دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 9-231 

مقاله پژوهشی

1. نقش نخبه‌پروری در استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام ج.ا.ا ایران

صفحه 9-43

حسین ساری؛ رضا علیدادی؛ محسن مرادیان


2. سنجش تهدیدات سایبری

صفحه 45-80

علی عبداله خانی؛ پرویز حسینی


7. مشارکت اجتماعی آگاهانه و امنیت اجتماعی

صفحه 199-231

محمد شاه محمدی؛ سید علی مرتضویان