ارائه الگوی راهبردی معماری امنیت اطلاعات فضای سایبر ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانشیار برق-الکترونیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

گسترش روزافزون فضای سایبر سبب شده است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مردم به این فضا منتقل شده و به دنبال آن، تهدیدات این حوزه افزایش یافته و آن را به عرصه‌ای برای نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات تبدیل نماید. به‌منظور صیانت از اطلاعات کشور در فضای سایبر، ضرورت داشت که یک الگوی راهبردی با تکیه بر دیدگاه معماری برای امنیت اطلاعات فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران تدوین گردد که مقاله حاضر به این مهم پرداخته است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا مبانی نظری و اسناد بالادستی کشور در حوزه پژوهش از یک‌سو و اسناد راهبردی قابل‌ دسترس چندین کشور پیشرو در این حوزه از سوی دیگر، مورد مطالعه قرار گرفت و ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های امنیت اطلاعات فضای سایبری احصاء و مدل مفهومی مربوطه ترسیم گردید و برای استفاده از دیدگاه‌های معماری ضرورت داشت خصوصیات چارچوب‌‌های مختلف معماری مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته و درنهایت چارچوب زکمن بدین منظور انتخاب گردید. با جمع‌بندی یافته‌های پژوهش (مبانی نظری، مطالعات تطبیقی انجام‎شده و غیره) هشت بُعد و هر بُعد چهار مؤلفه برای معماری امنیت اطلاعات فضای سایبر احصاء شد و بر مبنای مدل‌سازی معادلات ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) برازش مدل اندازه‌گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل محاسبه و نتایج نیز در قالب جداول نهایی ارائه شد. در انتها نیز با استفاده از چرخه اودا، الگوی راهبردی برای معماری امنیت اطلاعات فضای سایبر استخراج و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


  • ابلاغی مقام معظم رهبری (1384)، سند چشم‎انداز ۲۰ ساله.
  • دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات، معاونت فناوری اطلاعات (1386)، سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
  • رامک، مهراب؛ امیرلی، حسین؛ قربانی، ولی‌الله و حقی، مجید (1394)، طراحی نظام دفاع سایبری، (رساله مطالعه گروهی)، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • سازمان پدافند غیرعامل (1389)، سیاست‌های کلی نظام در پدافند غیرعامل.