ارائه الگوی راهبردی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری مدیریت راهبردی دفاع سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دفاع سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه ایجاد شبکه ملی اطلاعات امن، به عنوان یک راهبرد اساسی در اعمال حاکمیت کشورها در فضای سایبر محسوب شده و بیشتر کشورها نسبت به ایجاد و ارائه خدمات بر روی این بستر اهتمام نموده­اند. تعیین میزان امنیت شبکه‌های ملی اطلاعات نیازمند کمی­سازی و تهیه الگوی ارزیابی است که بتوان بر مبنای آن امتیازدهی و نسبت به طراحی و یا انتخاب شبکه ملی اطلاعات امن اقدام نمود. در همین راستا هدف این تحقیق دستیابی به الگوی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات امن برای جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که الگوی راهبردی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات امن برای جمهوری اسلامی ایران کدام است؟
 همچنین نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه­ای بوده و از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. بر این اساس، ابتدا در بخش مطالعات کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع معتبر مهم‌ترین شاخص‌ها و متغیرهای مؤثر بر ارزیابی شبکه ملی اطلاعات امن برای جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید و با توجه به ماهیت و نقش آن‌ها، این متغیرها طبقه‌بندی گردیدند. در ادامه پرسشنامه‌ای طراحی و در اختیار صاحب‌نظران، خبرگان و کارشناسان سایبری قرار گرفت. بر اساس تجزیه ‌و تحلیل پرسشنامه‌ها، مهم‌ترین متغیرها و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات امن برای جمهوری اسلامی ایران احصاء گردید. در نهایت با توجه به یافته‌های کتابخانه‌ای و میدانی و همچنین تجزیه ‌و تحلیل‌های صورت پذیرفته، الگوی مفهومی و راهبردی ارزیابی شبکه ملی اطلاعات امن برای جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید نهایی نخبگان سایبری، در قالب سه بعد، نوزده مؤلفه و هفتاد و یک شاخص ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


 • اسلامی، علیرضا، (۱۳۹۰)، نظریه امنیت امام خمینی (ره) با رویکرد امنیت ملی (پایان‌نامه دکتری)، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • پورشیخی، محسن و اکبری ترکستانی، جواد، (1394)، ارائه ساختاری نوین برای مدیریت و کنترل بهتر درخواست­ها در شبکه ملی اطلاعات بر پایه معماری SDN،کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر­و مخابرات.
 • ‏‫ ‏‫دانشگاه عالی دفاع ملی، (1396)، بازیابی از http://www.sndu.ac.ir/content
 • رامک، مهراب و همکاران، (1394)، طراحی نظام دفاع سایبری کشور و تدوین راهبردهای آن، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • سازمان فناوری اطلاعات ایران، (1396)، نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
 • شهیر، احسان، (1396)، طراحی الگوی راهبردی بومی امنیت فضای مجازی کشور، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ‏‫ میررفیع، سیدعلی، (1394)، تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل زیرساخت­های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات کشور در برابر تهدیدات سایبری، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ‏‫مرکز ملی فضای مجازی، (۱۳۹2)، شبکه ملی اطلاعات، بازیابی از:
 ‪http://majazi.ir/page/national-information-network‎

 • نامداریان، لیلا، (1395)، ارائهالگوییبرایتقویتاثراتاقتصادیشبکهملیاطلاعات، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران.
 • هلیلی، خداداد، (۱۳۹۴)، نقش و جایگاه امنیت در شبکه ملی اطلاعات و ارائه راهبرد‌های مناسب آن، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • هلیلی، خداداد و همکاران، (۱۳۹۳)، نقش و جایگاه شبکه ملی اطلاعات در امنیت سامانه‌های c4i، هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران‏‫‏‫.
  • Communications Commission Washington، D.C. 20554.
  • Cherdantseva, Hilton. (2013). A Reference Model of Information Assurance.
  • Heather Savory (2015): The National Information Infrastructure (NII)Why, What and How.
  • Internaational Telecommunication Union (2000). TMN management functions. ITU.
  • ‫Nicole FALESSI، (2012). Internaational Telecommunication Union: Global Cybersecurity Index 2015/16 Reference Model
  • National Cyber Security Strategies Practical Guide on Development and Execution
  • Sputnik International,2016, https://ir.sputniknews.com/russia/https://ir.sputniknews.com
  • United State Department of Defence (2015): The DOD Cyber Strategy.
  • UK National Cyber Security Strategy 2016-2021, (2016)