مشارکت اجتماعی آگاهانه و امنیت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نظم و امنیت از شاخص های اساسی رفاه انسان ها محسوب می شوند و چرخ های رشد و تعالی جامعه و افارد آن در گرو تامین این نیاز اساسی است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی رابطه مشارکت اجتماعی (به عنوان عنصری اجتماعی) و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی به راهکار هایی برای ارتقاء این مهم دست یابیم.
روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و شهروتدان تهرانی بالای 30 سال ساکن در 22 منطقه تهران، جامعه آماری آن را تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چند مرحله ای است و ابزار گرد آوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه بوده است.

یافته های پژوهش­ نشان می دهد که احساس امنیت از حیث سن و تحصیلات متفاوت است. سن و احساس امنیت رابطه مثبت اما تحصیلات و احساس امنیت رابطه منفی با یکدیگر دارند. اما در میان زنان و مردان تفاوت معنا داری در احساس امنیت دیده نشد. همچنین رابطه مثبتی میان مشارکت و احساس امنیت برقرار است. با ارتقاء مشارکت اجتماعی می توان بر امنیت اجتماعی افزود. با توجه به همبستگی نسبتا قوی میان مشارکت نهادی و احساس امنیت، می توان با بهبود عملکرد نهادها و جلوگیری از جرایم نرم افزاری درون سازمان­ها به ویژه سازمان هایی که متولی برقراری نظم اجتماعی هستند، همچنین با کار فرهنگی تربیتی در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی، به افزایش امنیت اجتماعی به عنوان یکی از شاخص های اساسی رفاه اجتماعی و توسعه یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


-  ازکیا.مصطفی؛ غفاری.غلامرضا؛(1380)، " بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در نواحی روستایی شهر کاشان"، تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 17

-  افتخاری، اصغر( 1384)؛ «ساختار اجتماعی امنیت؛ مطالعه موردی ج.ا.ا»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، شماره1، تهران، انتشارات گل­پونه.

-  امیر کافی،مهدی (1388)،"بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن" (مطالعه موردی شهر تهران)،فصلنامه تحقیقات علوم اجتماعی ایران، شماره اول (www.ispa.ir).

-  باجپایی، کانتی.(1384)، امنیت انسانی: مفهوم و سنجش، تالیف و ترجمه: صابر شیبانی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. چاپ اول.

-  بوزان، باری(1378)، مردم، دولتها و هراس، ترجمه :پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.

-  بوزان،باری.(1378)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-  بیات ، بهرام. (1387)، " تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی"، دو فصلنامه علوم اجتماعی (نامه علوم اجتماعی)، تهران: دانشگاه تهران شماره 35.

-  بیات ، بهرام.(1388)،جامعه شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.

-  پاتنام،روبرت.(1380)، دموکراس و سنتهای، مترجم: دلفروز،محمد تقی، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور.

-  جعفری، روح الله. (1386)، " سرمایه اجتماعی رهیافتی به دلیل برای تبیین امنیت اجتماعی." فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،شماره دهم، (شمره دوم جدید).

-  چلبی،مسعود.(1357)، جامعه شناسی نظم، تهران نشر نی.

-  چلبی،مسعود.(1383)، چارچوب مفهومی پیدایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان،تهران : انتشارات طرح های ملی.

-  دلاور، علی. (1384)، " ساخت و هنجاریابس شاخص های احساس امنیت در تهران"، مرکز تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا.

-  دواس، دی .ای. (1386)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی.تهران: نی.

-  روشه،گی (1376)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران : انتشارات تبیان.

-  شارع پور، محمود(1385)، "ابعاد و کارکرد های سرمایه ی اجتماعی وپیامدهای حاصل ازفرسایش آن" چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

-  شریفیان ثانی، مریم(1380)، "سرمایه­ی اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری"، تهران،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی.

-  صمدی بگه جان، جمیل.(1384)،" امنیت اجتماعی در شهر سنندج." پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران".

-  علوی، سید بابک(1380)، نقش سرمایه­ی اجتماعی در توسعه"، ماهنامه تدبیر سال دوازدهم، ش 116.

-  گیدنز آنتونی.(1377)، پیامد های مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ سوم تهران: نشر نی.

-  ماندل،رابرت، (1377) ، چهره متغیر امنیت ملی ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات

-  محسن تبریزی ، علیرضا( 1369 ) ، بررسی زمینه­های مشارکتی روستائیان و ارتباط آن با ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی.

-  محسنی تبریزی، علیرضا،(1375) "بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی"، نامه پژوهش، ش 1.

-  مک لاین، رابرت دی/ لتیل، ریچارد. (1380)، " امنیت جهانی، رویکردها و نظریه ها" ترجمه : اصغر افتخاری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-  میرسپاسی، ناصر(1383)، مدیریت راهبردک منابع انسانی و روابط کار، تهران. انتشارات میر، چاپ­بیست­وسوم.

- نصری، قدیر(1390)، « درآمدی نظری بر امنیت جامعه­ای؛ مفاهیم، مؤلفه­ها و نظریه­ها»، تهران،

-  نوید نیا،منیژه. (1382)، " چند گانگی امنیت: امنیت ملی،عمومی و امنیت اجتماعی"،فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره دوم و سوم.

-  نوید نیا،منیژه. (1385)، " گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی" فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،

-  شماره چهارم و پنجم.