"همدلی هم‌زبانی، دولت و ملت " راهبردی مؤثر بر استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

شعار ارزشمند رهبر معظم انقلاب برای سال 1394 با عنوان همدلی و هم‌زبانی، دولت و ملت یکی از راهبردهای تحقق جامعه اسلامی (کشور اسلامی) و استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.لذا در این تحقیق که بر اساس هدف، کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است و با عنایت به رویکردهای کمی و کیفی موردنظر محقق، روش آمیخته انتخاب‌شده است. در این پژوهش ابتدا ضمن رصد و بررسی، مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، به‌وسیله روش دلفی از بین خبرگان موضوع (اساتید و دانشجویان دکتری راهبردی، مدیران اجرایی استان اصفهان) با اجماع گروهی راهبردها و مؤلفه‌های همدلی و هم‌زبانی شناسایی گردید.ابعاد شناسایی‌شده در شش دسته (ارتقاء سطح ارتباط و تعامل مؤثر و هدفمند، بهبود فرایند اطلاع‌رسانی (شفافیت)، ارتقاء سطح و میزان مشارکت مردم در امور، ارتقاء سطح اشتراکات و دستیابی به فهم مشترک دولت و ملت (یکپارچگی)، افزایش صداقت عدالت و احساس تعلق و دل‌بستگی تعاملی مردم و حاکمیت، حاکمیت قانون و افزایش سطح رضایت‌مندی گیرندگان خدمات (سریع، عادلانه ومقرون‌به‌صرفه) از دولت)(اعتمادسازی) به‌عنوان متغیر مستقل و موضوع استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متغیر وابسته، به‌وسیله پرسشنامه خودساخته، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت، سپس داده‌ها و اطلاعات برای تحلیل، جمع‌آوری و ضریب همبستگی، ابعاد تحقیق مورد آزمون واقع شد.نتایج نشان می‌دهد بعد ارتقاء سطح اشتراکات و دستیابی به فهم مشترک دولت و ملت (یکپارچگی) برای اجرایی نمودن شعار همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت دارای اولویت می‌باشد و از طرف دیگر همدلی و هم‌زبانی به‌عنوان راهبردی بومی و مؤثر برای ابعاد اقتدار جمهوری اسلامی ایران به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بعد اقتدار سیاسی و سپس اقتدار فرهنگی، اقتدار نظامی و اقتدار علمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empathy, compassion, state and nation Strategies affecting strength of internal structure of IRI national power

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shahir 1
  • Rasool Yahay 2
1 PhD student in Strategic Management of Cyberspace at Higher National Defense University
2 Corresponding author and PhD student at the National Defense University
چکیده [English]

Valuable motto of Revolution respectful leader for the year 2015 as Empathy, compassion, state and nation is one of the strategies used to realize Islamic society and strength of internal structure of IRI national power . So in this research that is applied based on purpose and its method is descriptive based on mood of collecting data and of the type correlational and with regard to qualitative and quantitative approaches attended by researcher is selected as mixed method. In this research , first   theoretical fundamentals related to the subject of research were identified from library resources, articles by the Delphi method between experts of the subject( masters and students of strategic doctorate, executive managers of Esfahan) by group consensus of strategies and empathy and compassion components and in other word modern applied in terms of strategy proportional to announced year motto.
Identified dimensions were analyzed in 6 classes (promotion of communication level and purposeful  and effective interaction, improvement of level and participation of people in affairs, promotion of commons level and achieving to common concept of state and people(integration), raise justice honesty and feeling of interest between people and governance, law governance and raise of satisfaction level of service receivers( rapid, fair and economic) than the state as independent variable  and subject of  strength of internal structure of IRI national power as dependent variable by self-made questionnaire.Then data and information were tested to analyze, collect and correlation coefficient.Results show that dimension of commons level promotion and achieving common understanding between state and people is preferred to execute the motto of Empathy, compassion, state and nation and on the other hand , empathy and compassion as a local strategy  has the highest effect on the dimension of political, cultural , military and scientificauthority.

-قرآن کریم
-نهج البلاغه
-امامی نائینی، نسرین،1393، مهارت‌های زندگی ویژه بزرگ‌سالان شاغل، انتشارات هنر آبی
-امینی، محمدحسین،1394،http://www.farhangnews.ir/
-حافظ نیا، محمدرضا و دیگران، ۱۳۸6، تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران،    نشریه علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت‌معلم
-دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی)       http://www.khamenei.ir
-شهبازی، محمدصادق،1394،http://www.harfeakhar.com
-علاءالدین بن علی المتقی بن حسام‌الدین، کنزالعمال  فی سنن الأقوال والأفعال، (متوفای975 هـ      ق)
-فتحعلی لواسانی، فهیمه،1393، مهارت‌هایی برای زندگی، انتشارات هنر آبی
-کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، مترجم: سید جواد مصطفوی، تهران؛ انتشارات علمیه     اسلامیه
-محمدی اشتهاردی، محمد،1377، پاسدار اسلام، شماره 199
-مهمان‌نواز، حبیب‌الله، 1394، http://www.ghatreh.com/