دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 9-165 

مقاله پژوهشی

نقش و جایگاه مدل شبکه ای، در اشراف ملی اطلاعات

صفحه 9-165

حسین عصاریان نژاد؛ احمد علی شریفی


بررسی پارادایم امنیتی تهدید در مقابل تهدید

صفحه 143-165

خسرو بوالحسنی؛ فتح اله کلانتری؛ علیرضا سعادت راد؛ محمدقربان جافری