راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درمقابله با دیپلماسی عمومی آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری امنیت ملی

چکیده

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به دلیل استقلال و عدم وابستگی آن به کشورهای استکباری همچون آمریکا، از همان ابتدا باب خصومت و دشمنی را با جمهوری اسلامی ایران گذاشتند. آمریکا به دلیل عدم توفیق در براندازی سخت و نظامی به براندازی نرم با الگوی تغییرات تدریجی فروپاشی یا فروپاشی از درون رو آورد. آمریکا با به‌کارگیری توانمندی‌هایش در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مردم (توده، نخبگان و مقامات) کشور هدف را به‌طور غیر خشونت‌آمیز مورد آماج قرار داد. ابزار مهم قدرت نرم در فضای بین‌المللی، دیپلماسی عمومی است که عبارت از فرآیندی است که ارتباطات مستقیم با مردم کشور هدف را دنبال کرده تا منافع و ارزش‌های کشور ارائه‌کننده در کشور هدف گسترش یابد.
سؤال اصلی مقاله این است که راهبرد ج.ا.ا در مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از دیپلماسی عمومی آمریکا پس از یازده سپتامبر چه باید باشد؟ همچنین دیپلماسی عمومی آمریکا و ابعاد آن و نقش آن در امنیت ملی آمریکا چیست؟ و همچنین نقاط قوت، ضعف، موانع و فرصت‌های امنیتی جا ا در مقابله با دیپلماسی عمومی آمریکا چیست؟ نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای با استفاده از کتابخانه (کتاب، مطالعه اسناد، پایان‌نامه و ...) و ابزار روش میدانی (مصاحبه و پرسشنامه)، حجم جامعه آماری 150 نفر و آزمودنی‌های این مطالعه 54 نفر از خبرگان و نخبگان آشنا با دیپلماسی عمومی و امنیت ملی می‌باشند.
 پس از تجزیه تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی، راهبردهای مقابله ای متعدّد بیان و راهبرد برتر افزایش و تقویت مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران با گسترش نقش افزایی اقوام، زنان، دانشگاهیان، کارگران و ... برای رویارویی با القائات اهداف دیپلماسی عمومی آمریکا به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


منابع:

-  آشنا، حسام‌الدین، (1384)، دیپلماسی عمومی: فرهنگ و ارتباطات در خدمت سیاست خارجی، در کتاب آمریکا ۶ ویژه دیپلماسی عمومی آمریکا، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

-   شارپ، جین و هلوی، رابرت (2002). جامعه مدنی، مبارزه مدنی، انتشارات مؤسسه آلبرت انیشتین، آمریکا،

-  طیب، علیرضا، (1380)، نظریه‌های انتقادی در زمینه امنیت بین‌الملل، تهران، نشر نی.

-  شیلر، هربرت، (1377)، وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، ترجمه عابدینی، احمد، تهران، سروش.

-     Armitage Richard L. & Nye, Joseph S. Jr. (2007). A smarter, more secure America, CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES (csis).

-     6-Glassman,James K (2008). The New Age of Public Diplomacy. US Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs,Thursday 11 September 2008,Chatham House

-     7-Iustina, Macovei (2008). PUBLIC DIPLOMACY AND ITS ROLE IN BUILDING A NATION’S COMPETITIVE IDENTITY, Academy of Economic Studies, Faculty of Marketing

-     KARIN l. johnston(2006). revitalizing public diplomacy: challenges for germany and the united states. march 2006, americ an institute for contemporary german studies,the johns hopkins university, www.aicgs.org, u.s.a

-     9-MELISSEN, JAN (2006),PUBLIC DIPLOMACY BETWEEN THEORY & practice. Represent at first Madrid conference of public diplomacy organized by elcano royal institute

-     10-Nye, Jr. Joseph S., (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics,New York,Public Affairs.

-     11-sharp,jean (2005). revolutionary states,outlow regimes and the techniques of public diplomacy. In the new public diplomacy:soft power in international relation. Edited by j. melissen.houndsmill:palgrave Macmillan:

-     12-zwiebel, michael j. (2005). more effective public diplomacy in the arab and muslim world. usawc strategy research project, department of army.

-     13- Wolf, Jr. Charles & Rosen, Brian(2004). Public Diplomacy:How to Think About and Improve It. RAND Corporation,p.3-4.