"همدلی هم‌زبانی، دولت و ملت " راهبردی مؤثر بر استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

شعار ارزشمند رهبر معظم انقلاب برای سال 1394 با عنوان همدلی و هم‌زبانی، دولت و ملت یکی از راهبردهای تحقق جامعه اسلامی (کشور اسلامی) و استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.لذا در این تحقیق که بر اساس هدف، کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است و با عنایت به رویکردهای کمی و کیفی موردنظر محقق، روش آمیخته انتخاب‌شده است. در این پژوهش ابتدا ضمن رصد و بررسی، مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، به‌وسیله روش دلفی از بین خبرگان موضوع (اساتید و دانشجویان دکتری راهبردی، مدیران اجرایی استان اصفهان) با اجماع گروهی راهبردها و مؤلفه‌های همدلی و هم‌زبانی شناسایی گردید.ابعاد شناسایی‌شده در شش دسته (ارتقاء سطح ارتباط و تعامل مؤثر و هدفمند، بهبود فرایند اطلاع‌رسانی (شفافیت)، ارتقاء سطح و میزان مشارکت مردم در امور، ارتقاء سطح اشتراکات و دستیابی به فهم مشترک دولت و ملت (یکپارچگی)، افزایش صداقت عدالت و احساس تعلق و دل‌بستگی تعاملی مردم و حاکمیت، حاکمیت قانون و افزایش سطح رضایت‌مندی گیرندگان خدمات (سریع، عادلانه ومقرون‌به‌صرفه) از دولت)(اعتمادسازی) به‌عنوان متغیر مستقل و موضوع استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متغیر وابسته، به‌وسیله پرسشنامه خودساخته، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت، سپس داده‌ها و اطلاعات برای تحلیل، جمع‌آوری و ضریب همبستگی، ابعاد تحقیق مورد آزمون واقع شد.نتایج نشان می‌دهد بعد ارتقاء سطح اشتراکات و دستیابی به فهم مشترک دولت و ملت (یکپارچگی) برای اجرایی نمودن شعار همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت دارای اولویت می‌باشد و از طرف دیگر همدلی و هم‌زبانی به‌عنوان راهبردی بومی و مؤثر برای ابعاد اقتدار جمهوری اسلامی ایران به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بعد اقتدار سیاسی و سپس اقتدار فرهنگی، اقتدار نظامی و اقتدار علمی دارد.

کلیدواژه‌ها


-قرآن کریم

-نهج البلاغه

-امامی نائینی، نسرین،1393، مهارت‌های زندگی ویژه بزرگ‌سالان شاغل، انتشارات هنر آبی

-امینی، محمدحسین،1394،http://www.farhangnews.ir/

-حافظ نیا، محمدرضا و دیگران، ۱۳۸6، تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران،    نشریه علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت‌معلم

-دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی)       http://www.khamenei.ir

-شهبازی، محمدصادق،1394،http://www.harfeakhar.com

-علاءالدین بن علی المتقی بن حسام‌الدین، کنزالعمال  فی سنن الأقوال والأفعال، (متوفای975 هـ      ق)

-فتحعلی لواسانی، فهیمه،1393، مهارت‌هایی برای زندگی، انتشارات هنر آبی

-کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، مترجم: سید جواد مصطفوی، تهران؛ انتشارات علمیه     اسلامیه

-محمدی اشتهاردی، محمد،1377، پاسدار اسلام، شماره 199

-مهمان‌نواز، حبیب‌الله، 1394، http://www.ghatreh.com/