کلیدواژه‌ها = قدرت ملی
تعداد مقالات: 6
1. مقاله پژوهشی:الگوی راهبردی اقتدار ملی بر پایه علم با تأکید بر مدیریت جهادی

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 107-136

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.31.5.9

محمد مهدی نژاد نوری؛ داود عابدینی؛ مجید رمضانی؛ عسگر ساوری


3. قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 173-200

خداداد هلیلی؛ محمدرضا ولوی؛ محمدرضا موحدی صفت؛ مسعود باقری


5. مدل مناسبِ توسعه سطح نفوذ و دوام در محیط امنیتی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 31-68

امیرهوشنگ خادم دقیق