نقش امنیت در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت (با تأکید بر عرصه تفکر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

4 پژوهشگرارشد مطالعات امنیتی

چکیده

حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در اولین نشست راهبردی، ضرورت تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را با چهار عرصه معنویت، تفکر، علم و زندگی مطرح فرمودند. با توجه به تعامل دوسویه امنیت و پیشرفت، ضروری است هم‌زمان با تدوین الگوی مذکور نقش امنیت نیز در آن مدنظر قرار گیرد.
در این پژوهش تلاش گردیده با رویکرد ایجابی و با استفاده از روش آمیخته نقش امنیت در عرصه تفکر مورد واکاوی و مداقه قرار گیرد. نتیجه حاصل از پژوهش حاکی است که توجه به مؤلفه‌های ساخت فکری، استقلال فکری و خودباوری و آگاهی سیاسی و بصیرت عمومی که به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های عرصه تفکر مورد تأیید نخبگان قرار گرفت، سطح امنیت در این عرصه را ارتقاء خواهد داد. از دیگر نتایج این پژوهش این‌که برای تأمین امنیت در عرصه تفکر، ضروری است منابع تهدید و ناامنی نظام مورد شناسایی قرار گیرد و وفاداری به ارزش‌های ملی و انقلابی تقویت شود. همچنین مشارکت نخبگان در تصمیم‌سازی نظام سیاسی، ارتقاءیافته و کارآمدی نظام و خودباوری ملی، افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Security in the Islamic-Iranian Paradigm of Progress With emphasis on the arena of thought

نویسندگان [English]

  • Mahmoodreza Shams Dolatabadi 1
  • Hasan Saebi 2
  • Ebrahim Koolivand 3
  • Mohammad Shahmohammadi 4
1 Member of the faculty of Higher National Defense University
2 Corresponding author and PhD student at the National Defense University
3 PhD student of Higher National Defense University
4 Senior Researcher on Security Studies
چکیده [English]

The Islamic-Iranian Paradigm of progress defined by the Supreme Leader (may Allah prolong his life) in the four arenas including spirituality, thought, science and life.
With an apophatic approach and by means of a combined methodthis study seeks to explore the role of security in the thought arena of Islamic-Iranian paradigm of progress. In other words, it attempts to answer the question: What role does security play in the thought arena of Islamic-Iranian paradigm of progress?
The outcome of the study suggests that the arena of thought of Islamic-Iranian paradigm of progress via its five indices promote security. The indices of the arena of thought are including: thought structure, independence of thought, self-esteem, political awareness and insight. Identification of threat and insecurity sources and faithfulness to national-revolutionary values are necessary to increase national security. Furthermore, it is essential to increase partnership of political elites to decision-making, efficiency of government and national self-esteem.

منابع
ـ قرآن مجید
ـ نهجالبلاغه، صبحی صالح،
ـ امام خمینی (رحمت الله تعالی علیه)، نرم‌افزار صحیفه نور
- امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، نرم‌افزار حدیث ولایت.
- امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، سایت: http://khamenei.ir
ـ افتخاری، اصغر (1389)، «عدالت و ایثار، تحلیلی بر ابعاد عدالت‌خواهانه نهضت عاشورایی امام حسین (علیهالسلام)»، مجموعه مقالات عاشورا پژوهی (جلد 1)؛ شناخت و تحلیل قیام عاشورا، دانشگاه امام صادق (علیهالسلام)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسلام).
ـ باباپور گل افشانی، محمدمهدی و اسفندیار، قدیر (1392)، «معناشناسی واژگان "عقل" و "تفکر" در ارتباط با مفهوم "فطرت" در قرآن»، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
ـ جمالی، محمد (1389)، «الگوی اسلامی پیشرفت و عدالت»، مجله راهبرد بومی، شماره 104.
ـ دری نجف آبادی، قربانعلی، (1379)، نگاهی به امنیت از منظر امیرمؤمنان علی علیه‌السلام، قم: حکومت اسلامی، شماره 18.
ـ رضائی، علی‌رضا (1389)، «عنوان مقاله: «شاخص‌های توسعه از منظر اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی (ره)»، تهران، فصلنامه معرفت سیاسی، شماره اول.
ـ رهپیک، سیامک (1387)، نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
ـ ساعد، نادر (1390)، «چارچوب تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی و جنبه‌های دفاعی آن «رهیافت حقوقی»، تهران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32، دانشگاه دفاع ملی.
ـ سجادی، سیدجعفر (1379). «فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا»، ج 1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ صلیبا، جمیل و منوچهر صانعی دره بیدی (1366)، «فرهنگ فلسفی»، ج 1، تهران، حکمت.
ـ عمید، حسن (1374)، «فرهنگ فارسی عمید»، تهران، انتشارات امیر کبیر.
ـ لرنر، دانیل (1383)، «گذر جامعه سنتی، نوسازی خاورمیانه»، ترجمه؛ غلامرضا خواجه سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ لک‌زایی، نجف (1389)، فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (رحمهالله علیه)، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 49.
ـ ماندل، رابرت (1388)، «چهره متغیر امنیت ملی»، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ مصطفوی، حسن (بی‌تا)، «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، ج 8 و 9، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـ معین، محمد (1375)، «فرهنگ فارسی»، تهران، انتشارات امیر کبیر.
ـ میرمعزی، سیدحسین (1390)، «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت محصول اسلامی‌سازی علوم انسانی»، نخستین نشست راهبردی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، انتشارات پیام عدالت، چاپ اول.
ـ نصری، قدیر (1381)، «نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ نوید نیا، منیژه (1388)، «امنیت اجتماعی»، تهران، انتشارات مطالعات راهبردی
- هاشمیان فرد، زاهد (1388)، «امنیت در اسلام»، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
ـ یاراحمدی، علی‌همت (1389)، «ماهیتشناسی پیشرفت از نگاه اسلام»، مجله راهبرد بومی، ویژه‌نامه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، شماره 104.
ـ یاوری و همکاران (1388)، «نظام حکومتی الگو در اندیشه امام خمینی (رحمت الله تعالی علیه) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در مبانی نظری برنامه پنجم»، تهران، فصلنامه دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
 
-Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994)Qualitative Data Analysis:A Sourcebook of