کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
تعداد مقالات: 4
1. کاربست روش‌های آینده‌پژوهی در مطالعات امنیتی با تأکید بر تکنیک سناریونویسی GBN

دوره 10، شماره 35، بهار 1399، صفحه 7-34

سید جواد امینی؛ محسن نوروزی؛ حسین سلیمی؛ محمد مبینی


3. مقاله پژوهشی:سناریو‌های تهدیدات امنیتی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 23-49

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.32.2.8

رضا امیری مقدم؛ سید جواد امینی؛ محسن نوروزی؛ داود فیاضی


4. آینده پژوهی امنیتی گذار و سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه سناریوهای محتمل

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 65-96

جواد منزوی؛ صادق احمدی؛ محمدولی علیئی