مقاله پژوهشی:همگرایی جنگ الکترونیک و جنگ سایبری و الزامات اجرای آن در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دوره دکتری کامپیوتر دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

جنگ الکترونیک و جنگ سایبری در حال تبدیل شدن به عناصر کلیدی صحنه نبرد هستند. تسلط بر طیف الکترومغناطیسی و سامانه‌های اطلاعاتی و استفاده مؤثر و هماهنگ از قابلیت‌های این دو حوزه، عامل برتری‌ساز و تعیین‌کننده در نبردهای آینده خواهد بود.شباهت‌ها و وجوه مشترک جنگ سایبری و جنگ الکترونیک، موجب همگرا شدن این دو عرصه شده است.

محققین در این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است، ضمن تبیین مفاهیم و اقدامات جنگ الکترونیک و جنگ سایبری، به مقایسه و احصاء وجوه مشترک بین آن‌ها پرداخته و پیامدهای همگرایی این حوزه‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند و به این نتیجه دست یافته‌اند که ادغام اقدامات جنگ الکترونیک و جنگ سایبری و شکل‌گیری فعالیت‌های سایبرالکترونیک، قابلیت‌های جدید و ارتقاء یافته‌ای را ایجاد نموده و می‌تواند هم‌افزایی و بهره‌وری‌ در ساختار سازمانی، منابع انسانی و تجهیزاتی را به ارمغان آورده و اثربخشی اقدامات را در صحنه نبرد افزایش دهد. برخی الزامات اجرایی همگرایی جنگ الکترونیک و جنگ سایبری عبارتند از: وجود ساختار سازمان یکپارچه در تمامی سطوح، ایجاد واحدهای سایبرالکترونیک در یگان‌های رزمی در سطح تاکتیک، طرح‌ریزی و عملیات مشترک تحت فرماندهی واحد و تشکیل تیم‌های تحقیقاتی مشترک برای دستیابی به سامانه‌ها و تسلیحات با قابلیت‌های ترکیبی سایبری و الکترونیکی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The convergence of electronic warfare and cyber warfare and the requirements for its implementation in military organizations

نویسندگان [English]

 • Ahmadreza Farahbakht 1
 • Mehdi Dehghani 2
1 Ph.D. student of strategic management of cyberspace at the National Defense University
2 Ph.D. graduate student at Imam Hossein University
 • کشتکار هرانکی، مهران، (1395)، طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.

 

 • DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 2018, available at www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf
 • Isaac R. Porche III, Christopher Paul, Chad C. Serena, Colin P. Clarke, Erin-Elizabeth Johnson, Drew Herrick, 2017, Tactical Cyber: Building a Strategy for Cyber Support to Corps and Below, available at https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/ RR1600/ RR1600/RAND_RR1600.pdf
 • James B. Godwin III, Andrey Kulpin, Karl Frederick Rauscher and Valery Yaschenko, 2014, Russia-U.S. Bilateral on Cybersecurity: Critical Terminology Foundations 2, available at www.ewi.inf0
 • Joint Doctrine Note 1/18, Cyber and Electromagnetic Activities, UK Ministry of Defence, 2018, available at: http://defenceintranet.diif.r.mil.uk/Organisations/Orgs/JFC/Organisations/Orgs/DCDC
 • MAJ Michael Senft, Convergence of Cyberspace Operations and Electronic Warfare Effects, 2016, available at http://cyberdefensereview.army.mil/DesktopModules /ArticleCS/Print.aspx?PortalId=6&ModuleId=1233&Article=1136055
 • Mark Pomerleau Cyber, Electronic Warfare Integration, Critical for Future Army Ops, 2016, available at https://www.c4isrnet.com/show-reporter/ausa/2016/10/06/cyber-electronic-warfare-integration-critical-for-future-army-ops/
 • Osman Askin,a, Riza Irmaka, Mustafa Avsevera,2015, Cyber Warfare and Electronic Warfare: Integration in the operational environment of the future, available at: http://proceedings.spiedigitallibrary.org
 • Roger N. McDermott, Russia's Electronic Warfare Capabilities to 2025, Challenging NATO in the Electromagnetic Spectrum, September 2017, Tallinn, Estonia info@icds.ee, www.icds.ee
 • Sandelowski M. Barros J. Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc; 2007. Available at: https://epdf.tips/handbook-for-synthesizing-qualitative-research.html
 • Subhasis Das, Electronic Warfare: Emerging Trends in Technology, 2017, Available at: http://www.indiandefencereview.com/news/electronic-warfare-emerging-trends-in-technology/
 • U. S. Army, 2012, JP 3-13.1: Electronic Warfare Electronic, available at https://info.publicintelligence.net/JCS-EW.pdf
 • U. S. Army, 2014, FM 6-02: SIGNAL SUPPORT TO OPERATIONS, available at https://fas.org/irp/doddir/army/fm6-02.pdf
 • U. S. Army, 2015, JP 6-0: Joint Communications System, available at https://fas.org/irp/doddir/dod/jp6_0.pdf
 • U. S. Army, 2017, FM 3-12: Cyberspace and Electronic Warfare Operations, available at the Army Publishing Directorate site (http://www.apd.army.mil), and the Central Army Registry site (https://atiam.train.army.mil/catalog/dashboard)
 • U. S. Army, 2017, Army Doctrine Reference Publication No. 3-0 (ADRP 3-0), Operations, available at the Army Publishing Directorate site (http://www.apd.army.mil), and the Central Army Registry site (https://atiam.train.army.mil/catalog/dashboard)
 •  U. S. Army, 2018, JP 3-12: Cyberspace Operations, available at https://fas.org/irp/doddir/dod/jp3_12.pdf

Zsolt Haig, Electronic Warfare In Cyberspace, 2015, National University of Public Service, Budapest, Hungary, Available at: https://www.researchgate.net/publication/288871386