ارائه مدل مفهومی ارزیابی تهدیدات تروریسم سایبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبری- (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

تروریسم سایبری یکی از تهدیدهای فضای سایبر می‌باشد که در سال­های اخیر بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه بوده است. در این مقاله پس از مطالعه پیشینه مرتبط با تروریسم و تروریسم سایبری، جایگاه آن در میان سایر تهدیدات فضای سایبری، ویژگی­های تروریسم سایبری، هستی‌شناسی، بازیگران، اجزای آن، راهبردهای تروریسم سایبری، انواع حملات این نوع تروریسم تشریح و تعریف محقق ساخته در زمینه تروریسم سایبری بیان شده است، در ادامه روش­های ارزیابی تهدید تروریسم سایبری بررسی و ضمن استخراج اجزا و عوامل مربوطه از ادبیات پژوهش، مدل مفهومی در این زمینه ارائه گردیده است. سپس با استفاده از روش گلوله برفی خبرگان حوزه‌های راهبردی فضای سایبر به تعداد 31 نفر احصاء و با توسل به نظرات آن‌ها از طریق ابزار مصاحبه و پرسشنامه و نیز بهره­گیری از نرم‌افزار SPSS,SMART PLS، مدل مفهومی پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و مدل نهایی ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع:

 • آشوری، داریوش، (1382)، دانش­نامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
 • بیات، غلامرضا، (1392)، نقش بسیج در پدافند سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: فصلنامه راهبردی بسیج، شماره 58.
 • جعفری، مجتبی، (1392)، تهدیدات امنیتی سایبرتروریسم، مشهد: ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (پدافند غیرعامل).
 • جلالی، غلامرضا، (1389)، روش و مدل برآورد تهدیدات و پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • خلیلی، سیاوش، (1391)، روش‌های پژوهش آمیخته، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات یادواره کتاب.
 • سمیعی­اصفهانی، علیرضا؛ سالکی، عبدالکریم، (1394)، ترور، تروریسم و تروریسم دولتی، مجله سیاسی، اقتصادی، شماره 299.
 • شورای عالی افتا، (1384)، مجموعه مستندات سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، تهران.
 • دهخدا، علی‌اکبر، (١٣٧٧)، فرهنگ لغات دهخدا، تهران: امیرکبیر.
 • سازمان پدافند غیرعامل کشور، (1391)، انواع تهدیدات و نحوه بررسی و ارزیابی آن‌ها، تهران: سازمان پدافند غیرعامل کشور.
 • عمید، حسن، (1332)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، چاپ میلاد نور، چاپ اول قطع جیبی سال 1389.
 • قرارگاه پدافند سایبری کشور، (1394)، سند راهبردی پدافند سایبری کشور، تهران: قرارگاه پدافند سایبری.
 • معین، محمد، (1363)، فرهنگ معین، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.
 • ویکی پدیای فارسی؛ http://fa.wikipedia.org
  • Akhgar, Babak. Staniforth Andrew. Bosco, M.Francesca. (2014), Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator's Handbook, Elsevier, http://www.sciencedirect.com.
  • Akhgar, B. Choraś, M. Brewster, B. Bosco, F. Vermeersch, E. Luda, V. … Wells, D. (2016), Consolidated Taxonomy and Research Roadmap for Cybercrime and Cyberterrorism. Combatting Cybercrime and Cyberterrorism Springer, Cham.
  • Albahar, M. (2017), Cyber Attacks and Terrorism: A Twenty-First Century Conundrum. Science And Engineering Ethics. https://doi.org/10.1007/s11948-016-9864-0
  • Al Mazari, A. Anjarin, A. H. Habib, S. A. Nyakwende, E. (2016), Cyber Terrorism Taxonomies: Definition,Targets, Patterns, Risk Factors, and Mitigation Strategies. International Journal of Cyber Warfare and Terrorism (IJCWT), 6(1), 1–12.
  • Bester, P.C. (2019), Emerging challenges in terrorism and counterterrorism: A national security perspective. Paper presented on 17 January 2019 at the, The Hague University of Applied Sciences, Faculty of Public Managament, Law and Safety, The Hague.
  • Chuipka, A. (2017), The Strategies of Cyberterrorism: Is Cyberterrorism an effective means to Achieving the Goals of Terrorists. http://137.122.14.44/handle/10393/35695
  • Denning, D.E. (2001), Is Cyber Terror Next? Social Science Research Council, W, DC, USA.
  • Forest, Brian. (2009), Terrorism, Crime, and Public Policy, UK, Cambridge University Press.
  • Haimes,Y.Yacov. (2009), Risk Modeling, Assessment, and Management, Third Edition, John Wiley and Sons, Inc.
  • Leson, (2005), Assessing and / Managing the Terrorism Threat, U.S. Department of JusticeOffice of Justice Programs,Washington, DC 20531.
  • Lourdeau, K. (2004), Testimony of Keith Lourdeau, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI before the Senate Judiciary Subcommittee on Terrorism, Technology, and Homeland Security, February 24, 2004, Senate, Washington, DC, USA. http://www.fbi.gov/news/ testimony/hearing-on-cyber-terrorism.
  • Luiijf, Eric. (2015), Definitions of Cyber Terrorism. http://www.sciencedirect.com.
  • Salleh, N. M. Selamat, S. R. Yusof, R. Sahib, S. (2016), Discovering Cyber Terrorism Using Trace Pattern. International Journal of Network Security.
  • Munk, Tine Højsgaard. (2015). cyber security in european region: Anticipatory Governance and Practices, University of Manchester, USA.
  • NCTB. (2014), What is Terrorism? National Coordinator for Counterterrorism, Den Haag, the Netherlands.http://english.nctb.nl/themes_en/Counterterrorism /what_is_terrorism, (23.02.14).
  • NIST. (2008), Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, http://csrc.nist.gov
  • NIST. (2014), Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity version 1.0. http://csrc.nist.gov
  • OWASP Risk Rating Methodology-OWASP https://www.owasp.org/index.php /OWASP_Risk_Rating_Methodology#Approach.
  • P. Fidler, David, Buchan, Russell, Crawford, Emily, Adhihetty, TJ, Harrison Dinniss, Heather, Ducheine, Paul, Eichensehr, Kristen, Housen-Couriel, Deborah, Ivanov, Eduard,Kim, Sung-Won, Nasu, Hitoshi, K. Nkusi, Fred, Ellen O’Connell, Mary, Sobrinho de Morais Neto Arnaldo, Tsagourias, Nicholas, Ziolkowski, Katharina. (2016), Study Group on Cybersecurity, Terrorism, and International Law, INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, http://www.ila-hq.org/en/studygroups/
  • index.cfm/cid/1050.
  • SEissa, Israa. Ibrahim, Jamaludin. Yahaya, Nor-Zaiasron. (2017), Cyberterrorism Definition Patterns and Mitigation Strategies: A Literature Review, International Journal of Science and Research, ISSN (Online): 2319-7064.
  • Veerasamy, namosha, Grobler, M. Sloms, B. V. (2016), Building an Ontology for Cyberterrorism.https://www.researchgate.net
 • عبدالله خانی، علی، (1386)، تهدیدات امنیت ملی، تهران: انتشارات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
 • ناجی­راد، محمدعلی، (1387)، جهانی‌شدن تروریسم، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.