دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. رویکردقانون اساسی و اسناد بالادستی به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

محمدجواد نصرالله زاده؛ محمدباقر خرمشاد؛ محمدحسن حبیب اله زاده


3. تبیین متغیرهای اقتصادی محیط پیرامونیِ اثرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: کشورهای حوزه دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

حامد ابراهیمی؛ محمد اخباری


4. راهبردهای مواجهه با کنشگری روسیه در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

مجید رمضانی