تهدید شبکه های اجتماعی مجازی برای زیر ساخت های حیاتی امنیت ملی (از منظر کارشناسان حوزه سیاسی و رسانه مجازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی ‌واحد تهران جنوب‌ دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی تهران‌ ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

چکیده

فضای مجازی و شبکه­ های اجتماعی برآمده از آن مانند بسیاری از پدیده­ های نوظهور دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی در ابعاد مختلف زندگی است. تأثیرگذاری این فضا واقعیتی انکار ناپذیر است که میزان این تأثیرگذاری در امنیت ملی کشورها بیش ازسایر حوزه­ هاست چرا که با تغییرات و تحولاتی که به ­وجود می­آورد می­ تواند علی­رغم داشتن فرصت، تهدیدات و مشکلات زیادی را برای امینت ملی به­ همراه داشته باشد. ­هدف از انجام این پژوهش شناسایی تهدیدهای شبکه ­های اجتماعی برای زیرساخت ­های امنیت ملی است. با استفاده از روش گراندد تئوری و تکنیک مصاحبه عمیق با 16 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه سیاسی و فضای مجازی اطلاعات جمع­ آوری گردید. داده ­ها با روش­ه ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه ­های اجتماعی مجازی می ­توانند با تخریب و تضعیف زیرساخت ­های امنیت ملی یعنی: امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی تهدید جدی برای امنیت ملی باشند. نتایج پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threatening of Virtual Social Networks for the Critical National Security Infrastructure (according to experts in the field of politics and virtual media)

نویسندگان [English]

 • marjan karami 1
 • Garineh Keshishyan Siraki 2
 • Mohammad Tohidfam 3
1 Doctoral student of political science, majoring in political sociology, Tehran South Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran,
2 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cyberspace and the social networks, like many other emerging phenomena, have positive and negative consequences in various aspects of life. The impact of this environment is an undeniable fact and the extent of this impact on the national security of countries is more than other areas. despite the opportunities, changes and developments that it creates, it has many threats and problems for national security.
The purpose of this study is to identify the threats that social networks create to national security infrastructure. data was collected using grounded theory method and in-depth interview technique with 16 experts in the field of politics and cyberspace. Data were analyzed by open, axial and selective coding methods using Strauss and Corbin approach. The results showed that virtual social networks can be a serious threat to national security by destroying and weakening national security infrastructure, ie: social, political, cultural, economic and environmental security. The research results have been analyzed in the form of a paradigm model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Security
 • Cyberspace
 • Social Networks
 • Threats
 • Grounded Theory
 • فهرست منابع و مآخذ

   

  الف. منابع فارسی

  • اشتراوس، انسلم؛ کربین جولیت (1395). مبانی پژوهش کیفی : فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. تهران: نشرنی.
  • تافلر، آلوین­ (1402). جابجایی در قدرت (دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم). ترجمه:شهین دخت خوارزمی، تهران: فرهنگ نشرنو.
  • خانیکی، هادی (1396). مقدمه کتاب قدرت ارتباطات. در کتاب مانوئل کاستلز. ترجمه: حسین بصیریان، انتشارات علمی و فرهنگی.
  • دانایی فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی­ (1386). استراتژی­ های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان، 97-69.
  • عباسی، حسن و شریعت، جهانگیر­ (1397). کارکرد سیاسی شبکه­ های اجتماعی مجازی. فصلنامه امنیت ملی، سال هشتم، شماره سی ام، زمستان، 150-127.
  • قادری، صلاح الدین­ (1390). بررسی پیامدها و نتایج برنامه ­های پیشگیری از جرم در فضاهای عمومی شهر با تأکید بر طرح ارتقای امنیت اجتماعی. رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
  • کاستلز، مانوئل­ (1402). عصراطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ: ظهور جامعه شبکه­ای (1). ترجمه: احد علقلیان، تهران: فرهنگ نشر نو.
  • کاستلز، مانوئل­ (1399). قدرت ارتباطات. ترجمه حسین بصیریان جهرمی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  • ماندل، رابرت (1387). چهره متغیر امنیت ملی. چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • هایم، مایکل (1390). متافیزیک واقعیت مجازی. تهران: رخ دادنو.

   

  ب. منابع انگلیسی

   

  • Araya, Daniel (October 2022), America’s Global Dominance Is Ending: What Comes Next?, Centre for International Governance Innovation, Available at:https://www.cigionline.org/articles/americas-global-dominance-is-ending-what-comes-next/ [accessed 9 February 2023].
  • Al Huwaish, Y.­(2017).­ Enhancing Intellectual­ Security in Light of Contemporary Global Models and Experiences; King Abdulaziz Center for National Dialogue: Riyadh, Saudi Arabia, 2017.
  • Al-Enezi, N.N.(2020). Employment of social networking sites in response to rumors. J. Media Stud. Res. 2020, 1, 201–220. Available online: https://www.iasj.net/iasj/article/200839 (accessed on 17 August 2022).
  • Alqahtani, Abdulrahman. (2014). Awareness of the Potential Threat of Cyberterrorism to the National Security. Journal of Information Security, Vol.5 No.4, October 2014.
  • Al-Suwaidi, J.S.(2022). From Tribe to Facebook: The Transformational R­o­le of Social Networks; Emirates Centre for Strategic Studies and R­ese­ar ch: Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2013. Available online :https://www.thefreelibrary.com/AlSuwaidi%2c+Jamal+S.%2c+From+Tribe+to+Facebook%3a+The+Transformational...-a0396767761 (accessed on 17 August 2022).
  • Asogwa C. E. (2017). Media preference and use pattern among diabetes patients in Enugu State, Nigeria. Global Media Journal, 15(29), 1–7.
  • Asogwa, Chika Euphemia (2020). Internet-Based Communications: A Threat or Strength to National Security? SAGE Open Volume 10, Issue 2, April-June 2020.
  • Borelli, M. (2021). Social media corporations as actors of counterterrorism. News Media Soc. 2021, 1448–1461.
  • Castells, M. (2007), “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”, International Journal of Communication: 238-266.
  • Charmaz, K. (2006) Constructing Grounded Theory. Sage Publications, London.
  • Ferdinand, P. (2000). The Internet, Democracy & Democratization.London: Frankcass Publisher.
  • Innes, M.; Dobreva, D.; Innes, H. (2019). Disinformation and digital influencing after terrorism: Spoofing, truthing and social proofing Contemp. Soc. Sci. 2019, 16, 241–255.
  • Le VPN. (2023).­Top 10 countries with the most heavily Internet censorship. https://www.le-vpn.com/top-10-censors-internet-avoid-internet-censorship/.
  • Lee, J. (2001). A grounded theory: Integration and Internalization in ERP adoption and­ use, ­Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebraska, In ProQuest UMI Database.
  • McLuhan M., Fiore Q. (1967). The medium is the massage: An inventory of effects. New York: Bantam.
  • McQuail D. (2005). Mass communication theory. Sage.
  • Norri-Sederholm, T.; Norvanto, E.; Talvitie-Lamberg, K.;(2019). Aki-Mauri Huhtinen, A. Social media as the Pulse of National Security Threats: A Framework for Studying How Social Media Influences Young People’s Safety and Security Situation. In Proceedings of the 6th European Conference on Social Media, Portugal, France, 13–14 June 2019; 231–237.­Available­ online: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227210/Norri_Sederholm_ pdf?sequence=1­(accessed­ on­ 17­August 2022).
  • Sederholm, Teija Norri, Elisa Norvanto, Karoliina Talvitie-Lamberg, Aki-Mauri Huhtinen. (2019). Social Media as the Pulse of National Security Threats: A Framework for Studying How Social Media Influences Young People’s Safety and Security Situation Picture. Popma, W. & Francis, S. (eds.) Proc. of the 6th European Conference on social media ECSM 2019, 13-14 June, 2019. 231-237, ACPI.
  • Wanja, S.W.; Muna,W. (2021). ­Effects of Social Media on Security-Agenda Setting in Nairobi City County, Kenya. Int. J. Curr. Asp. 2021,5, 64–77.