مقاله پژوهشی:تأثیر ژئوپلیتیک سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌‌آموخته دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول)-

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان یکی از کشورهای غرب آسیا همواره در معرض تهدیدهای امنیتی رژیم صهیونیستی بوده است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر، رژیم صهیونیستی یکی از معضلات اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‏ای و بین‏المللی محسوب می‏گردد. با عنایت به اینکه تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه جهان اسلام تهدیدی حقیقی و جدی است. لذا بهره‏گیری از ظرفیت‏های کشورهای حاشیه سرزمین فلسطین اشغالی برای کاهش تهدیدهای این رژیم بیش‌ازپیش احساس می‌شود. هدف از انجام این تحقیق «تبیین تأثیر ژئوپلیتیک سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی» می‏باشد. سؤال مطرح در این پژوهش این است که «ژئوپلیتیک کشور سوریه چه تأثیری می‏تواند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی داشته باشند»؟
در این تحقیق از روش تئوری زمینه‏ای (گراندد تئوری) استراوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق مؤید آن است که شناسایی دقیق، نظام‌مند و مستمر تحولات ژئوپلیتیکی سوریه و تبدیل این عوامل به علایق ژئوپلیتیکی می‏‏تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء دهد و تولید بازدارندگی کند و متقابلاً برای رژیم صهیونیستی دغدغه امنیتی ایجاد کند؛ بنابراین پیشنهاد می‏گردد رصد مستمر تحولات ژئوپلیتیکی سوریه در دستور کار مراکز و نهادهای مسئول قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Syria's Geopolitics on the National Security of the Islamic Republic of Iran in the Face of the Zionist Regime

نویسندگان [English]

  • SeyyedMahmoodreza Shansdovlatabadi 1
  • Mahdi Asgari 2
1 Assistant Professor of Higher National Defense University
2 Graduate Diploma in National Security from Higher National Defense University (Corresponding Author) -
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran, as one of the Western Asian countries, has always been exposed to the security threats of the Zionist regime, so that the Zionist regime is now considered one of the main problems of the foreign policy and national security of the Islamic Republic of Iran at the regional and international levels. It goes. Given that the threats of the Zionist regime against the Islamic world are a real and serious threat. Therefore, taking advantage of the capacities of the occupied Palestinian territories to reduce the threats of this regime is felt more and more. The purpose of this research is to "explain the geopolitical impact of Syria on the national security of the Islamic Republic of Iran in the face of the Zionist regime." The question posed in this study is, "What impact can the geopolitics of Syria have on the national security of the Islamic Republic of Iran in the face of the Zionist regime?
In this research, the theory of grounded theory (grounded theory) of Strauss is used. The results of the research indicate that the accurate, systematic and continuous identification of the geopolitical developments in Syria and the transformation of these factors into geopolitical interests can enhance Iran's national security and deteriorate production and, in turn, create security concerns for the Zionist regime. . Therefore, it is suggested that continuous monitoring of Syrian geopolitical developments be put on the agenda of the responsible centers and institutions.

پلینو، جک. سی؛ و روی آلتون، (1375)، فرهنگ روابط بین‏الملل، ترجمه حسن پستا، تهران: فرهنگ معاصر.
حافظ­نیا، محمدرضا، (1384)، خلیج‌فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
حافظ­نیا، محمدرضا، (1376)، ناامنی طبیعی و بازدارندگی توسعه: مورد ایران، همایش پژوهش‌ها و قابلیت‌های علم جغرافیا در عرصه سازندگی، دانشگاه تهران.
حافظ­نیا، محمدرضا، (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی (وابسته به پژوهشکده امیرکبیر جهان).
حافظ­نیا،محمدرضا؛ (پاییز1391)، مفهوم جدید هارتلند، مجله: ژئوپلیتیک، شماره 27 (علمی-پژوهشی).
حافظ‌نیا، محمدرضا، (1379)، مبانی مطالعات سیاسی- اجتماعی (جلد اول). قم: نشر سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج کشور.
سردارنیا، خلیل‌الله و کیانی، فائزه، (1395)، تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف‌های اجتماعی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 4، شماره 1.
سعیدی، ابراهیم، (1387)، سوریه، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات.
شمس دولت‏آبادی، سید محمود رضا، (1388)، علائق ژئوپلیتیک و استراتژی ملی؛ مورد ایران نسبت به آسیای مرکزی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
عمید زنجانی، عباسعلی، (1375)، مبانی اندیشه اسلام، تهران: سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ماندل، رابرت، (1368)، چهره متغیر امنیت ملی، مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مختاری هشی، حسین و قادری حاجت، مصطفی، (1387)، هیدروپلیتیک خاورمیانه در افق 2025 م. مطالعه موردی: حوزه‌های دجله و فرات، رود نیل و رود اردن، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 4، شماره اول.
نوروزانی کوهستانی، شهرام، (1393)، نقش عوامل ژئوپلیتیک افغانستان در تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
نیاکویی، سیدامیر و ستوده، علی‌اصغر، (1395)، الگوی تقابل بازیگران منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (2015-2011)، فصلنامه راهبرد، شماره 80.
 
Carpenter, Ted Galen. (2013). tangled web: The Syrian civil war and its implications. Mediterranean Quarterly.
ITCb. (2016). Syria Trade Statistics. Available Online at: https://trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|760||||TOTAL|||2|1|1|3|2|1|2|1|1
The World Fact bookb. (2017). Syria. Central Intelligence Agency (CIA). Available online at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html
The World fact Bookg. (2017). West Bank. Central Intelligence Agency (CIA). Available online at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html
World Bank. (2016). World Bank Report on Syria. Available Online at: http://www.worldbank.org/en/country/syria/overview
World Bank. (2017). the Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria. Available Online at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27541/The%20Toll%20of%20War.pd