دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 9-165 

مقاله پژوهشی

1. نقش و جایگاه مدل شبکه ای، در اشراف ملی اطلاعات

صفحه 9-165

حسین عصاریان نژاد؛ احمد علی شریفی


6. بررسی پارادایم امنیتی تهدید در مقابل تهدید

صفحه 143-165

خسرو بوالحسنی؛ فتح اله کلانتری؛ علیرضا سعادت راد؛ محمدقربان جافری