مقاله پژوهشی:همگرایی جنگ الکترونیک و جنگ سایبری و الزامات اجرای آن در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دوره دکتری کامپیوتر دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

جنگ الکترونیک و جنگ سایبری در حال تبدیل شدن به عناصر کلیدی صحنه نبرد هستند. تسلط بر طیف الکترومغناطیسی و سامانه‌های اطلاعاتی و استفاده مؤثر و هماهنگ از قابلیت‌های این دو حوزه، عامل برتری‌ساز و تعیین‌کننده در نبردهای آینده خواهد بود.شباهت‌ها و وجوه مشترک جنگ سایبری و جنگ الکترونیک، موجب همگرا شدن این دو عرصه شده است.

محققین در این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است، ضمن تبیین مفاهیم و اقدامات جنگ الکترونیک و جنگ سایبری، به مقایسه و احصاء وجوه مشترک بین آن‌ها پرداخته و پیامدهای همگرایی این حوزه‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند و به این نتیجه دست یافته‌اند که ادغام اقدامات جنگ الکترونیک و جنگ سایبری و شکل‌گیری فعالیت‌های سایبرالکترونیک، قابلیت‌های جدید و ارتقاء یافته‌ای را ایجاد نموده و می‌تواند هم‌افزایی و بهره‌وری‌ در ساختار سازمانی، منابع انسانی و تجهیزاتی را به ارمغان آورده و اثربخشی اقدامات را در صحنه نبرد افزایش دهد. برخی الزامات اجرایی همگرایی جنگ الکترونیک و جنگ سایبری عبارتند از: وجود ساختار سازمان یکپارچه در تمامی سطوح، ایجاد واحدهای سایبرالکترونیک در یگان‌های رزمی در سطح تاکتیک، طرح‌ریزی و عملیات مشترک تحت فرماندهی واحد و تشکیل تیم‌های تحقیقاتی مشترک برای دستیابی به سامانه‌ها و تسلیحات با قابلیت‌های ترکیبی سایبری و الکترونیکی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The convergence of electronic warfare and cyber warfare and the requirements for its implementation in military organizations

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Farahbakht 1
  • Mehdi Dehghani 2
1 Ph.D. student of strategic management of cyberspace at the National Defense University
2 Ph.D. graduate student at Imam Hossein University
کشتکار هرانکی، مهران، (1395)، طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.
 
DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 2018, available at www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf
Isaac R. Porche III, Christopher Paul, Chad C. Serena, Colin P. Clarke, Erin-Elizabeth Johnson, Drew Herrick, 2017, Tactical Cyber: Building a Strategy for Cyber Support to Corps and Below, available at https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/ RR1600/ RR1600/RAND_RR1600.pdf
James B. Godwin III, Andrey Kulpin, Karl Frederick Rauscher and Valery Yaschenko, 2014, Russia-U.S. Bilateral on Cybersecurity: Critical Terminology Foundations 2, available at www.ewi.inf0
Joint Doctrine Note 1/18, Cyber and Electromagnetic Activities, UK Ministry of Defence, 2018, available at: http://defenceintranet.diif.r.mil.uk/Organisations/Orgs/JFC/Organisations/Orgs/DCDC
MAJ Michael Senft, Convergence of Cyberspace Operations and Electronic Warfare Effects, 2016, available at http://cyberdefensereview.army.mil/DesktopModules /ArticleCS/Print.aspx?PortalId=6&ModuleId=1233&Article=1136055
Mark Pomerleau Cyber, Electronic Warfare Integration, Critical for Future Army Ops, 2016, available at https://www.c4isrnet.com/show-reporter/ausa/2016/10/06/cyber-electronic-warfare-integration-critical-for-future-army-ops/
Osman Askin,a, Riza Irmaka, Mustafa Avsevera,2015, Cyber Warfare and Electronic Warfare: Integration in the operational environment of the future, available at: http://proceedings.spiedigitallibrary.org
Roger N. McDermott, Russia's Electronic Warfare Capabilities to 2025, Challenging NATO in the Electromagnetic Spectrum, September 2017, Tallinn, Estonia info@icds.ee, www.icds.ee
Sandelowski M. Barros J. Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc; 2007. Available at: https://epdf.tips/handbook-for-synthesizing-qualitative-research.html
Subhasis Das, Electronic Warfare: Emerging Trends in Technology, 2017, Available at: http://www.indiandefencereview.com/news/electronic-warfare-emerging-trends-in-technology/
U. S. Army, 2012, JP 3-13.1: Electronic Warfare Electronic, available at https://info.publicintelligence.net/JCS-EW.pdf
U. S. Army, 2014, FM 6-02: SIGNAL SUPPORT TO OPERATIONS, available at https://fas.org/irp/doddir/army/fm6-02.pdf
U. S. Army, 2015, JP 6-0: Joint Communications System, available at https://fas.org/irp/doddir/dod/jp6_0.pdf
U. S. Army, 2017, FM 3-12: Cyberspace and Electronic Warfare Operations, available at the Army Publishing Directorate site (http://www.apd.army.mil), and the Central Army Registry site (https://atiam.train.army.mil/catalog/dashboard)
U. S. Army, 2017, Army Doctrine Reference Publication No. 3-0 (ADRP 3-0), Operations, available at the Army Publishing Directorate site (http://www.apd.army.mil), and the Central Army Registry site (https://atiam.train.army.mil/catalog/dashboard)
 U. S. Army, 2018, JP 3-12: Cyberspace Operations, available at https://fas.org/irp/doddir/dod/jp3_12.pdf
Zsolt Haig, Electronic Warfare In Cyberspace, 2015, National University of Public Service, Budapest, Hungary, Available at: https://www.researchgate.net/publication/288871386