم.
 • ·                     نایبی­پور، محمدرضا؛ خزائی، امید؛ حسینی، سیده­زهره، (1397)، دپارتمان مقابله با تهدیدات سایبری ایالات‌متحده آمریکا، تهران: انتشارات پشتیبان.
 • ·                     وحیدپور، حمید، (1392)، لازمه وجود توانمندی­های سایبری پدافندی و تهاجمی به عنوان عوامل بازدارندگی، Paper presented at the ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل مشهد.
 • ·                     راهبرد سایبری وزارت دفاع آمریکا (2018)
 https://media.defense.gov Retrieved from https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF

 • ·                     راهبرد سایبری وزارت دفاع آمریکا (2015)
https://archive.defense.gov: https://archive.defense.gov Retrieved from https://archive.defense.gov/home/features/2015/0415_cyber-strategy/final_2015_dod_cyber_strategy_for_web.pdf

 • Beidleman, Scott W. (2009). Defining and deterring cyber war. Retrieved from
 • Commonwealth of Australia, Department of the Prime Minister and Cabinet. (2016). AUSTRALIA’S CYBER SECURITY STRATEGY. Enabling innovation, growth & prosperity.
 • DIA_New_Zealand. (2014). Risk Assessment process information security. Internal Affairs New Zealand government. Te Tari Taiwhenua.
 • DOD_of_Belgian. (2014). Cyber Security Strategy for Defence. CST–Strategy-CyberSecurity-001 Ed 001 / Rev 000 2014/09/30:DEFENCE.Strategy Department.
 • DOD_OF_USA. (2011). Department of defense strategy for operating in cyberspace. Department of defense
 • FCR_Austria. (2013). Austrian Cyber Security Strategy. Federal Chancellery of the Republic of Austria.
 • Goodman, Will. (2010). Cyber deterrence: Tougher in theory than in practice? Retrieved from
 • Hausken, Kjell, & Zhuang, Jun. (2012). The timing and deterrence of terrorist attacks due to exogenous dynamics. Journal of the Operational Research Society, 63(6), 726-735.
 • HM-Government. (2016). National Cyber Security Strategy 2016-2021.
 • Jensen, Eric Talbot. (2012). Cyber Deterrence.
 • Kesan, Jay P, & Hayes, Carol M. (2011). Mitigative counterstriking: Self-defense and deterrence in cyberspace. Harv. JL & Tech. 25, 429.
 • Kugler, Richard L. (2009). Deterrence of cyber attacks. Cyberpower and national security, 320.
 • Liles, Jonathan S, & Davidson, Janine. (2013). Modern Cyber Deterrence Theory: Norms, Assumptions and Implications.
 • MOD_UK. (2011). The UK Cyber Security Strategy: Protecting and promoting the UK in a digital world. London: MOD UK: Ministry of Defence (United Kingdom).
 • Moore, Ryan J. (2008). Prospects for cyber deterrence. Retrieved from
 • Morgan, Patrick M. (2010). Applicability of Traditional Deterrence Concepts and Theory to the Cyber Realm. Paper presented at the Proceedings of a Workshop on Deterring Cyber Attacks: Informing Strategies and Developing Options for US Policy.
 • Mowbray, TJ. (2010). Solution architecture for cyber deterrence.
 • Patton, Michael Quinn. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods.
 • Payappalli, Vineet M, Zhuang, Jun, & Jose, Victor Richmond R. (2017). Deterrence and Risk Preferences in Sequential Attacker–Defender Games with Continuous Efforts. Risk Analysis.
 • Prime_Minister_of_France. (2015). FRENCH NatioNal digital security strategy. Courtesy translation. Foreword from Manuel Valls, Prime Minister of France, French national digital security strategy. Prime Minister of France.
 • Rosenzweig, Paul. (2010). The Organization of the United States Government and Private Sector for Achieving Cyber Deterrence. DETERRING CYBER ATTACKS: INFORMING STRATEGIES AND DEVELOPING OPTIONS FOR US POLICY, National Research Council, Forthcoming.
 • Taipale, KA. (2010). Cyber-deterrence. Law, Policy and Technology: Cyberterrorism, Information, Warfare, Digital and Internet Immobilization, IGI Global