مقاله پژوهشی:قلمرو اختیارات ولی‌فقیه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

4 استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان

چکیده

فلسفة طرح رهبری ولی‌فقیه، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که هدایت نظام اسلامی را در مسیر اسلام، عهده‌دار است. اختیارات رهبری در حکومت اسلامی ماهیت شرعی دارد و قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، تحت امر ولی‌فقیه است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت‌فقیه رکن اساسی محسوب می‌شود و تمام قوا و دستگاه‌های حاکمیتی مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت ولایت امر وامامت امت انجام وظیفه می‌نمایند. قلمرو اختیارات ولی‌فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطلق و در عین‌ حال ضابطه‌مند است که قانون‌گذار در اصول متعدد آن را پیش‌بینی نموده و قابل اعمال است.
اختیارات ولی‌فقیه در حکومت اسلامی مبنای فقهی و شرعی داشته و بر اساس قواعد مردم‌سالاری دینی نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقبولیت یافته است.
در این مقاله تعداد 17 اصل از اصول مرتبط با اختیارات ولی‌فقیه در قانون اساسی در قالب گزاره، مفاهیم محوری، مضامین و قضایا، احصاء و در نهایت نظریه اختیارات رهبری، مستند به منشأ شرعی و مقبولیت مردم‌سالاری دینی است و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت، صیانت و هدایت نظام اسلامی را عهده‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of the Jurisprudence from the Iranian Constitution’s Perspective: National Security Approach

نویسندگان [English]

  • Hosein Rajayi 1
  • Alireza Salimi 2
  • SeyyedAlireza Hoseiny 3
  • Mohammadhosein Nazemi 4
1 PhD student of Jurisprudence and Law Principles Islamic Azad University of Mahallat
2 Islamic Azad University of Mahallat (Corresponding Author)
3 Islamic Azad University of Mahal
4 Assistant Professor of Farhangian University
چکیده [English]

Science and technology are one of the foundations of the endogenous authority of a nation. So far, there are no suitable strategies for solidifying science and technology, or if provided, this does not provide the desired goal. Considering that this research seeks to study and identify the strategies of science and technology affecting the strength of the internal construction of the national power of the system, it is therefore applicable on the basis of the objective. In terms of collecting data, this paper is also included in field surveys. The method of collecting information is through surveys, libraries and in-depth interviews with experts.
In this research, after studying and analyzing the statements of Imam Khomeini (RA), Supreme Leader (Supreme Leader), reviewing upstream documents, library studies and analysis of trends, dimensions and components of science and technology affecting the internal strength of national power were identified and exposed. Selected experts in the field of science and technology as the statistical community were identified and then the opportunities and threats, strengths and weaknesses were identified by quantitative and qualitative methods of analysis, and from the intersection of the components, appropriate strategies were obtained.
The results show that the strategy is to produce indigenous knowledge based on Iranian sources and bases, to promote the production of advanced science and technology infrastructure, and to use widespread use of secure virtual space, in accordance with the achievement of the authority of science and technology of the world, from the chosen selective strategies of the case Confirmation of experts is based on scores of charm.

·         اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولی‌ات، (1387)، اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 آشنا، حسام‌الدین، (1391)، مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق (ع)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
دانایی‌فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی، (1386)، استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، دانشگاه امام صادق (ع)؛ دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان.
سلیمی، عبدالحلیم، (1390)، ماهیت نظارت رهبری از قانون اساسی، فصلنامه معرفت حقوقی، سال اول، شماره اول، پاییز.
عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم، (1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران.
فقیهی، ابوالحسن و علیزاده، محسن، (1384)، روایی در تحقیق کیفی، فصلنامه فرهنگ مدیریت.
مصباح یزدی، محمدتقی، (1381)، نگاهی گذرا به نظریه ولایت‌فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ ششم.
لقمان­نیا، مهدی و همکاران، (1390)، شناسایی مؤلفه‌های هویت ملّی در برنامه‌های درسی بر اساس نظریه داده بنیاد، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 40، سال دهم، فصل زمستان.
مزینانی، احمد، (1397)، استخراج نظریه حفاظتی از دو سوره مبارکه قرآن با تکیه بر روش داده بنیاد، تهران: دانشگاه امام حسین (ع) مرکز پژوهش‌های امنیتی.
مهرابی، امیرحمزه و همکاران، (1390)، معرفی روش‌شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه)، فصلنامه مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، سال نهم، شماره بیست و سوم، فصل بهار و تابستان. طباطبائی یزدی، سیدمحمّدکاظم، تکملة العروة الوثقی، قم: مکتبة داوری، بی‏تا.
میرمحمدی، سیدمحمد، (1383)، الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.
Kendall,J. (1999)Axial Coding and the grounded theory conthoversy. Western Journal of Nursing Research, 21(6), 743- 757
Mays, n. and POPE, G. (2002) Assessing quality in qulitative research; British Medical Journal. Jan.I.pp.50-52
Miles, M. and Huberman, A. (2002) 'Qualitative data analysis: a sourcebok of new methode, Sage Londen; Beverly Hils
Stenbacka, Caroline(2001) Qualitative reserch require concepts of its own, Management Decision, vol.39, No.7