دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 9-181 
نقش امنیت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت (با تأکید بر عرصه تفکر)

صفحه 107-132

محمود رضا شمس دولت آبادی؛ حسن صائبی؛ ابراهیم کولیوند؛ محمد شاه محمدی