دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. چرخش راهبردی سیاست خارجی آمریکا در جنوب غربی آسیا از هژمون طلبی به موازنه سازی‌: مطالعه مقایسه‌ای سوریه و بحرین (2018-2010)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

حجت داوند؛ محسن اسلامی


2. رویکردقانون اساسی و اسناد بالادستی به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

محمدجواد نصرالله زاده؛ محمدباقر خرمشاد؛ محمدحسن حبیب اله زاده


3. تبیین متغیرهای اقتصادی محیط پیرامونیِ اثرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: کشورهای حوزه دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

حامد ابراهیمی؛ محمد اخباری


4. راهبردهای مواجهه با کنشگری روسیه در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

مجید رمضانی


5. تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در هوشمند سازی شهرتهران (موردی مناطق 7و8)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

اکرم ناصری فر؛ بهرام بیات؛ منصوره نیکوگفتار