نقش همبستگی، انسجام و وحدت ملی به‌عنوان یک ظرفیت اساسی جهت مقابله با جنگ نرم دشمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکترای امنیت ملی – عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

گروه های قومی مخالف جمهوری اسلامی، امکان و توانمندی بیشتری برای بسیج افکار عمومی و گروه‌های مختلف جمعیتی نسبت به گروه مخالف صرفاً ایدئولوژیک دارد. درواقع، ظرفیت مخالفین ایدئولوژیک برای اقناع و بسیج گروه‌های اجتماعی تا حد زیادی کاهش‌یافته و ازاین‌رو، تأکید بر مخالفین قوم‌گرا برای ضربه زدن به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی، گزینه و امکان مناسب‌تری به شمار می‌رود.

بنابراین سؤال پژوهش این است که نقش همبستگی، انسجام و وحدت ملی در ظرفیت‌های داخلی کشور جهت مقابله با جنگ نرم دشمنان چیست؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحقیق ترکیبی (کیفی - کمی) و ابزار گردآوری داده‌ها؛ فیش‌برداری(تحلیل کیفی مطالعات انجام شده) و انجام مصاحبه با تعداد 20 نفر از نخبگان و خبرگان اطلاعاتی – امنیتی آشنا با سه حوزه امنیت ملی، انسجام و همبستگی ملی و جنگ نرم و همچنین توزیع پرسشنامه استفاده گردید.نتایج حاصل از تحقیق مؤید این مطلب است که توجه به هویت هستی شناختی (دینی)، هویت جامعه‌شناختی (ملی)، هویت انسان شناختی (قومی)، هویت جمعی، التزام به منافع ملی و افزایش مشارکت، ساخت هویت فراگیر، توسعه و تقویت دفاع همه‌جانبه ملی، الحاق به کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی، افزایش سطح وابستگی‌ها و اعتمادپذیری‌ها، تولید و بازتولید نیازهای فرهنگی و اخلاقی، ارتقاء ظرفیت راهبردی زبان فارسی، گسترش سرمایه اجتماعی در بین اقوام، تأمین امنیت اجتماعی گروه‌های قومی، ساخت گفتمان‌های ارزشی جامع، التزام به مظاهر نمادین ملی از عوامل مؤثر در ارتقاء سطح همبستگی، انسجام و وحدت ملی در ظرفیت‌های داخلی کشور جهت مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ:

-     الف) منابع فارسی

-     قرآن کریم، ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی

-     صحیفه نور، جلدهای 7-15-16-18و 21، نرم‌افزار به‌سوی نور (3)، سازمان فرهنگی خانواده سپاه

-     افتخاری، اصغر. (1377). ظرفیت طبیعی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2

-     امیدی، علی. (1385). تأثیر ژئوپلیتیک در رخوت همگرایی اکو و بالندگی آ.سه. آن، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 2

-     چلبی، مسعود. (1379)، جامعه‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی

-     سعدآبادی، علی‌اصغر. پورعزت، علی‌اصغر. عباسی، طیبه. (1392)، شناسایی مؤلفه‌های همبستگی ملی در اقوام ایرانی، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 42

-     پورسعید، فرزاد. (1386)، گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی، مجله مطالعات راهبردی، شماره 35

-     جهان‌بین، فرزاد. (1383)، امیرالمؤمنین (علیه السلام) و رویکرد به حکومت، روزنامه رسالت 18 مهر

-     حافظ نیا، محمد. (1379)، مبانی مطالعات سیاسی و اجتماعی، جلد دوم، قم، سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور

-     دهخدا، علی‌اکبر. (1349). لغت‌نامه فارسی، چاپ فرانکلین

-     روشندل، جلیل. (1388)، امنیت ملی و نظام بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت

-     روح‌الامینی، محمود. (1372)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار

-     زهیری، علیرضا. (1384). چیستی هویت ملی، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)، شماره 29

-     سلطانی رنانی، سید مهدی (1386) نگرشی به جایگاه و مفهوم قرآنی اتحاد ملی، مجله طلوع، شماره 24

-     شارع پور، محمود (1379) هویت سیاسی-فرهنگی شهروندان و ملت‌ها در عصر جهانی‌شدن، مجله مطالعات ملی، شماره 4

-     شایان‌فر، سامان، (1387) وحدت و امنیت ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ماهنامه حوزه اندیشه، شماره 5

-     صالحی امیری، سید رضا. (1388). انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران، نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

-     صبوری، محمدحسن. مرادی صالح، علیرضا. (1391)، پدافند غیرعامل در جنگ نرم، فصلنامه پدافند غیرعامل و امنیت، شماره 2

-     عبدا... خانی، علی. (1383)، نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی (1)، تهران، انتشارات ابرار معاصر

-     فیروزآبادی، سیدحسن، رضاییان، مهدی (1390)، راهبردهای ارتقای اعتمادبه‌نفس ملی در گفتمان فرهنگی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجله مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 44

-     قائدان، اصغر، (1386)، اتحاد ملی و انسجام اسلامی در قرآن و سیره نبوی، مجله مطالعات راهبردی بسیج، شماره 34

-     کالینز، جان. ام (1370)، استراتژی بزرگ: اصول و رویه‌ها، ترجمه کورش بایندر، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه

-     کلبعلی، امیر. (1386)، تأثیر آشنایی با تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مجله تاریخ‌پژوهی، شماره‌های 32 و 33

-     محبیان، امیر. (1387). دیدگاه‌های نظری پدافند غیرعامل، گردآوری محسن فردرو، انتشارات امیدوار

-     محرابی، علیرضا. (1387). بررسی و تبیین مؤلفه‌های انسجام ملی، تهران، نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

-     مینایی، حسین. زهدی، یعقوب. (1391)، بررسی میزان تأثیر انسجام اجتماعی و تغییرات جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 39

-     مقصودی، مجتبی. (1380). تحولات قومی در ایران، علل و زمینه‌ها، نشر موسسه مطالعات ملی

-     نائینی، علی‌محمد. (1388). بررسی ماهیت، ابعاد و حوزه‌های تأثیر تهدیدهای نرم غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 25

-     نقیب السادات، سیدرضا. حیات مقدم، امیر. قدسی، امیر. (1391) بررسی نقش و جایگاه اقوام در ساختار دفاعی کشور. فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره40

-     هادی، قربانعلی، (1386)، انسجام و اتحاد اسلامی در قرآن و حدیث، مجله سفیر، شماره 4

 

ب) منابع لاتین:

- Nye,Joseph S. (2004),Soft Power:the changing nature of American Power,New York,Basic Books.