دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 9-182 
امنیت قلب در فضای سایبر؛ مبانی و ارکان

صفحه 107-126

علیرضا پورابراهیمی؛ احسان کیان خواه