دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، آبان 1397، صفحه 1-213 

مقاله پژوهشی

الگوی امنیت فردی بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی (ره)

صفحه 9-32

کاظم سام دلیری؛ تیمور کهراری تبار


الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی‌ها

صفحه 141-172

علی ملائی؛ مهرداد کارگری؛ محمدرضا خراشادی زاده


قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر

صفحه 173-200

خداداد هلیلی؛ محمدرضا ولوی؛ محمدرضا موحدی صفت؛ مسعود باقری