احصاء، ارزیابی و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد، پایش و هشداردهی سایبری از منظر امنیت ملی
1. احصاء، ارزیابی و تحلیل شکاف ابعاد نظام رصد، پایش و هشداردهی سایبری از منظر امنیت ملی

محمدرضا ولوی؛ حمیدرضا حسنی اصل؛ علی نیک نفس؛ علی دلگیر

دوره 10، شماره 37 ، پاییز 1399، ، صفحه 189-224

چکیده
  امروزه با توجه به گسترش روزافزون فضای سایبری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی در سطح کشورها، تأثیرگذاری آن بر امنیت ملی غیر قابل انکار است. لذا یکی از محورهای اصلی تهدید امنیت ملی در عصر ارتباطات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی: تحلیل شکاف عوامل کلیدی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز ۴ ۱۴۰
2. مقاله پژوهشی: تحلیل شکاف عوامل کلیدی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز ۴ ۱۴۰

اسماعیل احمدی مقدم؛ حمید رضا رادان؛ پرویز یعقوبی

دوره 9، شماره 32 ، تابستان 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/dor:20.1001.1.33292538.1398.9.32.6.2

چکیده
  شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، گامی اثرگذار در مدیریت راهبردی سازمان‌های موفق است، سازمان‌ها با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل شکاف این عوامل و در نهایت مدیریت مبتنی بر آن می‌کوشند تا با کوتاه‌ترین ...  بیشتر