نویسنده = سید شمس‌الدین حسینی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1399، صفحه 307-348

حمیدرضا افشار؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ محمدرضا موحدی صفت


2. مقاله پژوهشی:طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بایسته‌ها، مؤلفه‌ها و راهبردهای کلیدی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 389-425

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.34.12.2

سید محمدکاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ حمید نیرآبادی