بررسی تأثیر رسانه دینی برای افزایش دین‌داری در جامعه (مطالعه موردی تلویزیون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر

2 دانشگاه امام صادق(ع)،

چکیده

رسانه دینی که برگرفته از تعالیم دین اسلام و قرآن کریم است، عنصر مهمی از فرهنگ یک جامعه دینی تلقی  می­شود که کارکردهای آن براساس آموزه­های دینی و در جهت هدایت جامعه است. این هدایت می­تواند با استفاده از شیوه­های مطرح‌شده در نظریه­های تأثیر رسانه­ای همانند، نظریه واسطه­ای، برجسته‌سازی، تزریق، کاشت و استحکام سازی ، به‌مرور شکل ­گیرد. با استفاده از این نظریه و نظریه تأثیر بر مخاطب متشکل از آگاهی، ترغیب، تصمیم، تأیید، مدل جدیدی از کارکرد رسانه تا تأثیر بر مخاطب مطرح می­کند. در این مدل به چهار گزینه نظریه تأثیر، فرضیه "اقدام" اضافه می­شود که هم مدل پیشنهادی هم فرضیه "اقدام"  با استفاده از روش دلفی­فازی مورد تأیید نخبگان قرار گرفت و درنهایت پارادایم جدیدی به نام مراسم دین‌داری یکپارچه که تغییری در هدف، شیوه و سبک برگزاری مراسم دینی، مذهبی است، در جامعه مطرح می­کند. این پارادایم جدید تأثیر مثبتی بر دین‌داری جامعه می­گذارد و باعث برگزاری پرشور مراسم مذهبی شده، دسته­های کوچک برگزارکننده این‌گونه مراسم را به گروه­های بزرگ شهری، استانی، ملی و درنهایت درسطح امّت اسلامی تبدل می­کند. درنتیجه این عملکرد رسانه دینی، مخصوصا رسانه تلویزیون، می­توان گفت این رسانه در افزایش دین‌داری جامعه، به نحو مطلوبی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of increasing religiosity religious media (TV case study)

نویسندگان [English]

  • Reza Alidadi 1
  • Gholamreza Goodarzi 2
1 PhD student in Strategic Management of Cyberspace
2 Imam Sadegh University,
چکیده [English]

Religious media which is part of the religion of Islam and the Holy Qur’an, is the important element of society religious which is working based on religious teaching and leading the soaiety. This leading could be used by some raised styles in the impact of media theory same as medinm theory, agenda setting theory, hypedermic needle theory, ultivation theory. According to those theories gradually formed.
Using to those theories and the theory of impact on the audience of awareness, persuasion, decision, approved, presents a new model of media functions to discuss the impact on the audience. In this model, the impact of four options theory, hypothesis, "action", adding that the proposed model is a hypothesis is an "action" by the elite were approved Delphi fuzzy method And the new paradigm of integrated religious ceremony is a change in purpose, style religious ceremonies, religion, in the society presented. This new paradigm positive impact on society's religiosity and makes passionate holding religious ceremonies, the organizer of this event category for small to large groups of municipal, provincial, national and ultimately transfer within the Islamic Ummah. As a result of the religious media, particularly television, we can say that the rise in religious media in society, is fairly effective.

-     قرآن کریم،
-     اج ماهان، جفری.(1390،1391). دین ورسانه، فصل‌نامه دین و رسانه، سال نهم، شماره پنجم، زمستان، بهار، مترجم امیر یزدیان، 176-200
-     باهنر، ناصر؛ صمدی، مجتبی.(1389). بررسی مؤلفه غایت شناختی الگوی هنجاری رسانه‌های جدید اسلامی تحلیلی بر تأثیر نگاه مهدوی در ترسیم الگوی رسانه مطلوب اسلامی، فصل‌نامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال چهارم، شماره 16 ، زمستان
-     راودراد، اعظم.(1388). نقش برنامه‌های دینی و غیردینی تلویزیون در افزایش یا کاهش دین‌داری ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 6، تابستان، صص62- 77
-     سعیدی شاهرودی، علی.(1390). بازشناسی انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی(داعا)
-     شرف الدین، حسین.(1390). رسانه دینی و چیستی، فصل‌نامه دین و رسانه، سال نهم، شماره چهارم، پاییز، صص 13-51
-     فرمایشات مقام معظم رهبری. (1388). منشور رسانه، تهران، انتشارات سروش
-     قنبری، بخشعلی.(1390). پایگاه جامع اطلاع‌رسانی استادشهید مرتضی مطهری، http://www.mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=79015&SearchTextAND    جمعی&LPhrase=                                                                                                                            بازیابی 5/10/1392
-     گزارش عملکرد صداوسیما.(1391).