راهبرد های انتظامی توسعه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته امنیت داخلی ، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

گردشگری پدیده ای فوق حساس است و با توجه به جایگاهی که در اقتصاد و روابطی که بین ملت ها دارد، تامین شرایط امن و ایمن برای آن از اصول اساسی است. هنگامی که یک جهانگرد تصمیم به سفر می گیرد، اولین چیزی را که در ذهنش مرور می کند دانسته ها واطلاعاتش در باره مقصد محتملی است که برای سفر انتخاب می کند. اگر مجموعه این دانسته ها و اطلاعات در مورد یک کشور خاص به ایجاد تصویری که انگیزه سفررا در او برانگیزد؛ منجر نشود، بطور طبیعی کشور مذکور از عرصه انتخاب حذف می شود.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای است و روش تحقیق کمی می باشد. هدف از انجام تحقیق دست یابی به راهبردهای انتظامی توسعه گردشگری است. روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای تخصصی( کتب، اسناد و مدارک، آرشیو ها، سایت های علمی معتبر) و روش های میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش تحقیق، کارت مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استاندارد شده می باشد.
از مهم ترین راهبردهای بدست آمده از رساله حاضر " توجه به حمایت دولت برای توسعه زیر ساخت های صنعت گردشگری، حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و بخش خصوصی ،  کاهش جابجائی مدیران کلان صنعت گردشگری(با اولویت ایجاد وزارت گردشگری)، اقدامات دیپلماسی در راستای تامین امنیت مرزهای کشور(به ویژه مرزهای شرقی) و  بهره گیری از توان و پتانسیل نیروهای مسلح کشور به منظور توسعه ظرفیت های گردشگری این مناطق و تاسیس پاسگاه و کلانتری ویژه گردشگران (پلیس گردشگری) با آموزش استاندارد و مسلط به زبان های رسمی دنیا با لباس متحد الشکل درمقاصد گردشگری "را می توان نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disciplinary strategies for tourism development

نویسندگان [English]

 • Seyyed Taghi hoseini 1
 • eskandar momeni 2
 • mahdi kamkar 3
1 z
2 z
3 z
چکیده [English]

Tourism is a very sensitive phenomenon and considering its position in the economy and the relations between nations, providing safe and secure conditions for it is one of the basic principles. When a tourist decides to travel, the first thing that comes to his mind is his knowledge and information about the possible destination he chooses to travel. If the collection of this knowledge and information about a particular country creates an image that motivates the traveler; Do not lead, naturally the country is removed from the selection arena.
The present research is of applied-developmental type and the research method is quantitative. The purpose of this research is to achieve disciplinary strategies for tourism development. The data collection method is a specialized library method (books, documents, archives, reputable scientific sites) and field methods (interviews and questionnaires) and the data collection tools are standardized research receipt, interview card and researcher-made questionnaire. Be.
One of the most important strategies obtained from the present dissertation is "Attention to government support for the development of tourism industry infrastructure, support for domestic and private investment, reduction of relocation of senior managers of the tourism industry (with priority given to the Ministry of Tourism), diplomacy in line Ensuring the security of the country's borders (especially the eastern borders) and using the power and potential of the country's armed forces to develop tourism capacities in these areas and establishing a special tourist checkpoint and police station (tourism police) with standard training and fluency in official languages Uniforms for "tourist destinations" can be called.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • tourist
 • security
 • law enforcement
 • law enforcement strategies
 • افتخاری, اصغر.(1379).انتظام ملی، جامعه شناسی سیاسی نظم از دیدگاه حضرت امام(ره)-تهران: انتشارات ساعس ناجا.
 • افتخاری، اصغر.(1380).امنیت اجتماعی رویکردها و نظریه ها.تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • اسکات،نوئل وجعفری،جعفر.( 1393 ). گردشگری در جهان اسلام. ترجمه مهدی رمضان زاده، محمود حسین پور و نازنین تبریزی تهران انتشارات مهکامه ،چاپ اول .
 • پژوهش های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران(1394)، نمایه آماری گردشگری در جمهوری اسلامی ایران ،  معاونت های اجتماعی –فرهنگی  و دفتر مطالعات فرهنگی مرکز همایش های مجلس شورای اسلامی-کد موضوعی270وشماره مسلسل14207.
 • پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی .( 1388). گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران: انتشارات سمت.
 • جعفری، نادر.(1391). مدیریت گردشگری و وجهه ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دانشگاه امام صادق (ع)
 • رهنمایی، محمدتقی.(1378).طرح جامع گردشگری استان اردبیل، جلد اول،صص1-8
 • صفائی ،منوچهر.(1391).مقاله ناجا وامنیت گردشگران خارجی ،دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی استان اصفهان. همایش نقش امنیت در گردشگری پایدار.
 • قره نژاد، حسن.( 1374).مقدمه ای بر اقتصاد و سیاستگذاری توریسم، تهران: انتشارات مانی.
 • کلهر، رضا.(1388). درآمدی بر امنیت انتظامی، تهران، سازمان تحقیقات ومطالعات ناجا، چاپ اول 1388.
 • لطیفی ، حسن.(1384). توریسم ودرآمدهای ارزی، تهران: نشربهداد
 • محلاتی، صلاح الدین.( 1380 ).درآمدی برجهانگردی، تهران، نشردانشگاه شهیدبهشتی، 20-15
 • ملاجان، علی. (1390).طراحی یک سیستم انتظامی مطلوب برای ایمن سازی افراد جامعه در برابر تهدیدات
 • منسفلد، یول و پیزام، آبراهام .(1389).گردشگری، امنیت و ایمنی از نظریه تا عمل، ترجمه علی صحرانشین و مالک جعفری وحسام ولیدی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی اصفهان.
 • معین، محمد.(1362). فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر،جلد2.
 • هال، جکینز.(۱۳۸۲). سیاستگذاریسازمان جهانگردی وگردشگری، دفتر پژوهشهای علمی و فرهنگی.