گونه‌شناسی تهدیدات نرم علیه پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکترای امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تهدید نرم از پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخوردار است. در تهدید نرم دشمنان معمولاً" با استفاده از ابزارهای مختلف درصدد دستیابی به اهداف خود هستند. مقابله و مدیریت تهدید نرم در گرو شناخت درست از ابزارها و اهداف آن است. شناخت تهدید نرم، مستلزم واکاوی حوزه‌های مطالعاتی مختلف به‌ویژه در آموزهای دینی است.
هدف اصلی این مقاله شناخت گونه‌های تهدیدات نرم علیه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. و سؤال اصلی تحقیق"گونه‌های تهدید نرم علیه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کدام‌اند؟" است.
روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، تبیینی-تحلیلی به استناد وقایع تاریخی معتبر و ابزار تحقیق، اسنادی کتابخانه­ای بوده است. مهم‌ترین تهدیدات نرم علیه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در حوزه‌های مختلف را می‌توان تضعیف رهبری با توسل به تهمت‌های ناروا و ترور شخصیت (تهمت جنون، تهمت ساحری، تهمت دروغ‌گویی، تهمت شاعری)، قداست شکنی مکتب و رهبری (تمسخر، استهزاء اسلام، پیامبر و عیب‌جویی از مؤمنان)، عدم اطاعت از پیامبر، انجام عملیات روانی (شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی، استفاده از شعر، شعار، سرود و ترانه، استفاده از هنر قصه‌گویی و نقّالی، استعانت از علمای یهود بر ای تخریب و ابطال رسالت)، نفاق منافقان، موضع‌گیری قریش در برابر پیامبر و اسلام، مخالفت علنی قریش با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، کارشکنی یهود و مخالفت با اسلام (پیمان‌شکنی و ...) ایجاد کانون‌های توطئه و فتنه و شریعت سازی (نمادسازی) نام برد. بنابراین مطلوب است دولت‌های اسلامی در کشورداری و تأمین امنیت اجتماعی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را الگوی خود قرار دهند و با استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین هر عصر خود، ضمن شناخت دقیق تهدیدات، ملت خود را از هر خطری حفظ کنند. مدل تحلیلی تحقیق در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به تفکیک هدف و ابزار مورد استفاده، به‌صورت ماتریس ارائه که در آن فراوانی تهدیدات نرم به اعتبار هدف، بیشتر از ابزار مورد استفاده به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology soft threats against the Prophet (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Asghar Eftekhari 1
  • Aziz morad Moradi 2
1 Associate Professor of Imam Sadegh University
2 Corresponding author and doctoral student in National Security at Higher National Defense University
چکیده [English]

Application of the complexity is a huge threat. Usually the enemies' soft threats "using different tools are going to achieve your goals. Nate threat management software depends on accurate knowledge of tools and goals. recognition soft threats  is required different analysis, particularly in the areas of religious studies.
The aim of this paper is to identify threats software in the prophetic tradition (PBUH). The main research question is " What are there soft threats against the Prophet (PBUH)?".
Methods used in this article, descriptive- analytical approach based on historical events creditable research tool, a library of documents. The most important soft threats against the Prophet (PBUH) in different areas can undermine leadership and character assassination through unjust accusations (accusation of insanity, sorcery accusations, slander, lying, slander poet), breaking the sanctity of schools and leadership (ridicule, mockery of Islam, the Prophet and the fault of believers), lack of obedience to the Prophet, psychological operations (gossip and rumors, the use of poetry, slogans, songs and lyrics, the art of storytelling and narration, with the help of Jewish scholars of destruction and cancellation of the mission), hypocrisy hypocrites, position Quraysh against the Prophet and Islam, Quraish public opposition to the Prophet (PBUH), sabotage against the Jewish and Muslim (treason, etc.) to create centers of conspiracy and intrigue, and the law of (a symbol of) name. Model analytical research on various aspects of personal, social, political and security objectives and instruments used to separate the matrix provided in which many threats to the validity of the target application, most of the tools used there.

فهرست منابع
- قرآن کریم
- نهج البلاغه
-ابن اثیر،تاریخ کامل، ترجمه محمدحسین روحانی،1374 ، تهران، انتشارات اساطیر، ج دوم
-ابن خلدون،العبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی،1375،  تهران، پژوهش‏گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج اول
- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد ،1408ق، تاریخ ابن خلدون،تحقیق خلیل شحاده، بیروت،دار الفکر، ج8.
ـ ابن سعد،طبقات، ترجمه محمد مهدوی دامغانی،1369،   تهران، نشر نو، ج اول
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 1419ق، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق محمد حسین شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیة و منشورات محمد علی بیضون، ج9.
ـ ابن منظور،محمدبن مکرم ،1405 ق،  لسان العرب، قم، نشر أدب الحوزه، ج 10
- ابن منظور،محمدبن مکرم،1419ه.ق، لسان العرب، لبنان،داراحیاء،التراث العربی، ج سوم.
- ابن هشام، عبد الملک (بی تا)، السیرة النبویة، تحقیق مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ حلبی، بیروت، دارالمعرفة، ج2.
ـ ابن هشام،1413 ه، 1993 م، السیرة النبویة، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، الجزء الاول
- ابن هشام،عبد الملک ،1355، السیرة النبویة، مصر,  ج1 و2 و 3
- افتخاری، اصغر،1385، کالبدشکافی تهدید ، تهران ، دانشگاه امام حسین(ع).
-افتخاری، اصغر،1380، ناامنی جهانی؛ تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- افتخاری، اصغر،1391،تهدید نرم: رویکردی اسلامی؛ تهران ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- افتخاری، اصغر،1392، امنیت اجتماعی شده: رویکردی اسلامی؛ تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-افتخاری، اصغر،1380، امنیت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها؛ تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- الاصفهانی،راغب،1427ه.ق، مفردات الفاظ القرآن الکریم، بی جا ،طلیعه النور.
- الجوهری، اسماعیل بن حماد،1399ه.ق ، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه ، ،بیروت ،دارالعلم للملایین.
- الطریحی ، فخر الدین ، 1416 ه.ق، مجمع البحرین  ، قم، مؤسسه البعثه.
-آیتی،محمدابراهیم،1366، تاریخ پیامبر اسلام، تهران ،دانشگاه تهران
- بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق دکتر حمیدالله محمد، ج1.
- جوادی آملی، عبد الله ،1389، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت وعدالت، قم، اسراء.
- جعفریان، رسول ،1368، تاریخ سیاسی اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج دوم
ـ خاتمى، سیداحمد ، 1379، سیماى نفاق در قرآن، قم، شفق
-حکیم ، محمد تقی ، بی تا ،سنت در قانونگذاری اسلام ، ابراهیم سیدعلوی ، تهران ،  شریعت ..
- حسنی ، هاشم معروف ، 1370، سیرة المصطفی، ترجمه حمید ترقی‏جاه، تهران، حکمت
- دانشگاه عالی دفاع ملی1386، راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم امریکا؛ تهران ، دانشگاه عالی دفاع ملی.
ـ زریاب، عباس، 1370،  سیرت رسول‏الله، تهران، سروش، بخش اول
- سبحانى، جعفر(بی تا) فروغ ولایت.
ـ سبحانى، جعفر،1375،  منشور جاوید، قم، مؤسسه امام صادق  علیه السلام، ج 4 و1
ـ قاضی ،ابرقوه، 1373، سیرت رسول اللّه، ترجمه رفیع‏الدین اسحاق بن محمد (قاضی ابرقوه)، ویرایش جعفر مدرس صادقی، تهران، نشر مرکز،
- طبری، محمدبن جریر، 1363،  تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات اساطیر، ج سوم
- طبرى، محمّدبن جریر ،تاریخ الطبرى، بیروت، مؤسسة الاعلمى، ج 2
- طباطبایی،محمدحسین،1374، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارات اسلامی،ج20.
- طبرسی، فضل بن حسن ،1373، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران، ناصر خسرو، ج10.
- قمی، ابراهیم بن محمد ،1367، تفسیر القمی، تحقیق طیب موسوی جزایری، تهران، دار الکتاب، ج2.
-قبلان، عبدالامیر،1308 ق، المنافقون فى القرآن، نجف، مطبعة النعمان
-گرو مطالعاتی دانشکده امنینت ملی، 1388، تهدید نرم وراهبردهای مقابله، تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول.
ـ مدرسى، محمّدتقى، 1378، لکى نواجه النفاق، تهران، دارمحبّى الحسین  علیه السلام
-مرادیان، محسن، 1388، تهدید امنیت، تهران، انتشارات مرکز آموزش و پژوهشی شهید صیاد شیرازی
- معین، محمد، 1375، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر
-مجلسی، محمدباقر، 1403ه.ق،بحارالانوار،بیروت، مؤسسه‏الوفاء، جلدهجدهم
ـ مطهرى، مرتضى، 1380،  پانزده گفتار، تهران، صدرا
- مطهری، مرتضی،1378، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج25.
- محلاتى، رسول، بی تا،زندگانى حضرت محمدصلوات الله علیه واله
ـ مدرسى، محمّدتقى ، 1378، لکى نواجه النفاق، تهران، دارمحبّى الحسین  علیه السلام
ـ مکارم شیرازى، ناصر و دیگران،1363،  تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 4
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران ،1379، پیام امام امیرالمومنین علیه السلام، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ج10.
- مکارم شیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،انتشارات دارالکتب السلامیه،1374،چاپ اول،جلد 27 و 12 .
- مکارم شیرازی، ناصر وجمعی از فضلا و دانشمندان،1381، اخلاق در قرآن، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب علیه السلام،ج3
- نایینی،علی محمد، بی تا، ابعاد تهدید نرم در استراتژی امنیت ملی امریکا.
ـ واقدى، محمّدبن عمر، 1409، المغازى، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ج 2 و1
- واحدی، علی بن احمد ،1411ق، اسباب نزول القرآن، تحقیق کمال بسیونی زغلول، بیروت، دار الکتب العلمیة.
- هیکل، محمدحسین،زندگانی محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، ترجمه ابوالقاسم پاینده،1375،  تهران، سازمان‏ تبلیغات ‏اسلامی، ق اول
ـ یعقوبی، ابن واضح ،بی تا، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی،تهران،مرکزنشر انتشارات، علمی و فرهنگی، ج 1و2
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ،بی تا، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر، ج2.