راهبردهای شبکه‌های اجتماعی مجازی برای کنترل بحران امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری تهدیدات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با عنایت به اینکه در هرسال کاربردها و سرویس‌های جدید در حوزه فضای سایبر عرضه می‌گردد، چنین توسعه و پیشرفتی می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری همراه داشته باشد.نمونه آن شبکه اجتماعی فیس‌بوک امروزه تبدیل به سامانه‌ای شده است که بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون کاربر در سراسر جهان مبتلابه آن هستند. و از طرفی امنیت از مهم‌ترین اهداف، منابع و ارزش‌های اصولی پایدار جامعه است و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی برای بحران امنیتی باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، بر نوعی رابطه علی دلالت دارد. روش انجام تحقیق، پیمایشی است.
در این پژوهش، ابتدا ضمن تحلیل محتوای مصاحبه‌های صورت گرفته، با خبرگان، اساتید و فعالان حوزه‌های مرتبط با امنیت و فضای سایبر و نیز تحقیقات انجام‌شده قبلی، راهبردهای شبکه‌های مجازی برای کنترل بحران امنیتی، شناسایی گردید. سپس با الگوی دلفی، پرسش‌نامه محقق ساخته طراحی شد. و در ادامه، داده‌ها جمع‌آوری و به‌وسیله نرم‌افزارهای مرتبط، جهت مناسب بودن و اولویت‌بندی راهبردها، پردازش گردید.
در پایان، راهبردهای سه‌گانه زیر، به ترتیب به‌عنوان برترین راهبردها شناسایی شد:
افزایش نرخ مشارکت‌کنندگان، یکی از فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی برای مدیریت بحران است.هراندازه سازمان‌دهی نیروهای مقابله‌کننده با بحران در شبکه‌های اجتماعی مجازی بیشتر باشد، کنترل بحران آسان‌تر است.شبکه‌های اجتماعی مجازی امکان بررسی وضعیت خاص رفتاری از سوی نخبگان تصمیم‌ساز را برای مواقع بحرانی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual social networking strategies to control security crisis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sohrabi 1
  • Siavash Moslemi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law
2 Corresponding Author and PhD Student of National Security Threats, Higher National Defense University
چکیده [English]

Since the inception of the Islamic Republic of Iran (IRI)'s system, the gate of animosity of arrogant countries particularly America was opened to the former because of non-dependency. In the meantime, given the failure in hard (military) subversion, it tended to the soft type with the model of gradual changes for fall or internal collapse. In this vein, the USA inviolently invaded the country (people, elite and officials) in the scenes of culture, economy and politics to achieve her aims. Meanwhile, the significant means of soft power in international scene is public diplomacy which includes a process that pursues the direct communication to the people of the aimed country in order to develop the interests and values of the offending country in the latter.
Hence, this study deals with the questions what the IRI's strategies should be in the face of U.S. public diplomacy after September 11; what role/dimensions does public diplomacy play/have in the U.S. public diplomacy?, and what are the IRI's obstacles, opportunities, weaknesses and strengths in the face of the U.S. public diplomacy? This research is an applied one conducted on desk (book, instrument, dissertation, etc) and through survey (interview and questionnaire) which makes up a population of 150 persons of whom 54 are familiar with public diplomacy and national security.  
After analysis of the internal-international environment, varied counteractive strategies are introduced from which the best one is proffered, i.e. fortification of the IRI's acceptability and legitimacy through developing the role played by ethnics, women, academics, laborers, etc, in order to counter the objectives of the U.S. public diplomacy.

فهرست مأخذ فارسی:
-      آذر، عادل، مؤمنی، منصور، 1390، آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دهم
-      ابوزهره، محمد 1373؛ خاتم پیامبران، ترجمه حسین صابری، انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی،
-      ابهری، مجید،1390، امنیت اجتماعی، فراتر از هر نیاز
-      استیفن، لیتل جان،1384، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه مرتضی نوربخش و سید اکبر میرحسینی، انتشارات جنگل، چاپ اول
-      اسلامی، مروارید،1391، بررسی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی، رساله کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران.
-      اسولیوان تام و دیگران، 1385، مفاهیم کلیدی ارتباطات، میرحسن ریش‌زاده، انتشارات فصل نو، چاپ اول
-     تن برگ، دیودونیه 1373، مدیریت بحران، ترجمه محمدعلی ذوالفقاری، انتشارات حدیث،
-     ثقفی، کامیار،1391، مقاله فضای مجازی، فرصت یا تهدیدی برای خانواده، نشریه پاسدار اسلام، شماره 367
-      حسینی، سید حسین،1385، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره 1 و 2 پاییز و زمستان
-      دهقان، علی‌رضا،1386، نظریه‌های ارتباطات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
-      رشیدی، معصومه،1392، رسانه‌های اجتماعی چگونه در بحران به مردم کمک می‌کنند
-      رضایی نسب، افسانه، رضایی نسب، اعظم و زینب بهاربندی، 1390، نقش خانواده در ایجاد احساس امنیت اجتماعی، همایش منطقه‌ای روانشناسی و علوم تربیتی، بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
-      زیاری، کرامت اله، عیوضلو، داود،  عیوضلو، محمود و ریکا، جهانبخش، 1392، تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت
-      صدیق بنایی، هلن،1380، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، انتشارات مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ اول
-       عاملی، سید سعید رضا،1385، شبکه‌های اجتماعی دو فضایی شده ظرفیت‌ها قالب‌ها و پیامدهای ارتباطی
-       عاملی، سید سعید رضا،1389، مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا (قدرت نرم و امپراتوری‌های مجازی)، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول
-      عباسی، حامد، دهقانی، مهدی،1392، شبکه اجتماعی فرصت و یا تهدید، همایش دفاع سایبری
-       قربانی زاده، وجه الله، دلجو، غلامحسین، امیری، آرین،1387، در مقاله عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری تهران توسط شهروندان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 22
-      کاستلز،  مانوئل، 1380، عصر ارتباطات و پایان هزاره، جلد اول، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات علمی و فرهنگی
-      کاستلز،  مانوئل،1384، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ (ظهور شبکه‌های اجتماعی)، انتشارات طرح نو
-      کلاین، پل،1380، راهنمای آسان تحلیل عاملی، انتشارات سمت، چاپ اول
-      معمار، عدلی پور، خاکسار،1391، شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 1، شماره 4،، صفحه 155-176
-      موحدی، محمدابراهیم، عرف، جمال،1392، مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 59
-      مولایی، محمدمهدی،1389، شبکه‌های اجتماعی فراتر از ابزارهای تکنولوژیک. سایت گرداب.
-      الوانی، سید مهدی،1390، مدیریت عمومی، انتشارات نشر نی، چاپ سی و دوم
-      هاشمیان فر، سید علی، دهقانی، حمید، اکبر زاده، فاطمه،1392، در مقاله تأثیر دین‌داری و رسانه‌های جمعی براحساس امنیت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 5
-      هزارجریبی، جعفر،1390، در مقاله احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری سال 22 شماره 2
 
 
 
فهرست مأخذ انگلیسی:
 
-      B.J. Fogg and Dean Eckles, The Behavior Chain for Online Participation,2007: How Successful Web Services Structure Persuasion,Persuasive Technology Lab, Center for the Study of Language and Information Stanford University
-      Cliff Lampe, Nicole B. Ellison, Charles Steinfield, 2011, Changes in Use and Perception of Facebook, Michigan State University
-      Christopher Chan, Jason, 2013,HE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN CRISIS PREPAREDNESS Dimple R. Thadani